W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Buczkowice z siedzibą przy ul. Lipowskiej 730, 43-374 Buczkowice, tel. 33 499 00 66, e-mail: sekretariat@buczkowice.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Katarzyny Czauderny, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@buczkowice.pl
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Buczkowice określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie, gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

Prawo do cofnięcia zgody

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia,do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy oi ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 606 950 000 lub 22 531 03 00.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
  1. ustawowym,
  2. umownym,
  3. warunkiem zawarcia umowy,
  do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
13.01.2021 13:04 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Basiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 8.0 04.04.2023 11:33 administrator gov.pl
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 7.0 02.02.2023 09:32 Ewa Matera
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 6.0 02.02.2023 09:31 Ewa Matera
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 5.0 10.12.2021 13:46 Jakub Kwaśny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 4.0 01.10.2021 14:18 Jakub Kwaśny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 3.0 02.04.2021 09:49 Jakub Kwaśny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 2.0 13.01.2021 14:11 Jakub Kwaśny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Buczkowice 1.0 13.01.2021 13:04 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}