W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Statut szkoły

STATUT

SZKOŁA PODSTAWOWA w RACZYCACH

 

DZIAŁ I

 

Rozdział 1

 

Informacje ogólne o Szkole

 

 

§ 1. 1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Raczycach.

 

2. Szkoła Podstawowa w Raczycach , zwana dalej Szkołą, jest publiczną, ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży.

 

3. Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Raczyce nr 64.

 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty .

 

5. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Gnojno, zwana dalej Organem Prowadzącym z siedzibą w miejscowości Gnojno.

 

6. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci pięcio i sześcioletnich.

 

7. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

8. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

9. Działalność księgową prowadzi Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie na podstawie podpisanego porozumienia z Dyrektorem Szkoły.

 

10. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treściach:

 

1) pieczęć urzędową metalową, okrągłą, tłoczoną, zawierającą pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis Szkoła Podstawowa w Raczycach o średnicy 20 mm,

 

2) pieczęć urzędową metalową, okrągłą, tłoczoną, zawierającą pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis Szkoła Podstawowa w Raczycach o średnicy 36 mm,

 

3) pieczęć podłużna szkoły o treści: SZKOŁA PODSTAWOWA W RACZYCACH
28-114 Raczyce 64
woj. świętokrzyskie
Tel. 41-353-20-85
NIP 655-19-68-812 Regon 001216334

 

4) Pieczęć podłużna imienna zawierająca nazwę pełnionej funkcji, tytuł zawodowy (skrót), imię i nazwisko oraz miejsce do podpisu;
 

11.Szkoła jest jednostką budżetową.

 

12. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Gorzakiew, Janowice Raczyckie, Januszowice, Maciejowice, Płośnia, Raczyce, Ruda, Skadla, Wola Bokrzycka, Wola Zofiowska (od nr 9 do ostatniego), Wólka Bosowska, Zagrody (od nr 1 do nr 23).

13. W szkole zorganizowane są oddziały ogólnodostępne.

14. Cykl kształcenia trwa 8 lat.

15.Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę. W przypadku zagrożenia epidemicznego lub innych zagrożeń zdrowia uczniów i pracowników, Dyrektor szkoły ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy szkoły do wytycznych GIS, w tym wprowadzenia organizacji pracy szkoły uwzględniającej zmianowość.

16. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;

2)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

17. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów określonych w  ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz kryteriów ustalonych przez Organ Prowadzący .

18. Szkoła przeprowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej.

Rozdział 2

 

Misja szkoły, model absolwenta

 

&2.1. Misja szkoły

 

Działanie naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy między uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły i lokalną społecznością. Jesteśmy szkołą, która opiera swoje działania na takich wartościach jak :
- mądrość
- zdrowie i bezpieczeństwo
- kultura i nauka
- tolerancja
- patriotyzm
- poszanowanie prawa
- kultywowanie tradycji

 

2. Zapewniamy wysoki poziom nauczania .
3. Umożliwiamy uczniom rozwój zainteresowań.
4. Relacje interpersonalne w naszej szkole opierają się na otwartości, szczerości i zrozumienia.
5. Budujemy w naszych wychowankach poczucie wartości i bezpieczeństwa.
6. Zmierzamy do wychowania młodych Polaków w duchu patriotyzmu , poszanowania prawa i tolerancji.
7. Konsekwentnie dążymy do profesjonalizmu naszych działań.


WIZJA SZKOŁY

8. Szkoła Podstawowa w Raczycach stara się , aby jej absolwent :

1) prawidłowo funkcjonował w swoim otoczeniu : w domu , w szkole , przestrzegał norm współżycia społecznego ;
2) pozytywnie postrzegał otaczający go świat, siebie i innych ludzi, był wrażliwy na krzywdę innych;
3) miał określony krąg zainteresowań i starał się je rozwijać; |
4) traktował naukę, jako coś wartościowego;
5) miał poczucie własnej wartości i nie ulegał negatywnym wpływom;
6) był prawnym obywatelem naszej Ojczyzny.

 

DZIAŁ II

 

Rozdział 1

 

Cele i zadania szkoły

 

 

& 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka a także zawarte w Programie Wychowawczo- profilaktycznym. Zapewnia możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 

2. Głównymi celami szkoły jest:

 1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia ;

 

 1. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

 

 1. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;

 

 1. rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

 

 1. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

 

 1. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

 

 1. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

 

 1. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

 

 1. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

 

 1. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

 

 1. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

 

 1. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;


 

3. Do zadań szkoły należy:


 

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;


 

 1. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;


 

 1. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;


 

 1. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;


 

 1. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;


 

 1. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;


 

 1. wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;


 

 1. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;


 

 1. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 

 1. umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

 1. sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania ;


 

 1. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

 

 1. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich;

 

 1. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;


 

 1. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie ;

 

 1. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;


 

 1. rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;


 

 1. zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

 2. zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;


 

 1. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

   

 2. kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;


 

 1. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;


 

 1. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;


 

24)zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

25)umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej, religijnej poprzez:

a)poszanowanie wolności sumienia i wyznania,

b)organizowanie nauki religii zgodnie z wyznawaną wiarą (organizowanej w ramach systemu oświatowego),

c)ochronę przed dyskryminacją przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie za uczestni-

czenie lub nieuczestniczenie w nauce religii,

d)zapewnienie opieki lub zajęć wychowawczych w przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w lekcjach religii lub etyki,

e)zwolnienie z zajęć szkolnych w ciągu trzech kolejnych dni w celu odbycia rekolekcji

wielkopostnych lub innych obowiązków nakładanych na ucznia przez religię lub wyznanie, do których uczeń należy.


 

26)stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;


 

27)prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;


 

28)ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;


 

29)egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;


 

30)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.


 

4. Zadaniem Szkoły Podstawowej jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej realizacji. i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;


 

 1. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;


 

 1. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;


 

 1. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;


 

 1. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;


 

 1. praca w zespole i społeczna aktywność;


 

 1. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

& 4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.

& 5. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych, sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

& 6. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

  1. szkolny zestaw programów nauczania;

  2. Program wychowawczo -profilaktyczny szkoły.

 

 

Rozdział 2

Sposoby realizacji zadań w szkole


 

& 7.1 Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.

 

& 8. 1. Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 

 1. Program nauczania obejmuje treści nauczania ustalone dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Program nauczania może zawierać treści wykraczające poza zakres treści kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, że treści wykraczające poza podstawę programową:


 

 1. uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;

 2. są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania;

 3. wraz z treściami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całość.


 

 1. Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania uczniów, lokalizację szkoły, warunki środowiskowe i społeczne uczniów;


 

 1. Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;


 

 1. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;


 

 1. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego" dopuszcza do użytku dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.


 

 1. Program nauczania zawiera :


 

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej

kształcenia ogólnego;

 1. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

 2. opis założonych osiągnięć ucznia;

 3. propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.


 

 1. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;


 

 1. Dyrektor szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w pkt. 6, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego;


 

 1. Opinia, o której mowa w ust. 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów;


 

 1. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;


 

 1. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor Szkoły w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 6. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. Dyrektor szkoły ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 września każdego roku;


 


 

 1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

W przypadku nauki zdalnej, nauczyciele dostosowują program nauczania do możliwości jego realizacji przy stosowaniu technologii informatycznych.

 

 1. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor szkoły.


 

 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:


 

 1. z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego

lub

 1. bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.

 

 1. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty, może przedstawić cześć programu obejmującą okres krótszy niż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia w całości podstawy programowej powinien być spełniony wraz z dopuszczeniem do użytku ostatniej części podręcznika.

 

& 9. Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole.

 1. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych w procesie kształcenia podejmuje nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących określoną edukację w szkole.


 

 1. Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.


 

 1. Zespoły, o których mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:


 

 1. jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych;


 

 1. jednego lub więcej podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauczania obcego języka nowożytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.


 

 1. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących poszczególnych edukacji, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:


 

 1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;


 

 1. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

 

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę może ustalić w szkolnym zestawie podręczników inny podręcznik niż zapewniony przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika niż zapewnianego bezpłatnie przez ministra oświaty i wychowania pokrywa organ prowadzący szkołę.


 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczególnych klasach może dokonać zmiany w zestawie podręczników lub materiałach edukacyjnych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.


 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, może dokonać zmiany materiałów ćwiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.


 

 1. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołów nauczycielskich, może uzupełnić szkolny zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących w oddziale uzupełnić zestaw materiałów ćwiczeniowych.

 

 1. Dyrektor szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomości w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz wykaz materiałów ćwiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest na stronie spraczyce.szkolnastrona.pl oraz na drzwiach wejściowych do szkoły.


 

 

& 10.Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego.


 

 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.


 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.

 

 1. Biblioteka nieodpłatnie:


 

 1. wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;

 2. zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;

 3. przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

 


 

 1. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wychowawca odbiera je. Wydania materiałów dokonuje wychowawca. Potwierdzenie odbioru w umowie wypożyczeń kwitują rodzice / prawni opiekunowie.


 

 1. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.


 

 1. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:


 

 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

 3. zabrania się mazania, pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;

 4. uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

 5. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

 6. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.


 

 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:


 

 1. uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub w dniu przerwania nauki. Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

 2. w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty i przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.


 

 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.


 

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty i wychowania. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe organu prowadzącego i stanowi dochód budżetu państwa.

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny

& 11.  Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem wychowawczo – profilaktycznym .

2. Projekt Programu wychowawczo - profilaktyczny opracowuje zespół składający się z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego .

3. Program wychowawczo -profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.

 1. Program wychowawczo- profilaktyczny Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie wychowawczo-profilaktycznym wyrażone przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców.

 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-
  profilaktycznego, rozumianą jak w ust. 3, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 3. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej, z uwzględnieniem treści Programu wychowawczo- profilaktycznego i przedstawią je na zebraniach rodziców.

 4. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą klasy. Dyrektor szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania klasy.

 5. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.

& 12. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 1. realizacje przyjętego w szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego;

 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy ;

 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między

rówieśnikami;

5) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;

6) prowadzenie profilaktyki uzależnień.

 

 

& 13. 1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

 1. organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

 

 1. rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,

 2. współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,

 3. respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 

2)nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

 1. umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

 2. dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,

 3. rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych,

 4. wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,

 5. indywidualizację procesu nauczania.

 

3)nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez;

 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

c) realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu wychowawczo- profilaktycznego,

dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych,

z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,

oraz opracowanie indywidualnego edukacyjno - terapeutycznego programu nauczania

dla uczniów niepełnosprawnych ,

d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 

 

&14.1 W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

 

 

2. Nauczyciel pełniący funkcje koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje

następujące zadania:

 1. Obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły.

 2. Analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej.

 3. Ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny.

 4. Koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanego w szkole Programu wychowawczo - profilaktycznego.

 5. Uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.

 6. Pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a

odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna, sanepid)

i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży.

7) Dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z radą pedagogiczną i innymi

pracownikami szkoły.

8) Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

9) Promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

3.Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds.

bezpieczeństwa w szkole ustala Dyrektor Szkoły.

 

& 15. 1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:


 

1)realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w statucie;


 

2)pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram pełnienia dyżurów ustala dyrektor szkoły;


 

3)opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;


 

4)przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;


 

5)obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;


 

6)odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;


 

7)oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;


 

8)prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;


 

9)kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;


 

10)umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;


 

11)oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;


 

12)zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;


 

13)ogrodzenie terenu szkoły;


 

14)zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;


 

15)wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.


 

16)dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych;


 

17)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;


 

18)przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;


 

19)zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących,

20) przypadku zagrożenia epidemicznego wdraża procedury bezpieczeństwa, zmniejszających ryzyko zakażenia się chorobami zakaźnymi.

21) w przypadku funkcjonowania szkoły w okresie zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

& 16.  Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.


 

& 17.  Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.

& 18. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są następujące:

 

 1. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;

 

 1. pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:


 

   1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach;

   2. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu dyżurowania;

   3. wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;

 

   1. udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania pomocy medycznej;

   2. zgłaszania Dyrektorowi szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków


 

 1. w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem Korzystania z Boiska;


 

 1. szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.


 

5) Zasady sprawowania opieki w stanie zagrożenia epidemicznego określają odrębne procedury.


 

Rozdział 3
Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej


 

&19 .  Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 

1.W szkole organizuje się bezpłatną i dobrowolną pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

 1. niepełnosprawności ucznia;

 2. niedostosowania społecznego;

 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. z zaburzeń zachowania i emocji;

 5. szczególnych uzdolnień;

 6. specyficznych trudności w uczeniu się;

 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 8. choroby przewlekłej;

 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 10. niepowodzeń szkolnych;

 11. zaniedbań środowiskowych;

 12. trudności adaptacyjnych;

 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;

3) różnymi specjalistami,

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia,

2) rodziców ucznia,

3) dyrektora szkoły,

4)nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

5) poradni,

6) pracownika socjalnego;

7) asystenta rodziny;

8) kuratora sądowego.

 

5. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

1)diagnozowaniu środowiska ucznia,

2)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia

i umożliwieniu ich zaspokojenia,

3)rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia,

4)wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

5)opracowaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

6)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7)podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8)wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9) nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

12)udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów;

13)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

6.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 1. nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;

 2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności pedagog,

3)pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.

 

 

& 20 .Formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielanej uczniom w szkole .

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:

 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb;

 2. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

 3. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

 4. dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych mogą to być:

1)zajęcia rozwijające uzdolnienia

2)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

3)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,

socjoterapeutyczne oraz inne zajęć o charakterze terapeutycznym,

4).zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. .

3. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:

 1. porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;


 

 1. porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.

 

 1. warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się;

 

 1. organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na podstawie opinii poradni pp, i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.


 

5)W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana w formach dostosowanych do możliwości jej sprawowania w formie zdalnej lub na wniosek rodziców może być prowadzona
w szkole.


 

§ 21. Uczeń zdolny w szkole.

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:

 

 1. udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień,

 2. wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej samooceny i wiary w siebie,

 3. stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego uczniów

 4. promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły.

 

 1. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:

 1. na lekcji,

 2. poza lekcjami,

 3. poza szkołą,

 

 1. Uczeń zdolny ma możliwość:

 

 1. rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad,

 3. indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności , poziomu i ilości zadań lekcyjnych i w domu,

 4. realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki.

 1. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

 1. rozpoznaje uzdolnienia uczniów;

 2. umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

 3. systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy ucznia w domu;

 4. współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;

 5. składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki.

 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.


 

 1. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.


 

 1. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
  i uzdolnieniami uczniów oraz możliwościami szkoły.


 

 1. Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w statucie szkoły.


 

 1. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

& 22. Organizacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom.


 

1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 1. posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych;

 2. posiadającym opinię poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;


 

 1. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;


 

 1. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;

 

 1. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.


 

 1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym
z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu,
telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem
.

6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.

8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

9. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

12. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej swojemu dziecku.

13. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.


 

 1. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.


