W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Brańszczyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Brańszczyku.
 

Data publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2021-04-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-29

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Deklaracje sporządzono dnia: 2022-02-17. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przeglądu oświadczenia dokonano dnia: 2024-03-29

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patryk Rajchenbach, patryk.rajchenbach@branszczyk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 59 29 315. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy w Brańszczyk znajduje się przy ul. Jana Pawła II 45, 07-221 Brańszczyk

  1. Do głównego wejścia do budynku prowadzą kilku stopniowe schody wyposażone w barierki. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek. Budynek jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Rampa znajduje się z tyłu budynku, jest do niej swobodny dostęp z parkingu.
  2. Wewnątrz obiektu nie ma windy, przy schodach prowadzących na piętro zamontowana jest barierka. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie wszystkie stanowiska obsługujące petentów umieszczone są na parterze.
  4. Przy stanowiskach obsługujących petentów znajdują się pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących. Stanowiska te są również wyposażone w lupy dla osób słabowidzących.
  5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  6. Urząd Gminy Brańszczyk nie daje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Przy budynku Urzędu Gminy Brańszczyk jest wydzielone, oznakowanych miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Parking za Urzędem Gminy jest dosyć obszerny przez co parkowanie i wysiadanie na nim jest ułatwione.

 


Pani Beata Wójcik - Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Brańszczyku

Beata Wójcik
Urząd Gminy w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
e-mail: sekretarz@branszczyk.pl
tel. (29) 59-29-340

Materiały

Zarządzenie Nr RO.83.2020 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 29 września 2020 r.
zarzadzenie​_RO​_83​_2020.pdf 0.52MB
Zarządzenie RO.12.2022 Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 lutego 2022 r.
zarzadzenie​_RO​_12​_2022​_14​_02​_2022.pdf 0.27MB
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
plan​_dzialania​_poprawy​_dostepnosci​_(1).pdf 0.13MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności
raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostepnosci.pdf 0.06MB
Poradnik dostępności
{"register":{"columns":[]}}