W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Na niebieskim polu złota gwiazda sześciopromienna, poniżej czarny róg myśliwski ze złotymi okuciami

Wójt Gminy Hażlach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 310 z późniejszymi zmianami) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 metrów kwadratowych robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z artykułem 270 ustęp 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za wyżej wymienioną usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje artykuł 272 ustęp 8 wyżej wymienionej ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w metrach kwadratowych wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dziennik Ustaw z 2017 roku, poz. 2502).

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z artykułem 269 ustęp 1, punkt 1, artykułem 272 ustęp 22 oraz artykułem 298 punkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 roku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w metrach kwadratowych dostarczając wypełnione oświadczenie (będące w załączeniu).

Oświadczenie należy składać w terminie:

  • do 15 kwietnia 2021 roku za I kwartał 2021 roku,
  • do 15 lipca 2021 roku za II kwartał 2021 roku,
  • do 15 października 2021 roku za III kwartał 2021 roku,
  • do 14 stycznia 2022 roku za IV kwartał 2021 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w powyższych terminach opłata będzie naliczana na podstawie złożonego już uprzednio oświadczenia.

Oświadczenie powinien złożyć każdy nowy właściciel/użytkownik wieczysty/posiadacz nieruchomości spełniającej przesłanki określone powyżej.

Ponadto w interesie podmiotu ponoszącego opłatę jest informowanie organu wymierzającego opłatę o korzystnych dla siebie zmianach stanu faktycznego (przywrócenie retencji naturalnej; zwiększeniu retencji naturalnej; wykonaniu urządzeń retencji sztucznej).

Oświadczenie należy składać sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Hażlach, ulica Główna 57, 43-419 Hażlach.

Oświadczenie dostępne jest także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej – pokój nr  12a, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Karina Sikora, telefon 33 856 94 79 wewnętrzny 63.

 

Materiały

Oświadczenie właściciela nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacza samoistnego nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownika wieczystego gruntów, posiadacza nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Oswiadczenie.docx 0.02MB