 

 1. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno –wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.


 

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.


 

 1. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.


 

 1. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.


 

 1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.


 

 1. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.


 

 1. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.


 

 1. W szkole zatrudniony jest pedagog.


 

 1. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb pedagog oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.


 

 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w  Busku - Zdroju na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.


 

& 23. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


 

1. Do zadań i obowiązków każdego nauczyciela w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, z tym, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

 2. określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

 1. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.

5)udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w szkole;

6)udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;

7)dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia; Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje się nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

8)indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:


 

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia,

 3. przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia,

 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych,

 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;

 

9)współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

10)prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

11)udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

12)komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

13)stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;


 


 

 1. Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów

W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno –pedagogicznej uczniom powierzonej klasy do obowiązków wychowawcy należy:

 1. przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;


 

 1. przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów;


 

 1. zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.


 

 1. określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;


 

 1. w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno –pedagogicznej

złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

 1. poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba;

 

 1. monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;

 

 1. informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno –pedagogicznej i postępach ucznia;


 

 1. angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;


 

 1. prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami w statucie szkoły;


 

 1. stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych;


 

 1. udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.


 

 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:


 

 1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;


 

 1. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;


 

 1. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;


 

 1. udział w pracach Zespołu dla uczniów z orzeczeniami;


 

 1. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
  i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;


 

 1. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;


 

 1. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;


 

 1. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;


 

 1. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;


 

 1. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;


 

 1. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;


 

 1. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;


 

 1. współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;


 

 1. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.


 


 

4. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego i specjalnego

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia;


 

 1. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 

 1. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;


 

4)udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej w każdym prowadzonym wariancie kształcenia.

5)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;


 

6)minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;


 

7)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;


 

8)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;


 

9)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;


 

10)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;


 

11)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;


 

12)prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;


 

13)wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych;

 

14)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

 

15)pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;

 

16)nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;


 

17)przewodniczenie Zespołowi powołanego do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;


 

18)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze. Na drzwiach wejściowych umieszczone się godziny dyżuru pedagoga.


 

 1. .1 Do zadań pedagoga specjalnego należy:

 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom;

 2. rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;

 3. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

 4. określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

 5. wspieranie nauczycieli i wychowawców w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy
z uczniem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;


 

5.Zadania i obowiązki doradcy zawodowego

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;


 

 1. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;


 

 1. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;


 

 1. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;


 

 1. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;


 

 1. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


 

 1. opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;


 

 1. prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;


 

 1. prowadzenie dokumentacji zajęć, zgodnie z odrębnymi przepisami.


 


 

6. Zadania i obowiązki logopedy:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Godziny pracy logopedy podane są na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych na korytarzach szkoły.


 


 

7.Zadania i obowiązki terapeuty pedagogicznego:

 1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

 2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 3. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

 5. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 6. udział w posiedzeniach zespołów wychowawczych;

 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

 8. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo–Profilaktycznego Szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;

 9. prowadzenie dokumentacji zajęć.


 


 


 


 


 

Rozdział 4


Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym


 

& 24.   W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym.

& 25. 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

 4. zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości organizacyjnych szkoły;

 5. zajęcia rewalidacyjne;

 6. integrację ze środowiskiem rówieśniczym;


 

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego , a w przypadku zawieszenia zajęć z powodów epidemicznych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji w formie zdalnej.


 


 

 

& 26. 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.


 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, oraz zgody rodziców.


 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

 2. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.


 

& 27.1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno -sprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego


 

& 28.1. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.


 

§ 29. 1. W szkole dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

 1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

2)inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni pp.


 

 1. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.


 

& 30. 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo asystenta nauczyciela.

2. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE

3. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3 należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

& 31. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 statutu szkoły.


 

& 32. 1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.


 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.


 

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

 1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog lub inny specjalista;

 3. asystent lub pomoc nauczyciela.


 

 1. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.


 

 1. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sfor sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

 

 1. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.


 

 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:


 

 1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;


 

 1. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:


 

 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym,

 4. zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.


 

 1. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;


 

 1. działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;


 

 1. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;


 

 1. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;

 

 1. wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.


 

 1. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie .

 2. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

 3. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 4. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.


 

 1. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.


 


 

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne


 

& 33. 1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

 1. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 2. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

 3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
  w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w klasach I -III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom.

 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić
  w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

 5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

 6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

 7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami ( WF, język obcy).

 8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 9. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

 10. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

 11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem wynosi:

 1. dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8. prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

 2. 2) dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

 

13.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.

14. Zakończenie indywidualnego nauczania następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego . Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie na zajęcia do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6


Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki


 

& 34.1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:


 

  1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;


 

  1. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.


 

 1. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.


 

 1. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.


 

 1. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.


 

 1. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.


 

 1. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:


 

 1. uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);

 2. rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;

 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).


 

 1. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.


 

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.


 

 1. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.


 

 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


 

 1. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno– pedagogicznej.


 

 1. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.


 

 1. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.


 

 1. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

 

 1. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.


 

 1. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.


 

 


 

 1. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:


 

 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;

 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.


 

 1. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.


 

 1. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.


 

 1. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.


 

 1. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

 

 1. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.


 

 1. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.


 

 1. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 


 

Rozdział 7


Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I – szym etapie edukacyjnym


 

& 35.1. Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na I–szym etapie edukacyjnym.


 

1) w zakresie organizacji szkoły:

 1. poszczególne oddziały tworzone są w zależności od daty urodzenia, z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliżonym wieku, liczonym także w miesiącach urodzenia;

 2. szkoła zapewnia bezpłatnie wyposażenie ucznia klasy I w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

 3. organizację zajęć w ciągu dnia nauczyciel dostosowuje do samopoczucia uczniów, dyspozycji fizycznej, z zachowaniem różnorodności zajęć i ćwiczeniami fizycznymi.

 4. wyposażenie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne) posiadają właściwe atesty i zapewniają ergonomiczne warunki nauki i zabawy;

 5. grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki;

 6. nauczyciel sam określa przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy i pozostaje z dziećmi;

 7. Zajęcia w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczeństwo. Rozbudzają szereg zainteresowań  z dziedziny sztuk  plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają zachowania społeczne. Umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu oraz odrobienie pracy domowej. Świetlica jest czynna w zależności od potrzeb rodziców.


 


 

2) w zakresie sprawowania opieki:

 1. w szkole zorganizowany jest stały dyżur pracowników obsługi przy drzwiach wejściowych uniemożliwiający przebywanie osób postronnych w budynku szkolnym;


 

 1. w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzić dziecko do szatni;

 


 

 1. nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję każdego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecaków lub szafek;


 

 1. każdy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyżurujący) oraz każdy  pracownik niepedagogiczny szkoły ma za zadanie zwracać szczególną uwagę na najmłodszych uczniów, na ich potrzeby i zachowanie i reagować w sposób adekwatny do sytuacji.


 

3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:


 

 1. wyboru podręczników do klasy I dokonują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Wybór podręcznika dokonywany jest po zapoznaniu się z zaświadczeniami o gotowości szkolnej i opiniami oraz orzeczeniami złożonymi przez rodziców;


 

 1. wyboru materiałów ćwiczeniowych dokonuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  z zachowaniem, że materiały ćwiczeniowe są skorelowane z przyjętym programem nauczania, a wartość kwotowa mieści się w dotacji celowej;


 

 1. na podstawie dostarczonej przez rodziców dokumentacji przedszkolnej oraz zaświadczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;


 

 1. realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;


 

 1. każdy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny różnicując poziom trudności ćwiczeń realizowanych nie tylko na zajęciach, ale również zadań domowych. Uczniowie w zakresie wykonywania zadań domowych mają możliwość wyboru liczby zadań i poziomu ich trudności;


 

 1. nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację wytworów ucznia oraz wspólnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę.

 


 

 1. w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami szkoły (samodzielność w pakowaniu tornistrów,  notowanie prac domowych, samodzielność w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązków szkolnych);


 

 1. umiejętności  bezpiecznego  zachowania kształcone są w różnych sytuacjach ;


 

 1. wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową. Ocenę opisową sporządza się po każdym okresie szkolnym według wzoru, który jest załącznikiem do programu. Poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka, będące informacją dla rodziców o osiągnięciach dziecka;


 

 1. każdemu dziecku szkoła zapewnia w miarę możliwości udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniami.


 

 1. Każde dziecko , w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a także w sytuacjach określonych w przepisach o pomocy psychologiczno – pedagogicznej obejmowane jest taką pomocą. W szkole organizowana jest pomoc w bieżącej pracy z uczniem oraz w następujących formach: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem, specjalistyczne w miarę możliwości organizacyjnych.


 

4) w zakresie współpracy z rodzicami:


 

 1. w szkole respektowana jest trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych
  i kształcących: uczeń -szkoła-dom rodzinny;


 

 1. formy kontaktu z rodzicami: spotkania z rodzicami, indywidualne konsultacje, kontakty telefoniczne;


 

 1. do dyspozycji rodziców pozostaje pedagog szkolny. Godziny pracy specjalisty umieszczone są na drzwiach wejściowych do gabinetu i na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły;


 

 1. szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku – Zdroju.


 

2. Szczególne obowiązki nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

 1. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, zespołach samokształceniowych, których celem jest systematyczne podnoszenie kompetencji w pracy z dzieckiem 7-letnim;

 2. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej tworzą stały zespół nauczycielski, którego zadania określone są w statucie szkoły;

 3. do najważniejszych zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej należy: poszanowanie godności dziecka, zapewnienia dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i za­ba­wy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpo­wie­­dzial­ności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycz­nej i ru­cho­wej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;


 


 


 


 

 

DZIAŁ III

 

 

ROZDZIAŁ I

 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE

 

 

 

& 36.Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły.

2) Rada Pedagogiczna.

3).Rada Rodziców.

4) Samorząd Uczniowski.

 

 

 

 

DYREKTOR SZKOŁY

& 37.1 Dyrektor Szkoły:

 

1) Dyrektor zarządza całokształtem działalności Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz

samodzielnie.

2) Dyrektor kieruje sprawami Szkoły poprzez wydawanie poleceń służbowych,

delegowanie uprawnień i obowiązków oraz wewnętrznych aktów normatywnych posiadając przy tym – jako organ zarządzający – pełne prawa dostępu do wszystkich zasobów, w tym informacji i danych osobowych administrowanych przez Szkołę.

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

4) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-

fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

5)Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego.

6)Sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 

2.Realizuje zgodne z prawem oświatowym uchwały Rady Pedagogicznej.

3. Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący.

4.Powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.

5.Kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej Przewodniczący.

6.Przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; podaje do publicznej wiadomości do końca zajęć dydaktycznych szkolny zestaw podręczników.

7. Dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa;


 

8. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców szkoły, Szkolnym Klubem Wolontariatu i S.U.;

9. Dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego;

10. Powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły zadaniowe i Zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;

11. Udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w statucie szkoły;

12. Występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły podstawowej w przypadkach określonych w statucie szkoły;

13. Występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia(prawnymi opiekunami);

14. Opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną ;

15. Wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;

16. Powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w statucie szkoły;

 

17. W zakresie realizacji procedury awansu zawodowego nauczycieli:

a) przyjmuje wnioski o rozpoczęcie stażu w związku z ubieganiem się o kolejny

stopień awansu zawodowego przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole,

b) przydziela opiekunów stażu nauczycielom stażystom i nauczycielom kontraktowym,

c) zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli,

d) zapewnia prawidłowy przebieg stażu zawodowego nauczycieli,

e) oceniania dorobek zawodowy za okres stażu zawodowego,

f) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli stażystów,

g) uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,

 

18. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, w tym nadzór

nad prawidłowością prowadzenia, zgodnie z przepisami wszelkiej dokumentacji

oraz właściwe jej zabezpieczenie.

 

19. Rozwiązuje spory zaistniałe na terenie Szkoły z zachowaniem prawa i dobra publicznego.

 

20. Odracza obowiązek szkolny oraz dokonuje wcześniejszego przyjęcia dziecka do Szkoły

po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w uzasadnionych

przypadkach - zezwala na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą .

 

21.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli

i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje

w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,

b) oceniania pracy nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

c) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym

pracownikom Szkoły, zgodnie z Kodeksem Pracy,

d) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.

 

22. Udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa; wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;


 

23. Przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;


 

24. Dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 

25. Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1)zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki w Szkole i poza nią

podczas form pracy organizowanych przez Szkołę, a także za stan sanitarny i ochrony

przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

2)opracowywanie dokumentów programowo –organizacyjnych Szkoły, w tym:

a)arkusza organizacji Szkoły,

b)rocznego planu pracy dydaktyczno –wychowawczej i opiekuńczej,

c) programu wychowawczo- profilaktycznego,

d) tygodniowego rozkładu zajęć,

3) prawidłową realizację programów i planów nauczania i wychowania,

4) zgodność funkcjonowania Szkoły z właściwymi przepisami prawa i niniejszego Statutu

5) ogłoszenie tekstu ujednoliconego każdorazowej nowelizacji Statutu.

 

26. Wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć i informuje o tym nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września.

 

27 .Dyrektor współpracuje z innymi organami Szkoły:

1)Radą Pedagogiczną,

2)Samorządem Uczniowskim,

3)Radą Rodziców,

 

28. W zakresie organizacji pracy:

1) Organizuje i kontroluje codzienną pracę szkoły.

2) Kontroluje pracę nauczycieli.

3) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli –prowadzenie księgi zastępstw.

4) Wyznacza i kontroluje dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych

i szkolnych uroczystości.

5)Nadzoruje prawidłowe prowadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów

szkolnych (dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen).

 

29. W zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej:

1) Odpowiada za całokształt pracy wychowawczej w szkole.

2) Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

3) Zatwierdza programy wycieczek oraz udziela zezwolenia na odbywanie wycieczek.

4) Obserwuje zajęcia nauczycieli.

5) Kontroluje jakość pracy obsługi szkoły – przynajmniej raz w miesiącu.

