W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Język kaszubski

Język kaszubski w szkole

Język kaszubski – informacje dla rodziców
 
W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie odkrywają bogactwo kultury Pomorza, uczą się szacunku do regionu, poznają historię najbliższej okolicy i odkrywają swoje korzenie. Zajęcia języka kaszubskiego posiadają wysoką wartość edukacyjną ponieważ sąinterdyscyplinarne – oprócz umiejętności językowych dzieci mają okazję rozwijać zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne (część zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów). Z tego względu program przedmiotu skierowany jest do wszystkich dzieci, nie tylko pochodzących z rodzin kaszubskich.
 
Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z tym że w salach lekcyjnych odbywają się 2 godziny w tygodniu. W ramach trzeciej godziny realizowane są warsztaty, spotkania z regionalistami oraz wycieczki edukacyjne, które odbywają się w soboty. W związku z tym, że lekcje języka kaszubskiego finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców. Lekcje w miarę możliwości dopasowane są do planu poszczególnych klas (godziny zajęć udaje się lepiej dopasować do planu, jeśli z danej klasy zapisanych jest więcej dzieci). Maksymalna liczba dzieci w grupie języka kaszubskiego może wynieść 16 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego, nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
 
Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń (nie musi posiadać korzeni kaszubskich), którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkoły – druk wniosku do pobrania powyżej.Dokument składa się na zasadzie dobrowolności do dnia 20 września nowego roku szkolnego. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy (w przypadku zmiany szkoły, wniosek uwzględnia się również w kolejnej placówce). Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego – druk rezygnacji do pobrania powyżej. Druk wniosku oraz rezygnacji z zajęć dostępny jest w sekretariacie szkoły. Uwaga!!! W trakcie roku szkolnego, po dniu 29 września, nie ma już możliwości wypisania dziecka z zajęć! 
 
Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). Lekcje j. kaszubskiego nie są więc „kołem zainteresowań”, dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i obowiązują tutaj takie same zasady klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura społeczności kaszubskiej” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury społeczności kaszubskiej” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie). Część godzin historii regionu może być realizowanych w terenie (np. w formie lekcji muzealnych, czy warsztatowych).
 
Na I etapie nauki języka kaszubskiego (klasy I – III) oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadania i projekty proponowane przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych. Na tym etapie w naszej szkole obowiązuje ocena zapisana stopniem (nie opisowa). Na II etapie nauki (klasy IV – VIII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza.
 
Wszystkie podręczniki do j. kaszubskiego przechowywane są w sali lekcyjnej, oznacza to, że dziecko nie jest dodatkowo obciążone. Ponadto, wiedza zdobywana jest wyłącznie podczas lekcji – nauczyciel nie zadajeprac domowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie), z wykorzystaniem różnorodnych technik i zabaw edukacyjnych.
 
Zapraszamy i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!
 
Więcej informacji: 
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny w Gdańsku tel. (58) 301-27-31, www.kaszubi.pl
Specjalista ds. oświaty: Lucyna Radzimińska: edukacja@kaszubi.pl
 
Język kaszubski w kl. I – VIII
Kryteria oceniania
 
Wymagania edukacyjne z tego przedmiotu określono w oparciu o program nauczania języka kaszubskiego „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù”, którego autorką jest Danuta Pioch. Program nauczania j.kaszubskiego realizowany jest w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Na drugim poziomie nauczania dodatkowo realizowany jest przedmiot „Własna historia i kultura” w wymiarze 50 godzin (25 godzin w klasie V oraz 25 godzin w klasie VI
 
 
Ocenianie osiągnięć ucznia w zakresie języka kaszubskiego ma na celu:
 • ujawnienie jego osiągnięć lub braków,
 • zmotywowanie i wspieranie w dalszej pracy,
 • docenianie jego wysiłków w zakresie poznania dziedzictwa kulturowego i opanowania w mowie i piśmie podstaw języka kaszubskiego,
 • dostarczenie rodzicom informacji o zdolnościach, predyspozycjach i trudnościach dziecka,
 • ukierunkowanie dziecka pod względem dalszego rozwoju jego zdolności i zainteresowań.
 
Kontroli i ocenie podlegają:
 • zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem, chęć do pracy,
 • aktywność,
 • stosunek do zajęć języka kaszubskiego: bieżące uzupełnianie ćwiczeń,
 • pilność i systematyczność,
 • umiejętnosć zapamiętywania treści poruszanych podczas zajęć,
 • umiejętność zastosowania poznanych treści w praktyce,
 • praca własna,
 • wypowiedzi ustne,
 • rozumienie i czytanie tekstu,
 • wygłaszanie tekstu z pamięci,
 • pisemne prace uczniów,
 • praca wytwórcza uczniów oparta na sztuce ludowej,
 • osiągnięcia uczniów w konkursach językowych, twórczości kaszubskiej i konkursach wiedzy o regionie.

