W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

XLII sesja Rady Gminy Brańszczyk

XLII sesja Rady Gminy Brańszczyk
2021-11-25 14:00
 

Sala OSP w Brańszczyku, 
 • KIEDY

  25 listopada 2021 (czwartek)

  godz. 14:00

  DODAJ DO KALENDARZA
 • GDZIE

  Sala OSP w Brańszczyku

BR.0002.12.2021

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Brańszczyk w dniu 25 listopada (czwartek) 2021 r. o godzinie 14:00 w Sali OSP w Brańszczyku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie ustanowienia pomników przyrody;
  2. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  3. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości stawki tej opłaty;
  4. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Udrzyn;
  5. w sprawie ustalenia służebności gruntowej;
  6. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Brańszczyk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
  7. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Brańszczyk ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożywania poza miejscem sprzedaży;
  8. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych polegających na prowadzeniu konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji gminie Wyszków w roku 2022;
  9. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym, przewodniczącemu Rady Gminy i przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Brańszczyk;
  10. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Brańszczyk;
  11. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2022 rok;
  12. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
  13. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI.196.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brańszczyk na lata 2021- 2032;
  14. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021, Nr XXXI.197.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 14 stycznia 2021 r.
 7. Informacja o  wynikach  analizy  oświadczeń majątkowych  złożonych  Wójtowi Gminy Brańszczyk.
 8. Informacja  o  wynikach  analizy  oświadczeń  majątkowych  złożonych Przewodniczącej  Rady Gminy Brańszczyk.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Ewa Beata Wielgolaska

{"register":{"columns":[]}}