 

30. Dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na szkolnym boisku.

 

31. Organizuje prace konserwacyjno – remontowe.

 

32. Organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia, a w przypadku zagrożenia epidemicznego ustala zasady jej funkcjonowania zgodnie z wytycznymi GIS;

 

 

33.Opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy materialnej oraz użyczenia sprzętu komputerowego, niezbędnego do aktywnego uczestnictwa ucznia w zdalnym nauczaniu;

34. Odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w sytuacjach, gdy na terenie, na którym znajduje się szkoła mogą wystąpić zdarzenia, które zagrażają zdrowiu uczniów;

35. Zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora szkoły;

35a) zawiesza zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć na czas oznaczony, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego powiatowego inspektora sanitarnego w sytuacji, gdy ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów;

35b) o zawieszeniu zajęć, o którym mowa w pkt 28a, dyrektor zawiadamia organ nadzorujący;


 

36. Dyrektor szkoły, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły odpowiada za organizację realizacji zadań szkoły, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

36a. Do obowiązków dyrektora w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły należy:

 1. rozpoznanie dostępności uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających udział uczniów w zdalnym nauczaniu;

 2. wybór, we współpracy z nauczycielami jednej platformy edukacyjnej, która jest wykorzystywana do prowadzenia zdalnego kształcenia; [ technologii informacyjno-komunikacyjnych, jeśli będą różne sposoby komunikacji];

 3. ustalenie zasad bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do wybranej platformy [technologii informacyjno-komunikacyjnych];

 4. ustalenie we współpracy z nauczycielami, źródła i materiałów niezbędnych do realizacji zadań;

 5. zobowiązuje nauczycieli do dostosowania programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji i w miarę potrzeb we współpracy z radą rodziców i nauczycielami dostosowania programu wychowawczo-profilaktycznego;

 6. we współpracy z nauczycielami, określa:

 1. dostosowanie programów nauczania do możliwości ich realizacji w zdalnej edukacji,

 2. oraz we współpracy z radą rodziców dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

 3. tygodniowy zakres treści nauczania na zajęciach wynikających z ramowego planu nauczania oraz zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych,

 4. sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych,

 5. sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

 1. ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w Statucie szkoły;

 2. przekazuje rodzicom, uczniom i nauczycielom wyczerpujące informacje o organizacji zajęć w okresie czasowego zawieszenia działalności szkoły;

 3. koordynuje współpracę pomiędzy nauczycielami a rodzicami i uczniami w celu prowadzenia efektywnego procesu dydaktycznego i wspierania uczniów;


 


 

 

 

RADA PEDAGOGICZNA

 

& 38. 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Raczycach jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany.

 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane w formie posiedzenia stacjonarnego w szkole lub w formie zdalnej przed rozpoczęciem roku szkolnego,

w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,

po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych oraz w miarę bieżących

potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

5.Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, przy czym przez obecność w posiedzeniu zdalnym rady pedagogicznej należy rozumieć udział w wideokonferencji.

 

 

 

 

 

6.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły,

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole , po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły ;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

8. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę i inne postanowienie Rady,

jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły oraz zawiadomić

o tym fakcie Organ Prowadzący.

 

9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania

informacji, danych osobowych i spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej,

które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki. Zobowiązane są również – pod groźbą odpowiedzialności –

do wykorzystywania przedmiotowych informacji i danych wyłącznie do celów związanych

z realizacją obowiązków służbowych.

 

10. Rada Pedagogiczna może występować do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny

nad Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

11. Rada Pedagogiczna może występować do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny

nad Szkołą z wnioskami o odwołanie z funkcji Dyrektora po zasięgnięciu opinii

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

12. Uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

 

13.Głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły.

 

14. Ma prawo składania wniosku wspólnie z Radami Rodziców i Samorządami uczniowskimi o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;

 

15. Wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły.

 

16.Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 

17.Zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

18. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum szkoły, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną.

19. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

 1. datę zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

 2. stwierdzenie prawomocności obrad;

 3. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

 4. listę obecności nauczycieli;

 5. uchwalony porządek obrad;

 6. przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

 7. przebieg głosowania i jej wyniki;

 8. podpis przewodniczącego i protokolanta.

 

Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu

 

20.Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

 

21.Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania, a w przypadku, gdy posiedzenie Rady Pedagogicznej prowadzone jest zdalnie, umieszcza się go w e-dzienniku w zakładce „Rada Pedagogiczna”/„Nauczyciele’/”Pokój nauczycielski”. Kliknięcie w zakładkę – protokoły - potwierdza zapoznanie się z protokołem Rady Pedagogicznej.

 

22. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż w terminie 3 dni od wyłożenia protokołu lub jego umieszczenia w zakładce, jak w ust. 20. W przypadku posiedzenia stacjonarnego Rady Pedagogicznej poprawki i uzupełnienia wnosi się na piśmie składanym w sekretariacie szkoły, zaś w przypadku posiedzenia zdalnego, przesyła się je w formie pliku pdf na adres wskazany przez dyrektora szkoły.

 

 

23. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 

 

& 39. 1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 

3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 

4. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

2) Rada Samorządu Uczniowskiego.

3) Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

 

5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej

oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy Szkoły,

a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów.

 

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do proponowania kandydata na opiekuna.

 

7. Na wniosek Dyrektora Szkoły, Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 

8. Samorząd uczniowski dba o mienie, ład, kulturę i życzliwą atmosferę w Szkole.

 

9. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie

Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły.

 

 

 

 

 

RADA RODZICÓW

 

& 40. 1.W Szkole działa Rada Rodziców.

 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami szkoły.

 

3.Radę Rodziców stanowią przedstawiciele rad oddziałowych (po 1 przedstawicielu z danego

oddziału).

 

4.Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo- profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

5.Opiniuje decyzje dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


 

6.Opiniuje prace nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

 

7. Rada Rodziców może:

1)wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4)delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

8.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 2. szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.


 

9. Tryb wyboru członków rady:

 1. wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym;

 2. datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców, nauczycieli i uczniów nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

 3. wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

 1. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

 2. w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun ucznia szkoły,

 3. do Rady Rodziców wybiera się jednym przedstawicielu rad oddziałowych,

 4. komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

 5. wychowawca klasy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

 6. karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca klasy,

 7. niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

 8. członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

 9. organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest Dyrektor Szkoły,

 10. skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

 

10. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

 1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2)gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

3)zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

a)znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

b)znajomość statutu szkoły, regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,

c)uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

d)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

e)określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

11. Rada Rodziców uchwala swój Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem

Szkoły.

 

12. Szczegółowe prawa i obowiązki Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

Zasady współdziałania organów szkoły

 

& 41.1.Wszystkie organy działają na rzecz Szkoły i dla jej dobra, przyjmując zasadę współpracy i nie ingerencji w swoje kompetencje.

 

2.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.

W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:

1) znajomości statutu, Programu Wychowawczego - Profilaktycznego Szkoły,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swoich dzieci, ich zachowania,

postępów oraz przyczyn trudności w nauce, jeśli takie występują,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

6) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły – na wniosek tych organów lub

z własnej inicjatywy.

 

3.Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie poprzez swoje reprezentacje Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej .

3a.W sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego korespondencja pomiędzy organami prowadzona jest drogą elektroniczna bądź w formie wideokonferencji.

 

4.Wnioski i opinie, o których mowa w ust. 3, powinny być rozpatrzone na

najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

 

 

5.Rodzice mają obowiązek:

 1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

 4. zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

 5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

 6. przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

 7. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

 8. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

 9. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

 10. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

 11. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

12)uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.


 


 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 

& 42. 1. Każda ze stron tj. uczniowie ,rodzice, nauczyciele ma prawo do pisemnego odwołania od decyzji do innych organów Szkoły w terminie 3 dni.

 

2. Każdy z organów Szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni, po uprzednim

wysłuchaniu stron konfliktu.

3.W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

 

 1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;


 

 1. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;


 

 1. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;


 

 1. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

4.W przypadku sporu między organami szkoły, w których stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

5. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

6. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

7. Strony konfliktu otrzymują pisemną odpowiedź zawierającą informacje dotyczące ich

odwołania.

 

8. Strony konfliktu w procedurze odwoławczej nie mogą pominąć żadnego z organów

Szkoły wymienionych poniżej, ani też zmieniać ustanowionej kolejności odwoławczej.

1) Jeżeli strona konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a) wychowawcy klasy lub Samorządu Uczniowskiego w zależności od rodzaju sprawy,

b) Dyrektora Szkoły,

2) Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno do:

a) wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców w zależności od rodzaju

sprawy,

b) Dyrektora Szkoły.

3) Jeżeli strona konfliktu jest nauczyciel, jego procedura odwoławcza następuje kolejno

do:

a) Rady Pedagogicznej lub w zależności od rodzaju sprawy,

b) Dyrektora Szkoły.

 

9. Ostatnią instancją odwoławczą na terenie Szkoły jest Dyrektor.

 

10. Strony konfliktu maja prawo odwołać się od decyzji Dyrektora Szkoły do organu

prowadzącego szkołę i nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni.

 

11. Każda ze stron konfliktu ma prawo do życzliwego i podmiotowego rozpatrywania

odwołania.

 

DZIAŁ IV

 

Rozdział 1

 

Organizacja nauczania

 

 

 

& 43.1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są:

1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

 

2) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

 

3)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

 

4)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

 

5)dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

6)zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z późn. zm.4)), organizowane w trybie określonym w tych przepisach;

 

 

2. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,

 

 1. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;


 

 1. w toku nauczania indywidualnego;


 

 1. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;


 

 1. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyklasowych:


 

 1. uczniowie klas IV -VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i uwzględnieniu bazy sportowej szkoły, możliwości kadrowych, miejsca zamieszkania uczniów oraz tradycji sportowych danego środowiska lub szkoły;


 

 1. zajęcia, o których mowa w pkt 3 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

    1. zajęć sportowych;

    2. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

    3. zajęć tanecznych;


 

4.Na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII, dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;


 

5.Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych do 24 uczniów.


 

6.Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyklasowych z podziałem na chłopców i dziewczęta.


 

7.Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopców.


 


 


 


 

Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u.


 

& 44. 1. Uczniom szkoły na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.


 

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może być jednak zmienione.

3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziału, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyklasowych, zaś w przypadku, gdy w całej szkole liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niż 7 osób, dyrektor szkoły przekazuje deklaracje rodziców do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęć międzyszkolnych.

4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i na świadectwie stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć
w dwóch rodzajach zajęć.

6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą z ocen.


 

& 45. 1. Uczniom danego oddziału organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

 1. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

 

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.


 


 

& 46. 1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

 

 1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.

 

 1. w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

 1. uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

 

& 47. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


 

& 48. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.


 

& 49. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, w drodze decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.


 

& 50. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu zabezpieczają dostęp uczniom do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.


 

& 51. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzień nauki niezależnie od formy funkcjonowania szkoły.


 

& 52. Przerwy lekcyjne trwają 10 minut, oraz dwie po 15 minut.


 


 


 


 


 

Rozdział 2

Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

 

 

& 53.1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

2.W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

 1. Dziennik dokumentujący realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych,

 2. Dziennik świetlicy szkolnej;

 3. Dziennik pedagoga;

 4. Teczka wychowawcy.


 

3. Dziennik pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawiera:


 

 1. stronę tytułową;

2)nazwę realizowanych zajęć;

3) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów,
4) oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie,
5) adresy poczty elektronicznej rodziców oraz numery ich telefonów, jeżeli je posiadają,
6) indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy,
7)tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania,
8) tematy przeprowadzonych zajęć,
9) ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem,

10)obecność dzieci, uczniów na zajęciach.
11) podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć.

 


 

4.Dziennik świetlicy szkolnej zawiera:

 1. listę dzieci;

 2. oddział do którego uczęszczają uczniowie;

 3. plan pracy świetlicy; )

 4. tematy przeprowadzonych zajęć,
  5) obecność
  uczniów na poszczególnych godzinach zajęć,
  6) przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.


 

4. Teczka wychowawcy zawiera między innymi:

 1. listę dzieci;

 2. Plan pracy wychowawcy;

 3. wybrane informacje o uczniu;

 4. uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną;

 5. sprzeciw lub jego brak na uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie;

 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia ;

 7. zgodę rodziców na uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych oraz innych w zakresie pomocy p-p;

 8. kryteria oceniania zachowania;

 9. pochwały, wyróżnienia, kary porządkowe;

 10. indywidualne kontakty z rodzicami/prawnymi opiekunami

 11. nadzór pedagogiczny dyrektora;


 

5. Dziennik zajęć dodatkowych prowadzi każdy nauczyciel zatrudniony w szkole.

Dziennik, o którym mowa w ust. 5 zawiera:

a) imię i nazwisko nauczyciela,

b) imiona i nazwiska odpowiednio dzieci, uczniów,
c) plan pracy,
d) daty i tematy przeprowadzonych zajęć,
e) liczbę godzin tych zajęć,
f)obecność odpowiednio dzieci, uczniów, na zajęciach.
g) podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć
.

 

 

6.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku
z zagrożeniem epidemiologicznym sposób dokumentowania realizacji statutowych zadań prowadzony jest na zasadach określonych przez dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3


Organizacja wychowania i opieki


 

& 54. Szkolny system wychowania.

1. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły jest całościowy i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

2. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

 1. pracy nad sobą;

 2. bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

 3. bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności i innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4) rozwoju samorządności;

5) dbałości o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i środowiska;

6) budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

7) tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły

gry akceptowane i respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

3. Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowań ucznia. Uczeń:

 1. zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

 2. szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

 3. umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;

 4. zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, polakiem i europejczykiem;

 5. posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów;

 6. jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,

 7. zna, rozumie i realizuje w życiu:

  1. zasady kultury bycia,

  2. zasady skutecznego komunikowania się,

  3. zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy,

  4. akceptowany społecznie system wartości

 8. chce i umie dążyć do realizacji własnych zamierzeń:

 9. umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych;

 10. jest otwarty na zdobywanie wiedzy.


 

4. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują plany pracy wychowawcy klasowego na dany rok szkolny.


 

5.Program wychowawczo-profilaktyczny w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

   1. 1) poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości;

   2. 2) przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;

   3. 3) wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem;

   4. 4) pomoc w tworzeniu systemu wartości;

   5. 5) strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:


 

6) zagadnienia kształtujące postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowujące wiedzę na temat ochrony klimatu, a także zagadnienia wskazujące korzyści ze znajomości prawa w codziennym życiu, gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, w tym oszczędzania.


 


 

& 55. Wolontariat w szkole

 

 1. W szkole funkcjonuje Szkolne Koło Wolontariatu.


 

 1. Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej


 

 

 1. potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.


 

 1. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w klubie. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.


 

 1. Cele działania Szkolnego Koła Wolontariatu:


 

 1. zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;


 

 1. angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;


 

 1. promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;


 

 1. organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;


 

 1. tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;


 

 1. pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;


 

 1. promowanie idei wolontariatu;


 

 1. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;


 

 1. angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.


 

 1. Struktura organizacyjna Koła Wolontariusza.


 

 1. Kołem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację dyrektora szkoły;


 

 1. Opiekun Koła ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych pracowników pedagogicznych lub deklarujących pomoc – rodziców;

 2. Na walnym zebraniu członków koła w głosowaniu jawnym wybiera się spośród członków -zarząd koła, składający się z pojedynczych osób reprezentujących odpowiednie poziomy klasowe;

 3. Wybory do zarządu przeprowadza się we wrześniu każdego roku szkolnego;

 4. Na koniec każdego okresu odbywa się walne zebranie w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności;


 

 1. 1. Formy działalności:


 

 1. działania na rzecz środowiska szkolnego;

 2. działania na rzecz środowiska lokalnego;

 3. udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą dyrektora szkoły.

