W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Obwieszczenie

Sesja Rady Gminy

O B W I E S Z C Z E N I E

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE W DNIU

30 listopada 2022 r. o GODZ. 1200

W BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w BRZYSKACH

odbędzie się

SESJA RADY GMINY BRZYSKA

 

 

 

PROGRAM SESJI OBEJMUJE m. in.:

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2022 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzyska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska „Kłodawa 10”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa – „Wróblowa usługi”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2023 rok Gminy Brzyska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w partnerstwie Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za uczestnictwo w Klubie Seniora, za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych, oraz za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy w formie usług teleopieki w sytuacji, gdy usługobiorca jest osobą samotnie gospodarującą i osobą w rodzinie, realizowane przez Gminę Brzyska w ramach projektu w partnerstwie Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLIV/267/22 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzyskach.
 13. Wolne wnioski i dyskusje.
 14. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

  Przewodniczący Rady Gminy                 

       Stanisław Madejczyk

{"register":{"columns":[]}}