W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

25.03.2024

Logo Gminy Hażlach składa się z dwóch elementów: logotypu, czyli zapisanej w dwóch kolorach, niebieskim i zielonym, nazwy gminy oraz z sygnetu, który tworzą dwie linie, zielona i niebieska, składające się w kształt serca, dopełniane przez sześć promieni słonecznych w kolorze żółtym, symbolizujących sołectwa naszej gminy. Niebieski kolor nawiązuje do licznie występujących na terenie gminy wód, czyli stawów, rzek Olzy i Piotrówki, ich dopływów oraz źródełka Borgońka. Kolor zielony przywołuje pola uprawne, pagórki, lasy, zagajniki i pomniki przyrody. W nazwie, dzięki rozdzieleniu kolorystycznemu, występuje forma graficzna ach GMINA, wyrażająca zachwyt, jaki ona wzbudza u osób ją odwiedzających.

Wójt Gminy Hażlach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1478 z późn. zm.) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2023 roku, poz. 2471).

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 269 ust.1, pkt.1, art. 272 ust. 22 oraz art. 298 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 roku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 dostarczając wypełnione oświadczenie (będące w załączeniu).

Oświadczenie należy składać w terminie:

  • do 15 kwietnia 2023 roku za I kwartał 2024 roku,
  • do 15 lipca 2023 roku za II kwartał 2024 roku,
  • do 15 października 2023 roku za III kwartał 2024 roku,
  • do 14 stycznia 2024 roku za IV kwartał 2024 roku.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w powyższych terminach opłata będzie naliczana na podstawie złożonego już uprzednio oświadczenia.

Oświadczenie powinien złożyć każdy nowy właściciel/użytkownik wieczysty/posiadacz nieruchomości spełniającej przesłanki określone powyżej.

Ponadto w interesie podmiotu ponoszącego opłatę jest informowanie organu wymierzającego opłatę o korzystnych dla siebie zmianach stanu faktycznego (przywrócenie retencji naturalnej; zwiększeniu retencji naturalnej; wykonaniu urządzeń retencji sztucznej).

Oświadczenie należy składać sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.

Oświadczenie dostępne jest także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Renata Żyła, tel. 33 856 94 79 wewn. 34.

Materiały

Oświadczenie właściciela nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownika wieczystego gruntów, posiadacza nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
Oswiadczenie​_o​_retencji​_2024.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}