 

 1. Na każdy rok szkolny koordynator klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.


 

 1. Nagradzanie wolontariuszy


 

 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego działalności;


 

 1. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia;


 

 1. Formy nagradzania:


 

 1. pochwała dyrektora na szkolnym apelu,

 2. przyznanie dyplomu,

 3. wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego,

 4. pisemne podziękowanie do rodziców,

 5. wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez trzy lata nauki brał udział w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w co najmniej czterech działaniach szkolnych.


 

 1. Szczegółową organizacje wolontariatu w szkole określa Regulamin Wolontariatu.


 

 1. Każdy uczeń, który nie przystąpił do wolontariatu może podejmować działania pomocowe .


 

 1. W szkole uroczyście obchodzony jest w dniu 5 grudnia każdego roku szkolnego Światowy Dzień Wolontariusza.


 


 

& 56. System doradztwa zawodowego


 

1. W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego zadaniem jest:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia,

2) gromadzenie , aktualizacja i udostępnianie informacje edukacyjnych i zawodowych,

 

3) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej,

4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,

5) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa

zawodowego

 

 

2. Cel główny

Pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i dalszego kształcenia.


 


 

3.Główne zadania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:


 

 1. wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,

 2. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,

 3. rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji i kariery,

 4. gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

 5. udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,

 6. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym wyborze szkoły.

 7. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów,

 8. współpraca z instytucjami wspierającymi realizację Wewnętrznego systemu Doradztwa Zawodowego,

 9. w zakresie współpracy z rodzicami:

 1. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,

 2. doskonalenie umiejętności wychowawczych,

 3. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,

 4. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa zawodowego.


 


 

4.Sposoby realizacji działań doradczych.


 

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:

 1. zajęć grupowych w klasach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 10 godzin w jednym roku szkolnym,

 2. pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane na godzinach wychowawczych,

 3. spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,

 4. wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących,

 5. konkursy.

 6. udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu i planowania dalszej kariery zawodowej,

 7. udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

 8. giełdy szkół ponadpodstawowych,

 9. obserwacja zajęć praktycznych w szkołach zawodowych,

 10. praca z komputerem – śledzenie danych statystycznych,


 

5.Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:


 

 1. pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej,

 2. poznawanie siebie, zawodów,

 3. analizę rynku pracy i możliwości zatrudnienia,

 4. indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły,

 5. pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,

 6. konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów,

 7. przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych.


 

6.Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,

 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,

 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

 1. rynku pracy,

 2. trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

 3. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych

obszarach świata pracy,

 1. instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

w życiu codziennym i zawodowym,

 1. alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży

z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,

 1. programów edukacyjnych Unii Europejskiej,

 2. porównywalności dyplomów i certyfikatów zawodowych.,

 1. udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,

 2. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

 3. kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

 4. koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.

 5. wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

 6. współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:

 1. tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu

doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły,

 1. realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi

zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły

 1. systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

 2. wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

 3. współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.,

 4. stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie i aktualizowanie informacji dotyczących wyborów zawodowo-edukacyjnych (broszury dla uczniów, rodziców, nauczycieli, scenariusze zajęć, poradniki, foldery informacyjne, prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);

7. Osoby odpowiedzialne i zakres ich odpowiedzialności.

      1. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:

 1. wychowawców,

 2. nauczycieli przedmiotu,

 3. pedagoga szkolnego,

 4. bibliotekarzy,

 5. szkolnego lidera doradztwa zawodowego,

 6. pracowników instytucji wspierających doradczą działalność szkoły (np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy),

 7. rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo-edukacyjnych.


 

Odbiorcami działań z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich rodzice.


 

 

& 57. Współpraca z rodzicami.


 

1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.


 

2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:

 1. pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i wychowawczych przez:

 1. organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,

 2. zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych
  z wychowaniem dziecka;


 

 1. doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:

 1. organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,

 2. przekazywanie informacji przez korespondencję, telefonicznie, stronę internetową, inne materiały informacyjne,

 

 1. dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce przez:

 1. zadawanie interaktywnych zadań domowych,

 2. edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w nauce;

 1. pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:

 1. zachęcanie do działań w formie wolontariatu,

 2. inspirowanie rodziców do działania,

 3. wspieranie inicjatyw rodziców,

 4. wskazywanie obszarów działania,

 5. upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;


 

 1. włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji;


 

 1. koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania problemów dzieci przez:

 1. ustalanie form pomocy,

 2. pozyskiwanie środków finansowych,

 3. zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,

 4. angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA

 

& 58.1. W Szkole działa świetlica.

2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.

3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze

względu na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców,

2) organizacje dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia

opieki w szkole.

4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz

rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia

rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny

oraz odrabianie lekcji. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo -

opiekuńczej.

5. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

6. Wychowawcy Świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami klas

oraz w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.

7. Zasady korzystania i pracę świetlicy określa regulamin.

8. Wychowawcy Świetlicy odpowiadają za:

1) Całokształt pracy wychowawczo -dydaktyczno-opiekuńczej w świetlicy.

2) Opracowanie rocznego planu pracy świetlicy.

3) Prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

4) Współpracę z rodzicami dzieci zapisanych do świetlicy.

 

9.Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych opiekunów kierowane do dyrektora szkoły w terminie do 14 września.

 

10.Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

 

11.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.


 

12.Do zadań świetlicy należy:


 

   1. wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

   2. umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

   3. upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

   4. przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

   5. rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

   6. wyrabianie u uczniów samodzielności;

   7. stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze,

   8. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;


 

13.Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

   1. zajęć wg indywidualnych zainteresowań uczniów,

   2. zajęć utrwalających wiedzę,

   3. gier i zabaw rozwijających,

   4. zajęć sportowych.

 

14.Do świetlicy przyjmowani są uczniowie z klas I – VIII, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

 

15.Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 

16.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.

 

17.Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

 

18.Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

 

19.Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

 

20.Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.

 

21.W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

 

22.Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci ze świetlicy do czasu zakończenia zajęć świetlicowych.

 

24.Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 

 

 

Stołówka szkolna


 

& 59.1. Stołówka jest miejscem spożywania gorących posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla uczniów .

2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

 1. uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

 2. uczniowie, których wyżywienie finansuje GOPS lub inni sponsorzy lub organizacje.


 

 1. Posiłki wydawane są w godzinach od 10.35 do 12.00.


 

 1. Opłaty za obiady uiszcza się do 20 dnia miesiąca w kasie.


 

 1. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na wynos.


 

 1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów.


 

 1. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności za wyżywienie w kolejnym miesiącu.


 

 1. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa odrębny Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalni.


 

 

 

Rozdział 4
Organizacja szkoły


 

Baza szkoły.


 

& 60. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoły, szkoła posiada;

 1. sale lekcyjne z niezbędnym wyposażeniem;

 2. bibliotekę,

 3. pracownie komputerową z dostępem do Internetu;

 4. salę gimnastyczną;

 5. boisko sportowe;

 6. świetlicę szkolną;

 7. kuchnię i zaplecze kuchenne;

 8. szatnię

 9. stołówkę.

 

& 61. Organizacja nauczania w szkole.


 

1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim dniu września, a kończą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu pierwszego września.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Okresy, na które dzieli się rok szkolny opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.

 

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 6 dni.

 

 1. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4, mogą być ustalone:

 1. w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

 2. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

6. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.

7.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.4 , dyrektor szkoły wyznacza termin odpracowania tych dni w wolne soboty.


 

 1. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców / prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www szkoły.


 

 1. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 1. temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa;

 2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. np. klęski żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne.

 

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę.


 

 1. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i zakładowych związków zawodowych.


 

 


 

 1. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności:

 1. liczbę oddziałów poszczególnych klas;

 2. liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;

 3. liczbę pracowników ogółem;

 4. liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach oraz liczbie godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

 5. liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;

 6. ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 7. liczbę zajęć świetlicowych.

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

15a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu zagrożenia epidemicznego, dyrektor szkoły ustala tryb pracy szkoły i przekazuje informacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.


 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.


 

 1. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do użytku szkolnego.


 

 1. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu szkoły.


 

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu
  w sprawie ramowych planów nauczania.


 

 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I - III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 

 1. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.


 

 1. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły dokonuje:

 

 1. podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców

lub

 1. zatrudnia asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

 

23. W przypadkach, jak w ustępie 22 pkt 2, dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

24. Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego, bez konieczności corocznego postępowania, jak w ust. 7.


 

25. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.

26. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.


 


 

& 62. Praktyki studenckie.


 

1. Szkoła Podstawowa w Raczycach może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.


 

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upoważniony wicedyrektor Szkoły lub szkolny opiekun praktyk.


 


 


 


 


 


 

Biblioteka szkolna

 

& 63. 1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb

i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu

warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców.

 

2. Biblioteka przygotowuje uczniów do korzystania z innych typów bibliotek oraz różnych

źródeł informacji.

 

 1. Zadaniem biblioteki jest:

  1. gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

  2. obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

  3. prowadzenie działalności informacyjnej;

  4. zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

  5. podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

  6. wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;

  7. przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;

  8. rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

  9. kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych;

organizacja wystaw okolicznościowych.

 

 

4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje:

1) Kształcąco-wychowawcza poprzez:

a. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych,

b. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

c. kształtowanie kultury czytelniczej,

d. wdrażanie do poszanowanie książki,

e. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

f. przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,

g. wyrabianie i pogłębianie nawyku uczenia się.

2) Opiekuńczo-wychowawcza:

a. współdziałanie z nauczycielami,

b. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,

c. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

d. pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

3) Kulturalno-rekreacyjna poprzez uczestniczenie i organizowanie różnorodnych

działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

 

5. Biblioteka współpracuje z pracownikami Szkoły, Radą Rodziców, innymi bibliotekami

oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie:

1) organizowania konkursów i imprez szkolnych i pozaszkolnych,

2) wymiany doświadczeń i informacji, z zastrzeżeniem zachowania –wynikających

z przepisów prawa i unormowań wewnętrznych – zasad przetwarzania informacji i

danych osobowych, w szczególności ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem..

 

 

6. Z Biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, pracownicy Szkoły i rodzice z zachowaniem obowiązujących procedur wdrożonych na czas zagrożenia epidemicznego.

7.Zadania nauczyciela pracującego w bibliotece w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:

1)udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

2) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,

3) udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych;

4) realizacja lekcji przysposobienia czytelniczego i informatycznego (zgodnie z potrzebami szkoły);

5) przygotowanie uczniów korzystających ze zbiorów bibliotecznych do posługiwania się książką lub innymi zbiorami bibliotecznymi poprzez:

a) naukę poszukiwania i wyboru źródeł informacji,

b) wyszukiwanie informacji i dokonywanie selekcji,

c) organizację własnego warsztatu pracy,

d) samokształcenie.

6) współpracę z innymi nauczycielami w zakresie przygotowania i udostępniania pomocy potrzebnych do przygotowania zajęć, propagowania i kontroli czytelnictwa;

7) propagowanie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa poprzez organizowanie:

a) konkursów czytelniczych,

b) gazetek tematycznych,

c) wystawek.

 

8.Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy także:

1) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły i potrzebami szkoły ustalonymi na podstawie wniosków nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

2) prowadzenie ewidencji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opracowanie zbiorów, klasyfikacja ich wg przyjętych systemów klasyfikacji i katalogowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie;

3) dokonywanie selekcji zbiorów. Materiały zniszczone i zbędne przedstawia się komisji inwentaryzacyjnej wraz z propozycjami dotyczącymi dalszych losów, zgodnie zobowiązującymi zarządzeniami.

4) troska o zabezpieczenie i konserwację zbiorów:

a) stosowanie zabiegów ochronnych przed zniszczeniem (oprawa książek),

b) dokonywanie napraw możliwych do wykonania w warunkach szkolnych.

5) organizacja warsztatu informacyjnego:

a) wydzielenie księgozbioru podręcznego,

b) prowadzenie katalogu (alfabetycznego i rzeczowego),

6) prowadzenie zapisu wypożyczeń umożliwiającego kontrolę obiegu materiałów bibliotecznych i aktywności czytelniczej uczniów w bibliotece szkolnej;

7) prowadzenie statystyki do celów sprawozdawczych; 8)opracowanie rocznego planu działalności biblioteki; 9) przygotowanie dla Rady Pedagogicznej sprawozdania z pracy biblioteki; 10) praca pedagogiczna; 11 udostępnianie zbiorów (książek i innych źródeł informacji); 12) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 13) indywidualne doradztwo w doborze lektur; 14) pomoc w samokształceniu; 15) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;

16)organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

17) przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych oddziałów klas.

 

9.Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy i dokumentację pracy biblioteki.

 

10.Bierze udział w kontroli księgozbioru.

 

11.Uczniowie szkoły podstawowej maja prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.

 

12.Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych albo też udostępnia lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

 

13.W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji w oddziałach klas

I-III.

 

14. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

Zwrócone podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty.

 

15. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji celowej, dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie. Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały przekazane.

 

16.Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu, co najmniej 3 letniego czasu używania.

 

17. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. który:

 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;

 2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;

 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;

 4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;

 5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;

 6. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

 

 

 

 

Zasady współdziałania organów szkoły

 

& 64.1.Wszystkie organy działają na rzecz Szkoły i dla jej dobra, przyjmując zasadę współpracy i nie ingerencji w swoje kompetencje.

 

2.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.

W ramach tego współdziałania rodzice mają prawo do:

1) znajomości statutu, Programu Wychowawczego - Profilaktycznego Szkoły,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swoich dzieci, ich zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce, jeśli takie występują,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

6) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Szkoły – na wniosek tych organów lub

z własnej inicjatywy.

 

3.Rodzice i uczniowie mogą przedstawiać wnioski i opinie poprzez swoje reprezentacje Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej .

 

4.Wnioski i opinie, o których mowa w ust. 3, powinny być rozpatrzone na

najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie

uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

 

 

5.1Rodzice mają obowiązek:

 1. dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

 3. interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;

 4. zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

 5. interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

 6. przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

 7. dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;

 8. dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;

 9. interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;

 10. współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności;

 11. pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;

13)uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.


 


 


 

Rozdział 5


 

Oddział przedszkolny

 

 

& 65. 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 

2. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.

3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

7. Nauczyciel dokonuje wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN.

8. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

9. Na życzenie rodziców szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe.

10. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.

11. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

12. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

13. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo

dziecku upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

14. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków

odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.

15. Wiek dziecka uprawnionego do zajęć w oddziale przedszkolnym określa Ustawa o systemie oświaty.

16. Dokładne zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji.

17. Celem oddziału przedszkolnego jest objęcie opieki nad dziećmi, w szczególności:

- zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,

- stymulowanie rozwoju wychowanków,

- kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego

świata,

- przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,

- współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb

konsultacji i pomocy specjalistycznej,

- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

18. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

przepisów oświatowych oraz statutu szkoły, w szczególności ma prawo do:

- właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego,

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

- poszanowania jego godności osobistej,

- poszanowania jego własności.

- korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych,

wyrównawczych, konsultacji i porad.

