W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Starosta Zambrowski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie OR.2111.1.2023

Zambrów, 11 lipca 2023 r.

OR.2111.1.2023

Starosta Zambrowski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie

 1. Nazwa i adres jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie (dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej – stanowisko kierownicze urzędnicze).
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy;
 7. brak orzeczenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, w której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1.  dobra znajomość przepisów regulujących działalność powiatowych urzędów pracy oraz zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych;
 2. dobra znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
 3. dobra znajomość przepisów z zakresu ochrony danych;
 4. znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 5. 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 6. doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej na stanowisku urzędniczym;
 7. prawo jazdy kategorii B;
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1.  kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Zambrowie (PUP) i reprezentowanie go na zewnątrz;
2.  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników PUP;
3.  realizacja zadań należących do samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy;
4.  realizacja budżetu PUP;
5.  planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy, PFRON, EFS;
6.  pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych, w tym EFS:
7.  zawieranie umów wynikających z zakresu działania PUP w ramach udzielonych upoważnień;
8.  sprawowanie kontroli wewnętrznej i kontroli zarządczej w PUP;
9.  załatwianie w imieniu starosty spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, w zakresie określonym w upoważnieniu;
10.  współpraca z organami samorządu terytorialnego, Powiatową Radą Rynku Pracy
i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych zadań;
11.  realizacja innych zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie PUP;
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na trzecim piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. stanowisko kierownicze związane z zarządzaniem i decyzyjnością;
 7. praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju PUP;
 2. list motywacyjny;
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 9. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 10. oświadczenie o braku orzeczenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, w której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 lipca 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 1. przesłać pocztą do dnia 24 lipca 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie”.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
 3. cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko urzędnicze,
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze;
 6. uprawnienia:

•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

  Zbigniew Teofil Jach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.07.2023 08:54 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ireneusz Ślesiński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Starosta Zambrowski ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie OR.2111.1.2023 1.0 11.07.2023 08:54 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}