 

Zasady oceniania:

 • wymagania edukacyjne i system oceniania są znane uczniom, rodzicom i nauczycielom,
 • ocena jest jawna i uzasadniona,
 • na bieżąco zapisuje się oceny w dzienniku,
 • uczeń jest sprawdzany w zakresie czterech sprawności językowych: czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania.
Uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytu i gromadzenia wszystkich materiałów otrzymanych na lekcjach.
Nauczyciel może nagrodzić ucznia za nadobowiązkowe przygotowanie materiałów na lekcje.
System oceniania w klasach I – VIII jest zgodny z wewnętrznym systemem oceniania. Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne wyrażone są stopniami według następującej skali:
 • celujący – 6
 • bardzo dobry – 5
 • dobry – 4
 • dostateczny – 3
 • dopuszczający – 2
 
Przy ocenie pracy wytwórczej ocenia się:
 • stopień samodzielności pracy
 • oryginalność rozwiązań
 • wkład pracy ucznia
 • estetykę wykonania
Oceniając prace wytwórcze ucznia należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wykonanie zadania.
 
 • Kryteria wymagań:
 
Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
 • wyróżnia się aktywnością, pracowitością i chęcią poznania,
 • zna i rozumie treści omawiane na zajęciach,
 • czyta poprawnie i płynnie omawiane teksty,
 • układa wypowiedzi na temat tekstu,
 • bezbłędnie pisze w języku kaszubskim,
 • wygłasza z pamięci wiersze omawiane na zajęciach,
 • uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach językowych i artystycznych,
 • przygotowuje dodatkowe materiały na zajęcia.
 
Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
 • jest pracowity i dosć aktywny,
 • zna i rozumie treści omawiane na zajęciach,
 • rozumie proste teksty w języku kaszubskim,
 • stara się układać wypowiedzi na temat tekstu,
 • wygłasza z pamięci krótkie wiersze,
 • czyta poprawnie proste i krótkie teksty,
 • pisząc tekst popełnia drobne błędy.
 
Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:
 • nie zawsze jest aktywny podczas zajęć,
 • rozumie polecenia nauczyciela,
 •  dość dobrze zna treści omawiane na zajęciach,
 • odpowiada prostymi zdaniami na pytania nauczyciela,
 • wygłasza z pamięci fragment wiersza, piosenki,
 • przepisując tekst popełnia drobne błędy,
 • stara się prawidłowo wymawiać kaszubskie głoski,
 • czyta tekst wyrazami.
 
Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
 • rozumie pojedyncze wyrazy,
 • zna głoski kaszubskie ale nie zawsze poprawnie je artykułuje,
 • nie zawsze zna treści i słownictwo omawiane na zajęciach,
 • czyta poprawnie dłuższe wyrazy,
 • przepisuje tekst z błędami,
 • zna słowa tylko fragmentu piosenek czy wierszy.
 
Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:
 • nie wykazuje chęci do pracy,
 • czyta pojedyncze wyrazy z pomocą nauczyciela,
 • nie zna prawidłowej pisowni kaszubskiej,
 • rozpoznaje głoski kaszubskie ale prawidłowo wymawia tylko niektóre z nich,
 • niechętnie uczestniczy we wspólnym wykonywaniu piosenek
 • nie potrafi wyrecytować wiersza.
 
Opis sprawdzanych osiągnięć:
 • Odpowiedź ustna (Odp.)
 • Aktywność (Akt.)
 • Zadania dla chętnych (Z.Ch.)
 • Zadania wytwórcze (Z.W.)
 • Udział w konkursach (K)
 
Ocena za aktywność na lekcji jest wystawiana na podstawie zbieranych plusów „+” lub minusów „-”
za 5 „+” – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5)
za 5 „-” – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1)
 
Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i ćwiczeniach
 
Na drugim poziomie nauczania (kl. IV – VIII) prace pisemne oceniane są systemem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg następujących kryteriów:
30 – 50% maksymalnej ilości punktów – ocena dopuszczająca
51 – 75% maksymalnej ilości puntów – ocena dostateczna
76 – 91% maksymalnej ilości punktów – ocena dobra
92 – 99% maksymalnej ilości punktów – ocena bardzo dobra
100% – ocena celująca
 
Życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub !
{"register":{"columns":[]}}