W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Klub Seniora

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Klub Seniora w Gminie Hażlach powstał w 2021 roku dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie i realizacji projektu „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”. W ramach projektu zostało utworzonych 20 miejsc w Klubie Seniora. Z uwagi na duże zainteresowanie Seniorów udziałem w zajęciach Klubu Seniora, prowadzony jest nabór ciągły do Klubu Seniora, a liczba miejsc została zwiększona dla wszystkich zainteresowanych seniorów.

Klub Seniora działa w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, ulica Główna 37 oraz w budynku Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie, ulica Cieszyńska 82. Wsparciem w Klubie Seniora mogą zostać objęte osoby, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące na terenie Gminy Hażlach.

W Klubie Seniora są realizowane:

zajęcia ruchowe - np. nordic walking, gimnastyka dla seniorów, joga itp.,

arteterapia, w tym warsztaty patchworkowe, rękodzieło, malarstwo i rysunek,

wycieczki tematyczne powiązane z realizowanymi warsztatami,

zajęcia komputerowe,

senioralia,

pogadanki,

spotkania integracyjne.

Od dnia 1 kwietnia 2022 roku do dnia 31 marca 2023 roku projekt „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” znajduje się w okresie trwałości i w ramach Klubu seniora oferuje ww. aktywności.

Aby zapisać się do Klubu Seniora, konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami i złożenie go w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Klub Seniora” osobiście w Biurze Klubu w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach (Hażlach, ulica Główna 37, Pogwizdów, ulica Katowicka 5, Kończyce Wielkie, ulica Ks. Olszaka 8), bądź przesłanie pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu, ulica Główna 37, 43-419 Hażlach.

Szczegółowe informacje związane z Klubem Seniora oraz oficjalne dokumenty, w tym Regulamin rekrutacji i uczestnictwa oraz Formularz zgłoszeniowy z deklaracją uczestnictwa, dostępne są na stronie www.hazlach.naszabiblioteka.com/klub-seniora-1 lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Hażlachu, ulica Główna 37, w filiach GBP lub telefonicznie pod numerem 33 445 20 07.
 

„Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” – od 4 maja do 24 maja 2021 roku trwa nabór do Klubu Seniora

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie, w Gminie Hażlach powstaje Klub Seniora.

Klub Seniora będzie działał w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu, ulica Główna 37, oraz w budynku Centrum Usług Społecznych w Pogwizdowie, ulica Cieszyńska 82. Wsparciem w Klubie Seniora mogą zostać objęte osoby, które ukończyły 60 lat, zamieszkujące na terenie Gminy Hażlach, niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

W Klubie Seniora będą realizowane:

  1. zajęcia ruchowe - np. nordic walking, zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, tai chi itp.;
  2. zajęcia taneczne;
  3. zajęcia języka angielskiego;
  4. arteterapia, w tym warsztaty patchworkowe, rękodzieło, malarstwo i rysunek;
  5. zajęcia teatralne;
  6. dodatkowo organizowane będzie indywidualne poradnictwo prawne
   i psychologiczne;
  7.  raz w miesiącu będą się odbywały warsztaty gimnastyki umysłu, warsztaty o zdrowiu, spotkania z wykładowcami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie;
  8. zaplanowano 4 wycieczki tematyczne powiązane z realizowanymi warsztatami.

Harmonogram zajęć w Klubie Seniora zostanie ustalony po zakończeniu procesu rekrutacji.

Aby zapisać się do Klubu Seniora konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami:

– osoby niesamodzielne – oświadczenie uczestnika lub zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

– osoby niepełnosprawne (ON) – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;

i złożenie ich w terminie od 4 maja 2021 roku do 24 maja 2021 roku w zamkniętej kopercie z dopiskiem Klub Seniora osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Hażlach, ulica Główna 57 (wejście boczne) lub w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach (Hażlach ulica Główna 37, Pogwizdów ulica Katowicka 4, Kończyce Wielkie ulica Księdza Olszaka 8) bądź przesłanie pocztą na adres Urząd Gminy Hażlach, ulica Główna 57. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić chęć uczestnictwa drogą telefoniczną pod numerem 33 85 69 479 wewnętrzny 34 i do takiej osoby podjedzie osoba z formularzem.

O kolejności wyboru uczestników projektu decydować będzie data i godzina wpływu dokumentów rekrutacyjnych, jednakże wsparcie jest adresowane w pierwszej kolejności do osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150 procent właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym zostaną przyznane za:

– dochód nieprzekraczający 150 procent właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  - 3 punkty (na podstawie oświadczenia, zaświadczenia, decyzji ZUS/KRUS);

– niepełnosprawność – 2 punkty (na podstawie orzeczenia/zaświadczenia);

– niski poziom wykształcenia (ISCED 1) – 1 punkt (na podstawie oświadczenia).

Szczegółowe informacje związane z projektem oraz regulamin naboru i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://samorzad.gov.pl/web/gmina-hazlach.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy Hażlach, ulica Główna 57 (wejście boczne) lub telefonicznie pod numerem 33 85 69 479 wewnętrzny 34.

Serdecznie zapraszamy seniorów do skorzystania z naszej oferty.

Materiały

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach”
Regulamin.pdf 0.65MB
Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” (wersja dostępna cyfrowo)
Regulamin​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.73MB
Formularz zgłoszeniowy do Klubu Seniora
Formularz​_zgloszeniowy.pdf 0.55MB
Formularz zgłoszeniowy do Klubu Seniora (wersja dostępna cyfrowo)
Formularz​_zgloszeniowy​_dostepny​_cyfrowo.docx 0.73MB
Oświadczenie o niesamodzielności
Oswiadczenie​_o​_niesamodzielnosci.pdf 0.69MB
Oświadczenie o niesamodzielności (wersja dostępna cyfrowo)
Oswiadczenie​_o​_niesamodzielnosci​_dostepne​_cyfrowo.docx 0.70MB
{"register":{"columns":[]}}