19. Wychowanek ma obowiązek:

- szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

- po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,

- zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

- nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,

- być posłusznym poleceniom wychowawcy,

- nie oddalać się od grupy.

20. Nauczyciel:

- odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków oraz tworzy

warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania

- w pracy dydaktyczno - wychowawczej współpracuje z psychologiem, logopedą prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.

21. W oddziale przedszkolnym nie stosuje się żadnych zabiegów leczniczych, nie podaje się

leków, z wyjątkiem udzielenia pierwszej pomocy.

22. W oddziale przedszkolnym organizowana jest nauka religii i etyki.

23. Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę

programową wychowania przedszkolnego.

 

 

 

 


 


 

& 66. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.


 

1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

 

2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:


 

 1. planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;

 2. koordynowania działań w szkole;

 3. zwiększenia skuteczności działania;

 4. ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;

 5. doskonalenia umiejętności indywidualnych;

 6. zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;

 7. doskonalenia współpracy zespołowej;

 8. wymiany doświadczeń między nauczycielami;

 9. wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania
  i organizacji;

 10. ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności
  w wykonywaniu zadań;

 11. zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;

3. W Szkole Podstawowej w Raczycach powołuje się zespoły stałe i doraźne.


 

 1. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.


 

 1. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.


 

 1. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.


 

 1. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członków zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnić wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemożliwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.

 


 

 1. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.


 

 1. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego sprawozdanie z prac zespołu.


 

 1. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.


 

 1. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.


 

 1. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.


 

13.Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

14.Spotkania zespołów, odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym. Zespoły mogą dokumentować swoje zebrania.

15. W szkole powołuje się następujące stałe zespoły:

Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej,

Zespół Nauczycieli Bloku Humanistycznego,

Zespół Nauczycieli Bloku Matematyczno- Przyrodniczego,

Zespół Wychowawczy.

Zespół Nauczycieli Języków Obcych,

Zespół ds. Statutu


 

16. Zadania zespołów.

 1. opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów;

 2. korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia;

 

 1. wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 2. opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów;

 3. analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy;

 4. dobór podręczników obowiązujących w cyklu kształcenia;

 5. opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym;

 

 1. wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć;

 2. wewnętrzne doskonalenie;

 3. dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego;

 4. doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie;

 5. ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
  o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie;

 6. organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych;

 7. opiniowanie wniosków nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych i pracowni;

 8. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, zajęć fakultatywnych.

 9. inne, wynikające z potrzeb szkoły lub na wniosek nauczycieli.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

DZIAŁ V

 

Rozdział 1

 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

& 67.1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania

stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Raczycach.

 

2. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia, integralny

i naturalny element uczenia się i nauczania.

 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

2) rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;

4) dostarczenie rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej;

6) określenie efektywności stosowanych metod pracy.

 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych

ocen klasyfikacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających.

5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom informacji

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

5.Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

6. W ocenianiu obowiązują zasady:

 1. zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);

 2. zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;

 3. zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

 4. zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

 5. zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.

 6. zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji

w oparciu o okresową ewaluację;

 

7. Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców / prawnych opiekunów i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie lub na prośbę rodziców

/prawnych opiekunów pisemnie.

 

8.Szczegółowe zasady oceniania z zajęć edukacyjnych precyzują Przedmiotowe Zasady

Oceniania. Wszystkie Przedmiotowe Zasady Oceniania obowiązujące w szkole zawierają:

1) cele kształcenia i wychowania,

2) formy sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz kryteria i zasady oceniania,

3) procedury poprawy ocen.

9.W przypadku prowadzenia zdalnego nauczania ocenione pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów, a także wykonane zlecone zadania domowe są oceniane i odsyłane poprzez dziennik elektroniczny/ komunikator/ wraz z uzasadnieniem na indywidualne konto mailowe ucznia.

 

Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów

 

& 68.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich

rodziców/prawnych opiekunów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców / prawnych opiekunów o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania;

3)skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :

 1. w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;


 

 1. w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;


 

 1. w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;


 

 1. w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.

 

 

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni

psychologiczno- pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) lub innej poradni

specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne

na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych

i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.

 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania

edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -

- terapeutycznym,

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 2. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 3. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości

psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

 1. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania

przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –

na podstawie tej opinii.

 

6. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej

niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły

podstawowej.

 

 

 

 

 

 

Rodzaje ocen szkolnych

& 69.1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:

1)bieżące;

2)klasyfikacyjne:

a)śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b)końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

Jawność ocen.

& 70. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego i zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do dziennika elektronicznego oraz do zeszytu ucznia .

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1) na zebraniach ogólnych;

2)podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem;

Uzasadnianie ocen.

& 71. 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.

 

2. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz przekazuje zalecenia do poprawy.


 

& 72.1 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego,

zajęć komputerowych , na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej

lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

& 73.1. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych śródroczna i roczna jest oceną opisową z wyjątkiem religii.

 

2. Ocena uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań i efektów kształcenia, określonych w podstawie programowej, dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem. .

 

3. Ocenianie bieżące ucznia w klasie I, II i III dokonywane jest za pomocą oceny

cyfrowej według niżej wymienionej skali:

celujący 6

bardzo dobry 5

dobry 4

dostateczny 3

dopuszczający 2

niedostateczny 1

4. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz prac ucznia, wypowiedzi.

 

5. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

6.W ocenianiu bieżącym stosuje się ocenę cyfrową . Stopnie zapisywane są w dzienniku elektronicznym , zeszytach uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

7.Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową .

8.Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:

 1. słowną wyrażoną ustnie;

 2. pisemną;

 3. wyrażoną symbolem graficznym;

 4. stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VI.

 

9.W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców lub na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

 

10. Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I-III zawarte są w Regulaminie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III .

 

11. Uczniowie kl. IV - VIII oceniani są w skali sześciostopniowej:

1) stopień celujący - 6

2) stopień bardzo dobry - 5

3) stopień dobry - 4

4) stopień dostateczny - 3

5) stopień dopuszczający - 2

6) stopień niedostateczny –1

 

12.Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa

w ust. 3 pkt 1–5.

 

13. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 6.

 

14 . Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.

 

15.W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.

 

16.Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe Zasady Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny niedostatecznej minusów).

.

17.Ustala się następujące kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:

 

a. stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

- posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania

przyjęty przez nauczyciela w danej klasie,

- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi

wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych

uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza programy

opracowane przez nauczyciela

- uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim,

- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,

kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne

sukcesy, osiągnięcia.

 

b. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania

przyjętym przez nauczyciela w danej klasie,

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,

- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych

sytuacjach,

 

c. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym

przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym

wymagania ujęte w podstawie programowej,

- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania

teoretyczne lub praktyczne,

 

d. stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

- opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym

przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,

- rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

 

e. stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

- ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki

te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego

przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu

trudności,

 

f. stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki

w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim

stopniu trudności.

 

18. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.

 

 

 

 

 

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

 

& 74.1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:

1) prace pisemne:

a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

c) referaty,

d) zadania domowe

2) wypowiedzi ustne:

 1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

 2. wystąpienia (prezentacje),

 

 

3) sprawdziany praktyczne,

4) projekty grupowe,

5) wyniki pracy w grupach,

6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.,

7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, olimpiadach, zawodach,

8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, długopisu itp.)

 

2. Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 1. jedna godzina tygodniowo- minimum 3 oceny

 2. dwie godziny tygodniowo- minimum 4 oceny

 3. trzy godziny tygodniowo- minimum 5 ocen

 4. cztery i więcej godziny tygodniowo- minimum 6 ocen

 

3. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

ocena ze sprawdzianu procent liczby punktów

ocena celująca 100%

ocena bardzo dobra 91% - 99%

ocena dobra 76% - 90%

ocena dostateczna 51% - 75%

ocena dopuszczająca 34% - 50%

ocena niedostateczna do 33%

 

 

 

4.. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu zaplanować sposoby

i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.

 

5. W klasach I-III podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest przynajmniej dwa

razy w ciągu roku szkolnego.

 

6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji a zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem

na początku roku w PZO.

 

7. Uczniowie mają prawo do równomiernego rozłożenia sprawdzianów (nie więcej niż 1

sprawdzian dziennie).

 

8. Każdy sprawdzian (praca klasowa) jest zapowiedziany na tydzień przed terminem

przeprowadzenia i poprzedzony informacją o zakresie jego treści i formie. Nie ma

obowiązku zapowiadania kartkówek.

 

9. Pisemne sprawdziany wiadomości i umiejętności (prace klasowe) nie mogą być

przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i międzyokresowych.

 

10. Wszystkie prace pisemne tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń

do wykonania muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie komentarzem, a ich ocena

obliczona wg skali z pkt.3.

 

11. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób

wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.

 

12. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie

może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym

od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego

obowiązku).

 

13. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej) tylko w przypadku

uzyskania oceny niedostatecznej. Taka poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się w terminie 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz.

 

14.Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

15. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się w ciągu 2 tygodni.

 

16. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika .

Jeżeli uczeń podczas poprawy pracy uzyskał stopień wyższy, poprzedni stopień

wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.

 

17. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny cząstkowe jakie uczeń otrzymał

w ciągu półrocza.

Ocenę roczną ustala się w oparciu o wszystkie oceny jakie uczeń otrzymał w ciągu

pierwszego i drugiego półrocza.

 

18. Ocenione sprawdziany (prace klasowe) i prace kontrolne uczeń otrzymuje do poprawy

w formie ustalonej przez nauczyciela.

 

19. Nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego.

 

20. Na prośbę rodziców ucznia / prawnych opiekunów, sprawdzone i ocenione pisemne

sprawdziany (prace klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca

oceniania ucznia są udostępniane na terenie szkoły (pracowni przedmiotowej) do wglądu jego rodzicom/opiekunom prawnym . Prace uczniowskie nie mogą być kopiowane

lub fotografowane.

 

21. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania

samooceny stanu swojej wiedzy.

22. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:

np – uczeń nieprzygotowany,

bz – brak zadania,

nb – uczeń nie pisał pracy pisemnej .

23. Zasady obowiązujące w ocenianiu pisemnych wypowiedzi uczniów:

 

 1. praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę okresową:

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych, które są odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

 2. w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy;

 1. sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji ;

zasady przeprowadzania:

 1. uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem 5 dni,

 2. w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż 2 sprawdziany,

 3. nie można przeprowadzać sprawdzianów w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa,

 

 1. kartkówki – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej, wystawiane oceny mają rangę oceny z odpowiedzi przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punkcie 1 i 2.

 

24. W pracy pisemnej ocenie podlega:

 1. zrozumienie tematu,

 2. znajomość opisywanych zagadnień,

 3. sposób prezentacji,

 4. konstrukcja pracy i jej forma graficzna,

 5. język,

 6. estetyka zapisu;

 

25. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

 1. znajomość zagadnienia,

 2. samodzielność wypowiedzi,

 3. kultura języka,

 4. precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 

26. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół, lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają następujące umiejętności:

 1. planowanie i organizacja pracy grupowej,

 2. efektywne współdziałanie,

 3. wywiązywanie się z powierzonych ról,

 4. rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 

27.Znak graficzny „parafka” oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a nie sprawdzania zawartości merytorycznej

28. Na 5 dni przed klasyfikacją powinno być zakończone przeprowadzanie wszelkich pisemnych sprawdzianów wiadomości.

 

29. Uczeń ma prawo 2 razy być nieprzygotowany do lekcji w ciągu okresu bez uzasadniania przyczyny, jeżeli na dane zajęcia edukacyjne przypada minimum 2 godziny tygodniowo. Jeżeli przypada jedna godzina tygodniowo – to 1 nieprzygotowanie. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika elektronicznego skrót „np”.

Nieprzygotowanie, o którym mowa wyżej, obejmuje również zadania domowe oraz braki zeszytów z pracami domowymi. Nieprzygotowanie nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. W przypadkach uzasadnionych decyzje o zwolnieniu ucznia z przygotowania się do lekcji jak również okres obejmujący nieprzygotowanie bez odnotowania tego faktu, o którym mowa powyżej, podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.

 

30.Prawo do ulg w pytaniu zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

 

31.Częste braki zadań domowych i zeszytu przedmiotowego /ponad zasadę ustaloną w ust.29 /odnotowywane są w dzienniku elektronicznym znakiem /- / i mają wpływ na ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

32. Szczegółowy tryb oceniania i sprawdzania wiadomości ustalają nauczyciele uczący poszczególnych zajęć edukacyjnych i informują uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

 

33.W okresie prowadzenia zdalnego nauczania każdy nauczyciel edukacji przedmiotowej określa w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów i przekazuje tę informacje drogą elektroniczną uczniom i rodzicom.


 


 

 

 

 

 

 

Zasady oceniania zachowania

 

 

& 75.1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 2. motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

 3. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
  w zachowaniu się ucznia.

 

 

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) stopnie z przedmiotów nauczania;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z wyłączeniem

§13 punkt 8.

 

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców / prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4. Wychowawca klasy ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego rodziców/prawnych opiekunów o ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy szkoły zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz indywidualne kontakty.

 

5.W klasach I – III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi.

 

6. Wymagania w zakresie norm zachowania w klasach I-III obejmują następujące sfery: kulturę osobistą, relacje koleżeńskie, zaangażowanie i inicjatywę, słuchanie i wypełnianie poleceń, poszanowanie własności.

Zapisy bieżących obserwacji z zachowania uczniów są notowane w dzienniku elektronicznym wg określonej

skali literowej:

W – Wzorowo

B – Bardzo dobrze

D – Dobrze

Z – Zadowalająco

N – Niezadowalająco

 

7. Kryteria ocen z zachowania:

 

W –Wzorowo – otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie w/w wymagania i jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów. Odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest zawsze przygotowany do zajęć, jest punktualny, zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych, pełni dyżury z pełnym zaangażowaniem, szanuje mienie szkolne i cudze, zawsze utrzymuje i dba o porządek. Jest zawsze zdyscyplinowany podczas zajęć i przerw. Jest koleżeński, życzliwy, chętnie pomaga innym. Wzorowo zachowuje się w miejscach publicznych. Reaguje na przejawy niewłaściwego zachowania się innych, łagodzi konflikty i nieporozumienia koleżeńskie.

 

B –Bardzo dobrze –otrzymuje uczeń, który jest aktywny podczas zajęć, jest przygotowany do zajęć, jest punktualny, stosuje zwroty grzecznościowe, odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych, bardzo dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, szanuje mienie szkolne i cudze, utrzymuje i dba o porządek. Bez zastrzeżeń zachowuje się w miejscach publicznych. Pojawiające się problemy i konflikty rozwiązuje we właściwy sposób – nigdy nie ucieka się do przemocy ani agresji (słownej lub fizycznej).

