W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 23

Prowadzący sprawę

Przemysław Lubiński, Inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 40

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy załączyć:

  • Zaświadczenie albo oświadczenie* o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
  • pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wraz z okresem jego ważności,
  • opłatę skarbową w wysokości 107 zł (płatną przelewem na rachunek bankowy urzędu),
  • tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,
  • umowę kupna-sprzedaży, najmu lub faktury potwierdzające posiadanie pojazdów asenizacyjnych, wraz z ich opisem technicznym.

 


*Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 107 zł płatna przelewem na konto Urzędu Gminy Buczkowice. 

Bank PEKAO SA o/Szczyrk nr: 52 1240 4142 1111 0000 4826 2811.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice, który wydał decyzję (odwołanie składa się na dzienniku podawczym 1 piętro pok. nr 7). Odwołanie wnosi się w terminie 14-u dni od daty doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uwagi

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt może:

  • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
  • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Dodatkowo, ubiegający się o zezwolenie winien spełniać wymagania wynikające z Uchwały Rady Gminy Buczkowice Nr XLI/218/10 z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie. Uchwała dostępna jest na archiwalnej stronie bip: http://bip.buczkowice.pl/6004/dokument/9878.

Materiały

Wniosek
wniosek​_wzpdzozbo.doc 0.04MB
Wniosek (do druku)
wniosek​_wzpdzozbo.pdf 0.26MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.04.2021 15:58 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Lubiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 3.0 11.04.2024 12:59 Ewa Matera
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2.0 08.04.2021 10:48 Jakub Kwaśny
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1.0 06.04.2021 15:58 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}