W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz 902).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego są udostępniane na wniosek, który można przesłać:

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. W przypadku, jeśli udostępnienie informacji publicznej spowoduje dodatkowe koszty związane z przygotowaniem informacji, zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance może pobrać opłatę od Wnioskodawcy w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do uzyskania informacji przetworzonej przysługuje jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Od decyzji Dyrektora szkoły o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia – za pośrednictwem Dyrketora szkoły – odwołania do Burmistrza Trzcianki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

{"register":{"columns":[]}}