 

D –Dobrze –otrzymuje uczeń, który nie zawsze jest aktywny na zajęciach, zwykle jest przygotowany do zajęć, czasami zapomina przynieść przybory szkolne, stara się być punktualny, stosuje zwroty grzecznościowe, odnosi się z szacunkiem w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych, dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego, nawiązuje dobre kontakty z rówieśnikami, w miarę możliwości pomaga innym. Poprawnie zachowuje się

w miejscach publicznych. Stara się właściwie reagować na zło i przemoc.

 

Z –Zadowalająco –otrzymuje uczeń, który nie zawsze jest przygotowany do zajęć, czasem spóźnia się na zajęcia, nie zawsze stosuje zwroty grzecznościowe, nie zawsze odnosi się

z szacunkiem w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych, zdarza się, że zapomina o obowiązku dyżurnego, niewłaściwie zachowuje się na przerwach, bywa konfliktowy, nie zawsze zgodnie współpracuje w grupie. Zdarza się, że nie potrafi poprawnie zachować się w miejscach publicznych. Nie zawsze właściwie reaguje na zło i przemoc.

 

N –Niezadowalająco - otrzymuje uczeń, który bardzo często nie jest przygotowany do zajęć, często spóźnia się na zajęcia, nie stosuje zwrotów grzecznościowych, nie odnosi się z szacunkiem w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, osób dorosłych, nie pełni obowiązku dyżurnego, niewłaściwie zachowuje się na przerwach. Nie dba o porządek w klasie i w szkole. Jest konfliktowy, ma problemy ze współpracą w grupie. Nie potrafi poprawnie zachować się w miejscach publicznych. Często powoduje kłótnie i bójki w szkole, jest agresywny.

 

8. W klasach IV – VIII śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone

według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

 

9. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

8) przestrzeganie szkolnych regulaminów.

 

10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono

zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

11. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca według kryteriów w Statucie Szkoły,

uwzględniając predyspozycje ucznia oraz jego dobro.

 

12. Za kryterium oceny z zachowania w klasach IV-VIII przyjmuje się liczbę punktów zdobytych

przez ucznia zgodnie z zasadami:

a) wzorowe 200 pkt. i więcej

b) bardzo dobre 178 – 199

c) dobre 130 – 177

d) poprawne 100 – 129

e) nieodpowiednie 70 – 99

f) naganne poniżej 69 pkt.

 

13. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 pkt., które w zależności od

prezentowanej postawy w ciągu semestru (roku) może zwiększać lub tracić.

 

14. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach oceny zachowania – zachowanie pozytywne:

 

a) udział w konkursach przedmiotowych (za każdy):

 

- udział w etapie szkolnym 5 pkt.za udział ,

I miejsce-10pkt. II miejsce -8pkt. III miejsce-6 pkt.

- awans do etapu rejonowego 15 pkt.

- awans do finału 30 pkt.

b) udział w konkursach szkolnych (także sportowych) i międzyszkolnych:

- za każdy udział w konkursie 5 – pkt.

I miejsce-10 pkt. II miejsce -8 pkt. III miejsce-6 pkt.

 

c) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych – indywidualnie lub w zespole (każdorazowo):

- za nominację 5 pkt.

- awans do etapu rejonowego 10 pkt.

- awans do finału 15 pkt.

d) udział w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez szkołę:

- za każdą działalność 5 pkt.

- za szczególne osiągnięcia 15 pkt.

e) udział w zajęciach pozaszkolnych nie kierowanych przez szkołę:

- na wniosek wychowawcy decyzją Rady Pedagogicznej 1 – 15 pkt.

f) współudział w organizowaniu imprez szkolnych (apeli i akademii okolicznościowych)- 5 - 10 pkt.

g) zaplanowanie lub przeprowadzenia działań charytatywnych (uczestnictwo w akcjach ekologicznych, prozdrowotnych, charytatywnych) 5 - 15 pkt. h) pełnienie funkcji w klasie i wywiązywanie się z obowiązków (raz w semestrze)

- w zależności od stopnia 5- 15 pkt.

i) pełnienie funkcji w szkole i wywiązywanie się z obowiązków (raz w semestrze)

- w zależności od stopnia 5 - 15 pkt.

j) praca na rzecz klasy

- za każde podjęte działania indywidualnie lub grupowo 5 -15 pkt.

k) do dyspozycji wychowawcy klasy w semestrze

- wychowawca przyznaje punkty na podstawie dokonanych obserwacji i przeprowadzanych rozmów z wychowankami 1 - 15 pkt.

l) pomoc koleżeńska 1 - 10 pkt.

ł) uczynność i gotowość niesienia pomocy nauczycielowi lub pracownikom szkoły 1 – 10 pkt.

m) sumienność, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu wszystkich obowiązków ucznia, dążenie do jak najlepszych wyników w nauce na miarę swoich możliwości 5 - 15 pkt.

n) wyróżnianie się w przestrzeganiu zasad dobrego wychowania 5 - 15 pkt.

o) za udział i zaangażowanie ucznia w zajęciach pozalekcyjnych (na wniosek nauczyciela prowadzącego) 5- 15 pkt.

 

15. Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone w kryteriach

 

oceny zachowania – zachowanie negatywne:

 

a) w szczególnych przypadkach uczeń otrzymuje na koniec semestru ocenę naganną jeśli

popełnił jeden z następujących czynów: picie alkoholu, posiadanie zażywanie

i rozprowadzanie narkotyków i dopalaczy, palenie papierosów.

 

b) powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć- każdorazowo 3 pkt. c) niewłaściwy stosunek do nauczycieli i innych pracowników szkoły

(arogancję, bezczelność itp.)

- każdorazowo 10 pkt.

d) niewywiązywanie się z zobowiązań

- lekceważenie obowiązków szkolnych 1 – 5 pkt.

- nieobecności nieusprawiedliwione na imprezach, uroczystościach i akcjach organizowanych przez szkołę 2 - 4 pkt.

e) niszczenie sprzętu, umeblowania i budynku

- natychmiastowa naprawa (jednorazowo) 5 pkt.

- często niszczy oraz w wypadku niespełnienia

powyższego wymogu - patrz 10.8. a)

f) zaśmieca otoczenie

- każdorazowo 5 pkt.

g) udział w bójkach, zastraszanie

- każdorazowo 5 pkt.

h) wulgarne słownictwo i zaczepianie słowne 5 pkt.

i) oszustwo

- każdorazowo 25 pkt.

j) nieusprawiedliwione spóźnienia na zajęcia

- każdorazowo 3 pkt.

k) niewłaściwe korzystanie z toalety 5 pkt.

l) nie reagowanie na upomnienia nauczyciela podczas przerw

- każdorazowo 5 pkt.

ł) niestosowne zachowanie podczas uroczystości szkolnych

- każdorazowo 5 pkt.

m) prowokowanie i inicjowanie niebezpiecznych zabaw podczas przerw

- każdorazowo 5pkt

n) brak obuwia na zmianę 3pkt

o) używanie telefonu komórkowego 15pkt.

p) nieestetyczny wygląd, wyzywające ubranie 5 pkt

 

16. Sposób przyznawania punktów i ustalania oceny z zachowania:

 

a) do ustalenia oceny zachowania służyć będą punkty uzyskane przez ucznia i zapisane w dzienniku elektronicznym ,

b) sumowanie punktów uzyskanych przez ucznia dokonuje się pod koniec każdego półrocza,

co ma wpływ na ocenę śródroczną i roczną,

c) ocenę zachowania wystawia wychowawca po uwzględnieniu :

- samooceny ucznia

- opinii wszystkich nauczycieli uczących ucznia

- opinii klasy

- opinii wszystkich pracowników szkoły

d) ocena wystawiona przez wychowawcę jest oceną ostateczną,

e) ocenę roczną zachowania ustala się jako średnią z punktów z dwóch półroczy.

f) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla uczniów z upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

17. Zastrzeżenia do oceny zachowania:

1) Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń:

a) który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30p. ujemnych,

b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista.

2) Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń:

a) który posiada na koncie( poza dodatnimi )50 punktów ujemnych,

b) którego nie cechuje wysoka kultura osobista.

 

18. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zabraniem plenarnym Rady

Pedagogicznej wychowawca klasy ma obowiązek poinformować ucznia a za jego

pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenie po powrocie na zajęcia. Rodzice/opiekunowie prawni

informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.

 

19. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca klasy

jest zobowiązany poinformować ucznia, a jego rodziców/prawnych opiekunów pisemnie na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

 

20. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury

odwoławczej, dotyczącej tylko oceny rocznej.

 

21. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodni z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni od dnia wystawienia oceny..

 

22. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która ustala roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

23. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

24.W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5) .przedstawiciel rady rodziców,

6) pedagog

 

25. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być

niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

26. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

27. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

28. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo

wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:

1)szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;

2)opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30 % godzin przeznaczonych na te zajęcia;

3)systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli

i pracowników szkoły;

4)zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;

5)świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;

6)popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

7)wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych.

29. Ocena klasyfikacyjna zachowania w okresie kształcenia na odległość uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia rozumianym jako udział i aktywność na zajęciach prowadzonych zdalnie, systematyczne wykonywanie zadanych prac, wywiązywanie się z zadań zleconych przez nauczycieli;

 2. przestrzeganie zasad ustalonych przez szkołę w ramach kształcenia na odległość, w szczególności niezakłócanie zajęć prowadzonych online;

 3. dbałość o piękno mowy ojczystej na zajęciach zdalnych i w komunikacji elektronicznej z nauczycielami, kolegami i koleżankami;

 4. dbałość o honor i tradycje szkoły poprzez uczestnictwo w kontynuowanych przez szkołę zwyczajach i tradycyjnych działaniach szkoły organizowanych na odległość;

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób – przestrzeganie zasad zachowania podczas trwającej pandemii w zakresie możliwym do weryfikacji przez nauczycieli np. podczas lekcji wychowawczych;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią – np. przestrzeganie zasad zajęć lekcyjnych ustalonych przez szkołę, nie udostępnianie kodów i haseł do lekcji prowadzonych online;

 7. pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w posługiwaniu się technologią informatyczną;

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna

 

& 76. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

 

2.Okres pierwszy trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, a okres drugi trwa od 1 lutego do zakończenia roku szkolnego.

.

3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu

osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej

oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania.

 

4. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega

na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie)

z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen

z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania.

 

5. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem

indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie

odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz

oceny zachowania, z zastrzeżeniem pkt 7.

 

6. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu

umiarkowanym lub znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego

osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej

klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego,

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu opisowej

oceny zachowania.

 

 

7. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

8. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

 

9. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia

w okresie (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 

10.W przypadku przedmiotu nauczanego w danym roku szkolnym tylko w pierwszym okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną.

 

11.Na dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do wystawienia ocen śródrocznych i rocznych.

 

12. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele

przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego

rodziców/prawnych opiekunów na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenach po powrocie na zajęcia.

Rodzice/opiekunowie prawni informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.

 

13. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów pisemnie na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

14.W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły informacje o osiągnięciach i postępach ucznia przekazywane są drogą elektroniczną, w tym na konferencjach online.

 

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć

edukacyjnych.

 

& 77.1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie Szkoły.

 

2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych

jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

 

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy .

 

4..Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1)frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3)przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów

i prac pisemnych;

4)uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5)skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym

konsultacji indywidualnych.

 

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie

podania do wychowawcy klasy,w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.5 pkt 1 i 2, a nauczyciel

przedmiotu spełnienie wymogów ust. 5 pkt 3, 4 i 5.

 

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4,nauczyciel

przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 

8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5.

prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu

przyczynę jej odrzucenia.

 

9.Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,

zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

 

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie

od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy

 

 

 

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

& 78.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia

na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w roku szkolnym .

 

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana.

 

 

3.Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

 

 5. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: dyrektor szkoły (przewodniczący komisji)

oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie;

 

 

6. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, wraz z uzasadnieniem,

kierują rodzice/prawni opiekunowie ucznia do dyrektora szkoły (najpóźniej przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej).

 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami wyznacza dyrektor szkoły tak, aby odbył się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczna – wychowawczych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej.

 

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami. Wyznaczony termin jest ostateczny.

 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem

przedmiotów: plastyka, muzyka ,zajęcia techniczne, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

11. Jeśli uczeń na egzaminie klasyfikacyjnym uzyska ocenę niedostateczną, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

 

12. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.

 

 

 

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 

& 79.1. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny niedostatecznej może być zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie w przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na pisemną, odpowiednio umotywowaną prośbę rodziców/prawnych opiekunów, zgłoszoną do dyrektora szkoły (z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

 

2. Dyrektor w ciągu 3 dni powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzianu

wiadomości i umiejętności.

 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

4. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający

w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację

o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

8. Protokół, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.


 

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

13. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodziacami (opiekunami prawnymi).

 

 

Rozdział 2

 

 

Promowanie i ukończenie szkoły

 

 

& 80.1.Uczeń klas I – III otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej.

 

2. W wyjątkowych przypadkach , uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowi o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III, na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców /prawnych opiekunów lub na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

 

3.Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców/prawnych opiekunów rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-III do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego , jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

4. Począwszy od klasy IV do klasy VI uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

4a. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę oddziału lub radę pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

 

4b. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę pedagogiczną zadań
i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty te zadania
i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

 

4c. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.

4d. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 4a -4c, podpisuje odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

 

 

5.Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

 

6.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.


 

7.Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

 

8.O promowaniu ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do klasy programowo wyższej postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

9. Uczeń klasy IV – VIII otrzymuje promocje z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”.

 

10. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin poprawkowy

 

& 81.1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

2. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice/prawni opiekunowie ucznia składają wniosek w formie pisemnej do dyrektora szkoły, uzasadniając swą prośbę. Najpóźniej do dnia klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej .

 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 

4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim

formę zadań praktycznych.

 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin

egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako

przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nau nauczyciela prowadzącego takie same

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia .Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

 

11. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu.

 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

13. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

 

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,

który, nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

16.W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

& 82.1.Samorząd szkolny zostaje zapoznany z zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania

 

2.Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania mogą podlegać korekcie po rocznym okresie funkcjonowania z uwzględnieniem ust. 18.

.

3.Korekty Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania mogą być wykonane w każdej chwili, jeżeli:

1) dostrzeżono niezgodności formalno-prawne lub nastąpiły zmiany w przepisach dotyczące rozstrzygnięć zawartych w niniejszym dokumencie

 

2)organ nadzorujący lub prowadzący szkołę wydał zalecenia zmian

3)pojawiły się nowe okoliczności wymagające uszczegółowienia rozwiązań

 

4)w innych uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

Egzamin ośmioklasisty

& 83.1.Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny

2.W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.

3. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden

z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

4. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

 

5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na skali

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego

oraz –od roku szkolnego 2021/2022 –wynik z jednego wybranego przedmiotu spośród:

historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

 

7. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym

egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


 

8.Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.


 

9.Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.


 

10.Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.


 

11.Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.


 

12.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


 

13.Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.


 

14.Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.


 

15.Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.


 

16.Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

 

1)nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo

2)przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.

17.Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.


 

18.W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.


