W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu

Miejsce

Urząd Gminy Buczkowice, pokój nr 23

Prowadzący sprawę

Przemysław Lubiński, starszy inspektor

Telefon: 33 499 00 66 wew. 40

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
  • zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu - jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca (posiadacz) nie jest właścicielem nieruchomości (zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez: spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego, posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym);
  • rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  • projekt planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku spraw skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty

  • opłata skarbowa - zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej;
  • opłata za usunięcie drzew lub krzewów wnoszona na rzecz Gminy Buczkowice - posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, a jej wysokość zależna jest od gatunku drzewa lub krzewu oraz obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu. W art. 86 ustawy o ochronie przyrody określono sytuacje, w których nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Buczkowice, który wydał decyzję (odwołanie składa się na dzienniku podawczym - I piętro). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa właściciel lub posiadacz nieruchomości. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli.

W art. 83f ustawy o ochronie przyrody, określono wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (formularz Word)
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_drzewa.doc 0.07MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa (do druku)
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_drzewa.pdf 0.19MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu (formularz Word)
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_krzewu.doc 0.07MB
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewu (do druku)
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_usunięcie​_krzewu.pdf 0.19MB
https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.04.2021 13:26 Jakub Kwaśny
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Przemysław Lubiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 6.0 03.02.2023 12:38 Ewa Matera
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 5.0 03.02.2023 11:28 Ewa Matera
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu 4.0 03.02.2023 10:06 Ewa Matera
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 3.0 02.04.2021 14:32 Jakub Kwaśny
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 2.0 02.04.2021 14:32 Jakub Kwaśny
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa 1.0 02.04.2021 13:26 Jakub Kwaśny

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}