W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Nabór

logo

 

 

 

Gmina Brzyska

ogłasza rekrutację na stanowisko:

„Opiekun Klubu Seniora”

 

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych. 

 

Rekrutacja na stanowisko Opiekun Klubu Seniora obywa się w związku z realizacją przez Gminę Brzyska projektu w partnerstwie Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  2014-2020, Oś Priorytetowa VIII „Integracja Społeczna”, Działanie 8.3 „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych”.

 

I. Administrator projektu:

Gmina Brzyska, 38-212 Brzyska1.

II. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: Opiekun Klubu Seniora,

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony/ umowa wynikająca z zapisów projektu partnerstwie Klub Seniora i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w gminie Brzyska”

Wymiar etatu: 1etat.

Przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2022r.

Czas zatrudnienia: jeden rok,

Praca na terenie Gminy Brzyska, w miejscu prowadzenia Klubu Seniora.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie: wyższe/średnie,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

Zgodnie z Wytycznymi projektu w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 usługa opiekuńcza w Klubie Seniora może być świadczona przez:

 1. osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, asystent osoby niepełnosprawnej (AON), pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
 2. osobę, która posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
 3. osobę, która odbyła co najmniej 20-godzinny kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności.
 

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • organizowanie zajęć tematycznych z uczestnikami Klubu Seniora,
 • ustalanie grafiku zajęć,
 • współpracę z Kierownikiem projektu,
 • stały dyżur w Klubie Seniora,
 • opieka nad uczestnikami projektu,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • prowadzenie kół zainteresowań,
 • organizacja imprez okolicznościowych (np. wigilia),
 • odpowiedzialność za powierzony majątek,

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV,
 2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
 5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. opinie, referencje,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko Opiekun w Klubie Seniora, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”, oraz własnoręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brzyska lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1 (sekretariat/punkt obsługi klienta)  

lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem iż przesłane
w formie elektronicznej dokumenty aplikacyjne muszą być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy lub przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.

(Nabór na stanowisko „Opiekun Klubu Seniora”)

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.12.2022r. do godz. 13.00.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia
do Urzędu lub data stempla pocztowego.

 

VII. Dodatkowe informacje:

Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Wójt Gminy Brzyska zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów, a także prawo do rezygnacji z prowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego;

Wszelkie informacje o naborze oraz wynikach będą umieszczone za stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzyskach oraz na tablicy ogłoszeń.

Osoba do kontaktu: Beata Przepióra (Kierownik GOPS, tel: 13 4460103) lub w siedzibie urzędu pod numerem tel: 13 4460105

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Rekrutacja na wolne stanowisko 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podaję następujące informacje:

 1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1.
 2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email: gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym zgodnym z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
 7. W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu: prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) danych, prawo do usunięcia danych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku przetwarzania niezgodnego z przepisami prawa).
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych może skutkować wykluczeniem Pani/a z procesu rekrutacji.  

{"register":{"columns":[]}}