W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku

Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych  z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku

I. Postanowienie ogólne

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)  i postanowieniami zawartymi w Programie Współpracy Powiatu Zambrowskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 - 2025, który przyjęty został uchwałą Nr XIX/144/21 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 27 września 2021 r.   (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, poz. 3681).  

 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2023 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w w/w ustawie realizacji zadań publicznych Powiatu Zambrowskiego w zakresie kultury fizycznej.

 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:

- w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem,

- dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań oraz odpowiednie zasoby rzeczowe,

-  przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaj zadania

1. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Powiatu Zambrowskiego poprzez organizację zawodów sportowych.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2023 roku

 1. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przeznacza się: 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych).

IV. Termin i warunki składania ofert

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert     z zakresu kultury fizycznej w 2023 r.” w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu  w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 128 w godzinach pracy urzędu tj. od 7 00 do 15 00 lub pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Zambrowie).

 2. Termin składania ofert upływa 24.03.2023 r. o godz. 1000.

 3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz.U. z 2018 r. poz. 873).

 4. Druki można pobierać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie ul. Fabryczna 3, pok. 138 lub na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com.

 5. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

 2. Skład komisji konkursowej opiniującej oferty określa odrębna uchwała Zarządu Powiatu Zambrowskiego.

 3. Przy ocenie ofert stosowane będą następujące kryteria:   

 - możliwość realizacji zadania publicznego,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania,

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania,

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednich latach z uwzględnieniem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Zambrowskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni poprzez stronę internetową www.powiatzambrowski.com.

VI.  Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 20.04.2023 r. do 30.11.2023 r.  

 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

 3. O ile zachodzi taka potrzeba, oferent, którego ofertę wybrano zobowiązany jest do:     

- korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

- sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego terminie określonym umową  według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji

 1. Udzielenie zlecenia realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów ujętych  w ofercie.

 2. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji następuje zgodnie
  z art. 16 w/w ustawy i innych stosownych przepisów.

 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

 4. Zarząd Powiatu może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, jeżeli zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Zarząd Powiatu Zambrowskiego w 2022 r. zrealizował zadanie publiczne tego samego rodzaju i udzielił dotacji w łącznej wysokości 15 000,00 zł, z czego wykorzystano 14 000,00 zł.             

STAROSTA ZAMBROWSKI
Zbigniew Teofil Jach     

Materiały

Uchwała Nr 323/23 - Kultura
Uchwała​_NR​_323​_Kultura.pdf 0.15MB
Wzór oferty realizacji zadania publicznego - Kultura
Wzór​_oferty​_realizacji​_zadania​_publicznego.docx 0.05MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
28.02.2023 08:56 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Justyna Kulesza
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku 2.0 28.02.2023 09:03 promocja@powiatzambrowski.com
Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2023 roku 1.0 28.02.2023 08:56 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}