 

19.W przypadku, o którym mowa w ust. 16, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub „zwolniona”.”


 

20.Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


 

21.Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

22.Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 

 

 

 

 

 

 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne.


 

& 84. 1 Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.


 

2.Uczeń, który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

 

3.Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 

4.Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.


 

5.Uczeń, który przystąpił do egzaminu otrzymuje zaświadczenie.


 

6.Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.


 

7.Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.


 

8.Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.


 

9.Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń.


 

10.Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.


 

11.Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.


 

12.Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły, i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.


 

13.W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.


 

14.Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.


 

15.Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.


 

16.Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły , w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się :


 

 1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;


 

 1. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.


 


 


 


 


 


 

DZIAŁ VI


 

Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły


 


 

  Zadania nauczycieli.

& 85.1 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;

 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
  a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 7. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;

 8. wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
  w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,


 

 1. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,

 2. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 3. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.

 1. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;

 2. uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

 3. zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;

 4. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

 5. informowanie rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału
  w konkursach, zawodach;

 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

 8. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

 9. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

 10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia ;

 11. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;

 12. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć ;

 13. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;

 14. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;

 15. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;

 16. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 17. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

 18. uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.

3.W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:


 

 1. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;


 

 1. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
  i doskonaleniem zawodowym;


 

 1. inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzebyi zainteresowania uczniów w wymiarze 2 godzin tygodniowo.


 


 

  Zadania wychowawców klas.

& 86.1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.


 

 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:


 

  1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

  2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;


 

  1. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

  2. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
   i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

  3. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;

  4. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

  5. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
   i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

  6. realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;

  7. czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
   i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

  8. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

  9. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

  10. wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

  11. systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

  12. wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

  13. podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

  14. unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;

  15. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

  16. wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;

  17. współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

  18. udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.


 

 1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą Rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.


 

 1. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

 

 1. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;

 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

 3. wypisuje świadectwa szkolne;

 4. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami władz szkolnych, poleceniami Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.


 


 


 


 

 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

& 87.1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.

2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy
i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;

 2. aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczniów zachowania (agresywne postawy wobec kolegów, bieganie, siadanie na poręcze schodów, parapety okienne i inne;

 3. przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;

 4. dbania, by uczniowie nie śmiecili, nie brudzili, nie dewastowali ścian, ławek i innych urządzeń szkolnych oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;

 5. zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;

 6. egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;

 7. niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły – szczególnie w toaletach szkolnych;

 8. natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.

4. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki ochrony indywidualnej.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.

6. Zaznajamiania uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy urządzeniach technicznych w laboratoriach i pracowniach z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy .

7. Nie rozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.

8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.

9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w szkole.

10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych, obowiązującej w Szkole.

11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :

 1. ma obowiązek sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;


 

 1. podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;


 

 1. w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pokoju nauczycielskiego. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;


 

 1. nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;


 

 1. po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi, by nie dopuścić do gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających uczniów;


 

 1. uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;


 

 1. nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.

 

12.Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:


 

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

13.Procedury postępowania w przypadku zagrożenia, w tym zagrożenia epidemicznego wprowadza Dyrektor szkoły zarządzeniem i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów poprzez umieszczenie ich na stronie www szkoły.

 

 

 

 

Asystent nauczyciela

 

& 88. Do obowiązków asystenta nauczyciela należy:

1. Wsparcie nauczyciela klasy w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

a) realizowaniu programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

b) respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń -szkoła-dom rodzinny,

c) rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,

d) kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy,

e) poszanowaniu godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

f) wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

g) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

h) sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.


 

& 89. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

 2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

 3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

 4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

 5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

 6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

 7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

 8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

 9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

 10. złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora Szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.


 

4. Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.

& 90.1 W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników szkoły.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

DZIAŁ VII


 

Rozdział 1
Obowiązek szkolny


 

& 91.  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

& 92. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.


 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.

5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4. Może to nastąpić w przypadkach:

 1. gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach;

 2. dzieci są spokrewnione;

 3. dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;

 4. konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.;

 5. gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.


 


 

Odroczenie obowiązku szkolnego.

& 93.1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor szkoły podstawowej do której zostało przyjęte dziecko.

2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

 

3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

4. Dyrektor szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka z poza obwodu szkoły, zawiadamia dyrektora szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego spełniania obowiązku szkolnego.

5. W przypadku dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku

kalendarzowym, w którym dziecko ukończy 9 lat.

 

6.Odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie którym dziecko mieszka,

na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 

7.W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek w

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa w ust. 6

i 7 składa się do nie później niż do 31 sierpnia.

 

8.Do wniosku, o których mowa w ust. 6 i 7 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia

spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.


 


 

Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.


 

& 94.1. Obowiązek szkolny może być także spełniany przez dziecko poza szkołą na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposób postępowania w tym zakresie reguluje art. 16 ust. 8 - 14 ustawy o systemie oświaty.

 

2. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny formie, jak w ust. 1 może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taka formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.


 

& 95. 1. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 1. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole podstawowej, także w formie zdalnej.

& 96.1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

 4. informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej
  w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą obwodową.


 

Rozdział 2


Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej


 


 

& 97.1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

3. Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z między-narodowymi prawami człowieka i dziecka.

4. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

5. Traktowanie członków.

 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu;

 2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
  w sferę jego życia prywatnego;

 3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane;

 4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii;

 5. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:

 1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób,

 2. przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi,

 3. zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych,

 4. zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów.

6) Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do naruszania godności i praw innego człowieka.

6. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

7. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
8. Wszyscy uczniowie naszej szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły
i kultywować jej tradycje.


 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 

Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów


 

& 98.1. Każdy uczeń w szkole ma prawo do:


 

 1. wiedzy o prawach i uprawnieniach ucznia szkoły Podstawowej w Raczycach.

 2. opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

 3. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

 4. indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

 5. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

 6. zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny;

 7. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;

 8. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

 9. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi    możliwościami i umiejętnościami;

 10. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy;

 11. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

 12. korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

 13. korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 14. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły;

 15. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;

 16. zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

 17. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych;

 18. wypoczynku podczas weekendów, przerw świątecznych i ferii szkolnych;

 19. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

 20. być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu;

 21. składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

 22. składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów);

 23. uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

 24. uczeń ma prawo do poprawy ocen śródrocznych w terminie i w sposób ustalony z nauczycielem przedmiotu a jednej z ocen końcoworocznych na egzaminie poprawkowym z wyjątkiem klasy programowo najwyższej;

 25. Dzień Dziecka - dzień wolny od zajęć dydaktycznych, w którym podejmowane są działania o charakterze opiekuńczo- wychowawczym.


 

 & 99. 1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Raczycach ma obowiązek:


 

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie;

 2. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

 3. właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:

a) uczeń zwraca się do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów z należytym szacunkiem, nie używa wulgarnych słów, nie jest arogancki,

b) odznacza się wysoką kulturą osobistą- w trakcie rozmowy z osobą dorosłą nie trzyma rąk w kieszeni, stoi wyprostowany,

c) w stosunku do kolegów i koleżanek: nie ubliża, nie znieważa,

d) reaguje na przejawy brutalności, agresji i przemocy,

e) stosuje formy grzecznościowe,

f) starsi uczniowie otaczają opieką młodszych uczniów;


 

 1. uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w trakcie zajęć:

a) uczeń systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,

b) uczeń nie spóźnia się na lekcje; ewentualne spóźnienie ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,

c) uczeń należycie przygotowuje się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy: posiada komplet podręczników z danego przedmiotu, zeszyty, przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzysta z nich w trakcie lekcji; posiada i przynosi na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój sportowy,

d) - odrabia zadania domowe, pracuje nad wzbogaceniem swojej wiedzy i umiejętności,

- wykonuje polecenie nauczyciela prowadzącego lekcję, stosuje się do jego wskazań i zaleceń (rozwiązuje zadania, ćwiczenia, robi notatki);

- aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, pełniąc w niej powierzona rolę,

- dokonuje samokontroli i samooceny swojej pracy,

d) uczeń nie zakłóca przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie:

- bez wyraźnej potrzeby nie wstaje z ławki i nie przemieszcza się po klasie, nie zaśmieca sali,

- nie opuszcza sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela,

- reaguje na upomnienia nauczyciela, nie komentuje,

- nie prowadzi głośnych rozmów z kolegami, koleżankami,

- na zajęciach nie je, nie pije, nie żuje gumy,

- nie używa niestosownego słownictwa i wulgaryzmów,

 1. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

 2. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego;

 3. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

 4. usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie;

 5. usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach szkolnych:

a) rodzice ucznia mają obowiązek usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka na zajęciach edukacyjnych w ciągu 7 dni od powrotu dziecka do szkoły ,

b) w przypadku dłuższej nieobecności ucznia w szkole, w ciągu dwóch dni rodzice dziecka lub jego prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia wychowawcy klasy o przyczynie absencji,

c) w przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 5 dni i braku informacji rodziców, wychowawca klasy ma obowiązek skontaktować się z rodzicami w celu poznania przyczyn nieobecności,

d) nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia ma wpływ na jego ocenę zachowania,

e) uczeń może być zwolniony z zajęć edukacyjnych na pisemną prośbę rodziców z dopiskiem: „biorę odpowiedzialność za drogę dziecka do domu”; ,

f) zgodę na zwolnienie z lekcji, na podstawie pisemnej zgody rodziców, wyraża wychowawca klasy; w przypadku nieobecności wychowawcy w szkole zgodę wyraża pedagog lub dyrektor; w przypadku ich nieobecności w szkole, zgodę wyraża nauczyciel,

g) w przypadku osobistego zwolnienia ucznia przez rodzica, rodzic jest zobowiązany pisemnie potwierdzić odbiór dziecka ,


 

 1. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

 2. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

 3. dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;

 4. pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

 5. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;

 


 

& 100. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:

 

 1. lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

 

 1. rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
  że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.

 

2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, o ile jest wprowadzony, po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

 

 


 

& 101.1. Uczniom nie wolno:

1) Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

2)Wnosić na teren szkoły e-papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.

3)Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4)Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5)Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.

6)Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych.

7)Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

8)Zapraszać obcych osób do szkoły.


 


 


 


 

Rozdział 4
Strój szkolny

 

& 102.  1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

 1. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.

 

 1. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.


 

 1. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.


 

 1. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą.


 

 1. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.


 

 1. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji, Narodowego Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.


 

 


 

Rozdział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń


 

& 103 .1 Uczeń nie może wnosić na teren szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych .

2.W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie skorzystania telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.

 

3.W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:

 

 1. nauczyciel odnotowuje ten fakt w „klasowym zeszycie uwag”;

 

 1. telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy;

 2. Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

4.Pracownik szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” ma obowiązek:

 1. wyłączyć go przy właścicielu i oddać kartę SIM.

 2. wypisać pokwitowanie (2 egzemplarze, wzór w sekretariacie szkoły), w którym powinny być zawarte następujące dane: nazwisko i imię ucznia, data, godz. zabrania aparatu, typ aparatu, nazwisko i imię nauczyciela, podpis nauczyciela;

 3. przekazać jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi.

5. Rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie elektroniczne.

 

6.Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 6

 

Nagrody i kary

 

& 104. 1. Nagrody

1) Wychowawca lub inny nauczyciel może zwrócić się z wnioskiem do Dyrektora Szkoły

o udzielenie uczniowi pochwały i/lub nagrody za:

   1. rzetelna naukę,

   2. i wzorowa postawę,

   3. wybitne osiągnięcia,

   4. dzielność i odwagę

2) Uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

1) pochwałę wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej,

3) dyplom ,

4) nagrodę rzeczowa,

5) list pochwalny do rodziców,

7) świadectwo z wyróżnieniem.

3) Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych

odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

4)Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

 

5) Uczeń otrzymuje nagrodę rzeczową w postaci książki, jeśli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen wszystkich obowiązujących przedmiotów 5.00 i powyżej oraz wzorowe zachowanie.

 

2. Kary

 1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec uczniów.

 2. Ustala się następujące rodzaje kar:

  1. uwaga ustna nauczyciela,

  2. uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag,

  3. upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,

  4. nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,

  5. nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców,

  6. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

fa)umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,

fb)dopuszcza się kradzieży,

fc)wchodzi w kolizje z prawem,

fd)demoralizuje innych uczniów,

fe)permanentnie narusza postanowienia statutu.

 1. Kara wymierzana jest na wniosek:

  1. wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika szkoły,

  2. Rady Pedagogicznej,

  3. innych osób.


 

 1. Od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:

  1. wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,

  2. wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,

  3. odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora oświaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.

 

Rozdział 7
Przeniesienie ucznia do innej szkoły


 

Szczegółowe zasady karnego przeniesienia do innej szkoły.


 

& 105.1. Rada Pedagogiczna szkoły wchodzącej może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

2. Wykroczenia stanowiące podstawę do będące złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:

 1. świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;

 

 1. rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;

 

 1. świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;

 

 1. dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;

 

 1. kradzież;

 

 1. wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

 

 1. wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

 

 1. czyny nieobyczajne;

 

 1. stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

 

10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;

12) fałszowanie dokumentów szkolnych;

13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.

 

 1. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.


 

Procedura postępowania w przypadku karnego przeniesienia do innej szkoły

 

& 106.1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania;

2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.

3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.

4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.

 

5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.

7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor Szkoły kieruje sprawę do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

 

9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.

10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.

11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.

 

 

 

DZIAŁ VIII

Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole


 

& 107. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele. 

2.    Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3.   Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:

1)    podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)   podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z harmonogramem dyżurów;

 3)   podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4.    W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki, fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

5.   Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską.

6.   Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

7.   Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

8.    W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

9.    Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

10.   W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.

11.    Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

12.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.


 

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

 

& 108.1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga i dyrektora szkoły.

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;

2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;

3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej;

4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki;

5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.
W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:

1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież
i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.


 


 

 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów.


 

& 109.1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.


 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:


 

1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;

2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy
i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;

3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,

4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;

6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;

7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów


 

3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe .


 

4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.


 

5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.


 

6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.


 

7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.


 


 

  Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach


 

& 110. 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.


 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

1)  Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

2)   Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;

3)   Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą;

4)   Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne;

3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).


 

4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:

1) jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji,

2) jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,

5. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.

6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.

7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.


 


 

DZIAŁ X

Postanowienia końcowe

 

& 111. 1.Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.


 

 1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.


 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.


 

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.


 

& 112. 1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:


 

 1. dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;

 2. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

 3. rady rodziców;

 4. organu prowadzącego szkołę;

 5. oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

 1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

 

& 113. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie.

 

& 114. Treść statutu podlega ujednoliceniu po pojawieniu się trzech zmian.

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ XI

Przepisy przejściowe

 

& 115. Dla uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przed 1 września 2017 roku, w przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania w odrębnym pomieszczeniu w szkole, dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

 1. w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz,

 2. szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

 

 

 

DZIAŁ XII

 

 

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz organizacji tych zajęć w Szkole Podstawowej w Raczycach związane z możliwością czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z COVID-19


 

&116. Ustalenie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu

 1. Na początku roku szkolnego, nie później niż do 15 września, przeprowadzane jest badanie dotyczące dostępu uczniów i nauczycieli do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu.

