W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). W związku z powyższym oraz w trosce o zapewnienie przejrzystości informacji, a także ochronę Państwa danych osobowych, Urząd Gminy w Brańszczyku z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 45 (07-221 Brańszczyk), informuje że:

  • w związku z prowadzoną działalnością, przetwarzamy dane osobowe interesantów Urzędu, klientów, pracowników, współpracowników, wykonawców lub partnerów i ich pracowników;
  • zawsze informujemy o przetwarzaniu danych osobowych w momencie ich zbierania określając cel i podstawę prawną ich przetwarzania;
  • dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych osobowych był adekwatny w stosunku do celu ich przetwarzania, a dane osobowe były przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne;
  • zapewniamy bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych w stopniu adekwatnym do ryzyka i potencjalnego wpływu naruszenia danych na osobę;
  • zapewniamy realizację praw osoby fizycznej, której dane przetwarzamy, przysługujących na mocy przepisów RODO (więcej informacji poniżej);
  • w sytuacji gdyby doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, co skutkować będzie negatywnymi konsekwencjami dla osoby dotkniętej naruszeniem, o wystąpieniu takiego zdarzenia poinformujemy w formie listownej na podany adres zamieszkania.

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo dowiedzieć się szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych* względem:

 

Materiały

Ogólna Klauzula Informacyjna Urzędu Gminy
Klauzula​_Ogolna.pdf 0.24MB
osób mogących znajdować się na terenie monitorowanym
Klauzula​_Monitoring.pdf 0.17MB
kandydatów do pracy
Klauzula​_Rekrutacja.pdf 0.12MB
osób wskazanych do kontaktu w razie wypadku
Kluzaula​_Osoby​_Wskazane​_Do​_Kontaktu.pdf 0.12MB
naszych dostawców, wykonawców i ich pracowników
dostawcy​_i​_wykonawcy.pdf 0.17MB
podmiotów uczestniczących w prowadzonych postępowaniach ofertowych
Klauzula​_Przetargi​_oferty.pdf 0.12MB
nadawców korespondencji elektronicznej
korespondencja​_elektroniczna.pdf 0.15MB
osób ubiegających się o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Kluzaula​_Karta​_Duzej​_Rodziny.pdf 0.12MB
osób składających skargę
skarga​_obywatela.pdf 0.22MB
osób składających wnioski
wniosek​_obywatela.pdf 0.21MB
osób składających wnioski o dopisanie do spisu wyborców
dopisania​_do​_spisu​_wyborcow.pdf 0.22MB
osób składających informacje o wyrobach zawierających azbest
zgloszenie​_azbestu.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
oproznianie​_zbiornikow.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
inwestycja​_celu​_publicznego.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o wydanie decyzji w sprawie rozłożenia na raty opłaty lub przesunięcia terminu płatności opłaty za wycięcie drzew i krzewów
rozlozenie​_na​_raty​_oplaty.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o podział nieruchomości rolnej lub wykorzystywanej na cele rolne lub leśne
podzial​_nieruchomosci.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wypis​_i​_wyrys.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
rejestr​_gruntow.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o dzierżawę gruntu
dzierzawa​_gruntu.pdf 0.14MB
osób składających wniosek o odszkodowanie za grunt przejęty pod drogę
odszkodowanie​_za​_grunt.pdf 0.14MB
osób składających wniosek o najem lokalu mieszkalnego
najem​_lokalu​_mieszkalnego.pdf 0.22MB
osób składających wniosek o najem lokalu zamiennego
najem​_lokalu​_zamiennego.pdf 0.14MB
osób składających wniosek o regulację tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po śmierci lub po opuszczeniu go przez dotychczasowego najemcę
tytul​_prawny​_do​_lokalu.pdf 0.14MB
osób zgłaszających swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Brańszczyk
Klauzula​_Debata​_zgloszenie.pdf 0.10MB
osób udzielających poparcia osobie biorącej udział w debacie nad raportem o stanie gminy Brańszczyk
Klauzula​_Debata​_poparcie.pdf 0.11MB
osób w związku z nagrywaniem i transmisją dźwięku i obrazu podczas obrad Sesji Rady Gminy Brańszczyk
Klauzula​_Sesja.pdf 0.11MB
osób składających wniosek deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Klauzula​_Odpady.pdf 0.11MB
osób w związku z realizacją obowiązków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Klauzula​_Komisja​_Alkoholowa.pdf 0.11MB
osób w związku z realizacją obowiązków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Klauzula​_Komisja​_Alkoholowa.pdf 0.11MB
osób składających wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego lub stypendium
Klauzula​_Zasilek​_szkolny​_stypendium.pdf 0.12MB
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
KLAUZULA​_RODO​_PO​_UKRAIŃSKU​_REJESTR​_PESEL​_+​_REJESTR​_OBYW​_UKRAINY.pdf 0.18MB
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
Informacja​_dotycząca​_przetwarzania​_danych​_osobowych​_w​_związku​_ze​_złożeniem​_wniosku​_o​_świadczenie​_pieniężne​_za​_zapewnienie​_zakwaterowania​_i​_wyżywienia​_obywatelom​_Ukrainy​_przybywającym​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polsk.pdf 0.11MB
osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez system rejestracji rozmów telefonicznych
klauzula​_nagrywanie​_rozmow.pdf 0.21MB
przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL
RODO​_zastrzezenie​_numeru​_PESEL.pdf 0.17MB
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
RODO.pdf 0.54MB

Ponadto na stronie można znaleźć informacje:

Materiały

Informacja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych
inspektor​_ochrony​_danych(1).pdf 0.06MB
Informacja o prawach osób fizycznych
prawa​_osob​_fizycznych.pdf 0.23MB
Informacja o tym jak przetwarzamy dane użytkowników strony internetowej www.branszczyk.pl
regulamin​_strony.pdf 0.15MB

* Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. "Rozporządzeniem lub "RODO".

{"register":{"columns":[]}}