W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Regulamin świetlicy

                                                                                          ROZDZIAŁ 1

                                                                                 Założenia organizacyjne

                                                                                                    § 1

  1. Do świetlicy przyjmuje się:

1)    uczniów z klas I –VIII oraz oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego, których rodzice pracują zawodowo i nie mogą zapewnić dzieciom opieki,

2)    uczniów skierowanych do świetlicy przez dyrektora szkoły, z powodu doraźnej nieobecności nauczyciela lub czekających na zajęcia lekcyjne.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.

3. Zapisy dzieci do grup świetlicowych odbywają się do końca drugiego tygodnia nauki każdego roku szkolnego.

4. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznej organizacji pracy opiekuńczo –wychowawczej świetlicy.

5.Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

                                                                                   ROZDZIAŁ 2

                                                            Zasady korzystania z świetlicy szkolnej

                                                                                            § 2

1.  Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

6. Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

7. Samodzielny powrót do domu dziecka korzystającego z świetlicy szkolnej możliwy jest wyłącznie po zaznaczeniu odpowiedniego punktu w karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej i złożeniu przez rodzica/opiekuna podpisu.

8. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.

9. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

10. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba ta ma upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych które nie budzi żadnych wątpliwości.

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

13. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

14. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu szkolnym lub na boisku szkolnym.

15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

16. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

17. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

                                                                                   

                                                                                          ROZDZIAŁ 3

                                                                                Prawa ucznia w świetlicy

                                                                                                     § 3

1. Uczeń ma prawo do:

1)    uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,

2)    rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,

3)    rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień,

4)    życzliwego, podmiotowego traktowania,

5)    swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6)    uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

7)    korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

 

                                                                                          ROZDZIAŁ 4

                                                                           Obowiązki ucznia w świetlicy

                                                                                                      § 4

   1.Uczeń ma obowiązek:

1)    dbać o ład i porządek,

2)    zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,

4) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,

5) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

6) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

7) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

{"register":{"columns":[]}}