&117. Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane podczas zajęć

1. Technologie informacyjno–komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć w trybie pracy zdalnej to w szczególności: www.epodrecznik.pl, dziennik elektroniczny , Messenger, Teams, pakiet Microsoft Office 365 lub inny ustalony przez nauczyciela.

2. Każdy uczeń oraz każdy nauczyciel szkoły posiada indywidualne konto Microsoft Office 365 utworzone przez Dyrektora szkoły.

3. Uczniom kończącym naukę w szkole usuwa się konto Microsoft Office 365.

4. Login (e-mail) i hasło startowe podawane są uczniom przez administratora lub wychowawców.

5. Uczeń/nauczyciel zmienia hasło startowe na własne przy pierwszym logowaniu do konta.

6. Wszelkie problemy z logowaniem do Microsoft Office 365 zgłaszane są przez uczniów i nauczycieli przez e-dziennik bezpośrednio do administratora lub wychowawcy klasy.


 

&118 . Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach

1. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

a) uczniowie otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

c) należy logować się przy użyciu prawdziwego imienia i nazwiska,

d) nie należy utrwalać wizerunku osób uczestniczących w zajęciach,

e) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

f) Gdy uczeń doświadcza cyberprzemocy lub jest jej świadkiem, powinien poinformować rodzica i wychowawcę klasy lub pedagoga. Pracownik szkoły zobowiązany jest do udzielenia pomocy i podjąć działania zmierzające do rozwiązania problemu.

2. Zasady bezpiecznego uczestnictwa nauczycieli w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:

a) nauczyciele otrzymują indywidualne loginy i hasła dostępu do wykorzystywanych platform,

b) nie należy udostępniać danych dostępowych innym osobom,

c) należy korzystać z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł. Zanim materiały zostaną udostępnione uczniom, nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić ich treść. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za materiały udostępniane uczniom w sieci.

d) Po każdych zajęciach należy wylogować się z dziennika elektronicznego oraz innych platform wykorzystywanych podczas zajęć.

e) pozostałe zasady obowiązujące nauczycieli i innych pracowników zawarte są w prawie wewnątrzszkolnym.


 


 

&119. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć

1. Uczniowie mogą korzystać m. in. z podręczników, zeszytów ćwiczeń, książek, e-podręczników, audycji, filmów i programów edukacyjnych oraz innych materiałów poleconych i sprawdzonych przez nauczyciela.

&120. Potrzeba modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania i programu wychowawczo- profilaktycznego

1. Nauczyciele na bieżąco mogą zgłaszać potrzebę modyfikacji programów nauczania, nie naruszając podstawy programowej.

2. Nauczyciele mogą na bieżąco zgłaszać potrzebę modyfikacji programu wychowawczo- profilaktycznego. Ustalenie tygodniowego zakresu treści nauczania

3. Nauczyciele zobowiązani są do planowania zakresu treści nauczania ze szczególnym uwzględnieniem:

a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

c) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

d) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.


 

&121.Sposób potwierdzania uczestnictwa w zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

1. Nauczyciel potwierdza uczestnictwo uczniów w zajęciach odnotowując obecność zdalna/nieobecność zdalna w dzienniku elektronicznym. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły oraz regulamin funkcjonowania szkoły w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół.

2. Nieobecność ucznia na lekcji online usprawiedliwia rodzic. Rodzic usprawiedliwia również nieobecności spowodowane chwilowymi problemami z dostępem do internetu lub problemami technicznymi. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów określa Statut szkoły oraz regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Raczycach w związku z COVID-19 i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół.


 


 

&122.Zasady organizacji konsultacji z uczniami/ rodzicami

1. Uczeń ma prawo w czasie pracy zdalnej poprosić nauczyciela o indywidualne konsultacje online lub konsultacje stacjonarne w szkole.

2. Nauczyciel w miarę możliwości ustala z uczniem termin konsultacji.

3. Konsultacje z rodzicami – w tygodniu pracy zdalnej i stacjonarnej odbywają się przy pomocy dziennika elektronicznego . Rodzic ma prawo do wysłania wiadomości do danego nauczyciela i zadania pytania, zgłoszenia prośby o wyjaśnienie problemu lub o udzielenie pomocy. Nauczyciel ma obowiązek odpowiedzi na wiadomość rodzica w ciągu tygodnia od otrzymania wiadomości. W przypadku, gdy problem zgłoszony przez rodzica nie zostanie dostatecznie wyjaśniony, rodzic może poprosić nauczyciela o kontakt telefoniczny, online lub spotkanie w szkole. Nauczyciel w miarę możliwości ustala termin takiego spotkania.

&123.Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy

i umiejętności

1. W trakcie pracy zdalnej monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się z zachowaniem następujących zasad:

a) przestrzeganie postanowień Statutu w zakresie oceniania oraz regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Raczycach w związku z COVID-19 i czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół,

b) Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej,

c) formy monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy i umiejętności dostosowuje się do specyfiki przedmiotu oraz możliwości organizacyjno-technicznych uczniów i nauczycieli,

d) o zmianach w sposobie oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele informują uczniów i ich rodziców za pomocą dziennika elektronicznego,

e) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu,

f) na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia,

g) nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane,

h) nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

i) nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez dziennik elektroniczny lub Ms Teams).

j) nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach poprzez wpisanie oceny do dziennika elektronicznego. Rodzic ma obowiązek zalogować się do dziennika przynajmniej raz w tygodniu.

k) nauczyciel, wychowawca klasy na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość poprzez wiadomość wysłaną w dzienniku elektronicznym.

&124.Sposób i tryb realizacji zadań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1.W trakcie pracy zdalnej:

a) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane w porozumieniu z rodzicami uczniów, za pomocą bezpośrednich rozmów telefonicznych, dziennika elektronicznego, komunikatorów np. Messenger lub na ich prośbę w szkole.

b) zajęcia rewalidacyjne są realizowane w porozumieniu z rodzicami, za pomocą bezpośrednich rozmów telefonicznych, dziennika elektronicznego, komunikatorów np. Messenger lub na ich prośbę w szkole.

c) realizacja indywidualnego nauczania odbywa się z wykorzystaniem ww. form i narzędzi zgodnie z ustalonym planem zajęć.

d) za koordynowanie współpracy między nauczycielami, uczniami i rodzicami odpowiadają wychowawcy klas,

e) pedagog szkolny koordynuje zadania dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy wychowawczo-profilaktycznej.

f) biblioteka szkolna pełni dyżury według planu zajęć.

&125.Szczegółowe zasady organizacji zdalnych lekcji

1. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w nauczaniu zdalnym według szkolnego planu lekcji i terminarza zdalnego nauczania dla poszczególnych klas (w przypadku nauczania hybrydowego).

2. Uczeń na lekcji online pojawia się o wyznaczonej w planie godzinie, ma przygotowany zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia, ewentualnie inne materiały wskazane przez nauczyciela.

3. Uczeń przed każdymi zajęciami wyłącza wszystko, co ma na komputerze lub komórce (np. gry, portale…) oraz telewizor i radio.

4. Podobnie jak w szkole podczas lekcji, również podczas lekcji online uczniów obowiązują zasady kultury i wzajemny szacunek. Uczniowie na lekcji pojawiają się ubrani, nie podnoszą na siebie głosu, nie odzywają się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewają innych, nie krytykują, nie obrażają, nie hejtują. Każde naruszenie obowiązujących norm może zostać uznane za cyberprzemoc, a sprawca poniesie przewidziane prawem konsekwencje.

5. Uczeń może otrzymać karę przewidzianą w Statucie Szkoły.

6. W przypadku lekcji online nauczyciel prowadzący (rozpoczyna spotkanie, ustala jego porządek i kończy lekcję) i to on udziela uczniom głosu, prezentuje swój ekran, udostępnia materiały dydaktyczne.

7. Obowiązkiem każdego ucznia jest przygotowanie się do lekcji online i aktywne w niej uczestniczenie (uczeń notuje, wykonuje kolejne zadania, odpowiada na zadane pytania, w przypadku wątpliwości i niezrozumienia materiału – pyta i prosi o wyjaśnienie). Nie wykonywanie poleceń, brak notatek może skutkować oceną niedostateczną.

8. W trakcie lekcji online czat służy tylko do zaznaczania obecności, pytań do nauczyciela, udzielania odpowiedzi (w przypadku, gdy uczeń ma chwilowe problemy techniczne z mikrofonem). Na czacie zabrania się poruszać tematów niezwiązanych z lekcją.

9. Lekcja w systemie nauki zdalnej trwa 45 minut: czas pracy z monitorowymi ekranowymi nie powinien przekraczać 30 minut. Podział czasu pracy na lekcji powinien zapewniać łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

10. W przypadku usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na lekcji online uczeń ma obowiązek uzupełnić wszystkie braki. Nieuzupełnienie braków może skutkować oceną niedostateczną.

11. Uczeń ma prawo poprosić wychowawcę o pomoc w zdobyciu notatek z zajęć, podczas których był nieobecny.


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

&126.Zasady oceniania podczas nauczania zdalnego

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to aktywność nauczyciela i ucznia, która może odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, ale także bez ich użycia.

2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:

a) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

b)zintegrowaną platformę edukacyjną, np.: https://e-podreczniki.pl

c) dzienniki elektroniczne

d) komunikację poprzez pocztę elektroniczną

e) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu

f) lekcje online

g) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły

h) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada

3. Podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej w Raczycach i przejścia na nauczanie zdalne, lekcje będą prowadzane w szczególności za pomocą: dziennika elektronicznego, platformy Teams, komunikatorów oraz serwisów internetowych wskazanych przez nauczyciela.

4. Celem oceniania podczas kształcenia zdalnego jest:

a) mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy,

b) docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywanie napotkanych trudności,

c) umożliwienie poprawiania każdej otrzymanej oceny, zgodnie ze statutem szkoły,

d) uwzględnienie możliwości psychofizycznych uczniów.

e) Formy, sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności oraz kryteria oceniania zawarte w Statucie Szkoły nie ulegają zmianie.

5. W nauczaniu zdalnym ocenie podlega w szczególności:

a) aktywność na zajęciach,

b) samodzielność wykonania prac,

c) systematyczność,

d) staranność,

e) terminowość oddanych prac,

f) postawa ucznia wobec przedmiotu, odzwierciedlająca się w wysiłku wkładanym przez ucznia w proces uczenia się, przygotowanie do zajęć.

g) dodatkowa praca, którą uczeń może wykonać po konsultacji z nauczycielem.

6. Monitorowanie i weryfikację wiedzy nauczyciel dokonuje za pomocą:

a) testów, poleceń, prac umieszczanych na obowiązującej platformie edukacyjnej, kartkówek, sprawdzianów ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania prac przez uczniów

b) prac przesłanych do nauczycieli, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, karty pracy i inne prace wykonane przez ucznia w czasie nauczania zdalnego np. scany, zdjęcia, quizy, itp.

7. Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wykonywaniu i przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez uczniów.

8. Oceny otrzymane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku oraz na bieżąco przekazywane rodzicom i uczniom.

9. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.

10. Zasady sprawdzania obecności uczniów podczas zajęć prowadzonych zdalnie:

Uczeń uczący się zdalnie będzie miał zaliczoną obecność na zajęciach w danym dniu po:

- obowiązkowym odczytaniu wiadomości od nauczyciela w dzienniku elektronicznym do godz. 15.00 lub,

- zgłoszeniu obecności podczas zajęć on-line lub,

- odesłanie prac zleconych przez nauczyciela z danych zajęć.

l) Odczytanie wiadomości sprawdza nauczyciel i odnotowuje obecność dzienniku

-"obecność zdalna".

11. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia zgłaszane są wychowawcy klasy poprzez dziennik elektroniczny.

12. W trakcie trwania nauki zdalnej obowiązują nadal zasady oceniania zachowania zawarte w Statucie Szkoły. W czasie zdalnego nauczania dodatkowo ocenie podlegają:

1. Punktualne uczestnictwo w lekcjach on-line.

2. Przygotowanie miejsca pracy do nauki, stosowny strój.

3. Przestrzeganie zasad savoir-vivre podczas komunikacji zdalnej.

4. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach on-line przez ucznia/rodzica.

5. Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup wsparcia wśród społeczności szkolnej.

6. Systematyczne i terminowe odsyłanie zadanych prac nauczycielowi.

7. Inicjowanie zadań (w tym zadań ruchowych), akcji edukacyjnych oraz inicjatyw integrujących uczniów, rodziców, nauczycieli.

8. Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas epidemii.

9. Samodyscyplina, przestrzeganie nawyków higienicznych, dbanie o zachowanie bezpiecznej odległości w kontaktach z innymi ludźmi.

13. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania uczniów w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania:

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami, odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela, w zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania, jest aktywny i samodzielny, przestrzega zasad higieny obowiązujących podczas pandemii, wykonuje prace dodatkowe, przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów, szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod pracami których nie jest autorem, nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody innych uczestników lekcji, nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie reakcji. Niesienie pomoc innym, dzieli się wiedzą i umiejętnościami, tworzy grupy wsparcia wśród społeczności szkolnej.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami, przestrzega zasad higieny obowiązujących podczas pandemii, odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela, w zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania, jest aktywny i samodzielny, przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów, szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod pracami których nie jest autorem, nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody innych uczestników lekcji, nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie reakcji. Niesienie pomocy innym, dzieli się wiedzą i umiejętnościami, tworzy grupy wsparcia wśród społeczności szkolnej.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest samodzielny, stara się wywiązać się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami, przestrzega zasad higieny obowiązujących podczas pandemii,, stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela, przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line w stosunku do nauczycieli, koleżanek i kolegów, szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś pracami, nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody nauczyciela, nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie. Stara się nieść pomoc innym, dzieli się wiedzą i umiejętnościami.

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który, uczestniczy w procesie zdalnego nauczania korzysta z pomocy innych, zdarza mu się niewłaściwie zachowywać, ale wyciąga wnioski i stara się nie powtarzać negatywnych zachowań, stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela, szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś pracami, nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie reakcji, bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: celowo często opuszcza zajęcia zdalnego nauczania, w większości nie wykonuje prac zadawanych przez nauczyciela, w internecie zachowuje się w sposób zaczepny, niekulturalny, wulgarny, wstawia nieodpowiednie treści, nie reaguje na uwagi, nie szanuje cudzej własności: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś pracami, rejestruje i udostępnia wizerunek i głos bez zgody nauczyciela

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: nagminnie opuszcza zajęcia zdalnego nauczania, nie wykonuje prac zadawanych przez nauczyciela, poprzez udostępnienie treści wpływa demoralizująco na innych, rejestruje i udostępnia wizerunek i głos bez zgody uczestników zajęć i nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 

{"register":{"columns":[]}}