W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.9.2023

Zambrów, 22 maja 2023 r.

OR.2110.9.2023

OGŁOSZENIE Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: informatyk.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe o kierunku informatyka
 6. znajomość zagadnień związanych z sieciami komputerowymi;
 7. znajomość zagadnień związanych z konfiguracją i pracą serwerów oraz ich monitorowaniem, instalowania, konfigurowania i serwisowania stacji roboczych pracujących w sieci pod kontrolą systemów operacyjnych Windows;
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych Cisco, Fortigate, DELL.
 2. znajomość rozwiązań macierzowych i serwerowych DELL, QNAP.
 3. umiejętność administrowania domeną Windows za pomocą Power Shell.
 4. wiedza z zakresu protokołów routingu, VPN, cyberbezpieczeństwa.
 5. znajomość programów komputerowych, w szczególności: MS Office, XML Legislator, Windows 10/11, Windows 2019/2022, Windows Hyper-V, Microsoft System Center, Microsoft Data Protection Menager, Microsoft System Center Operations Menager, Microsoft System Center Orchestrator, MicrosoftSystem Center Service Manager, Microsoft System Center Virtual Machine Menager, FineReader, CryptoCard, PodpisGOV, Paint.net.
 6. znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW, oprogramowania firmy GEOBID oraz podstaw języka SQL;
 7. znajomość ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. znajomość rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
 9. znajomość ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 10. znajomość ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 11. znajomość aktów prawnych regulujących ochronę danych osobowych;
 12. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
 13. doświadczenie w pracy na stanowisku informatyka.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
       1. administrowanie i zarządzanie systemem informatycznym, w szczególności serwerami i siecią komputerową, a także zapewnienie sprawnego działania tych urządzeń;
       2. organizacja systemu teleinformatycznego i realizacja zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych, w szczególności poprzez wdrażanie i koordynację elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
       3. rozpoznawanie potrzeb oraz organizowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
       4. instalowanie sprzętu i oprogramowania oraz zapewnienie sprawnego ich działania, a także zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami;
       5. prowadzenie ewidencji programów komputerowych i licencji;
       6. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego, a w przypadku większych napraw kierowanie sprzętu do punktów serwisowych;
       7. udzielanie instruktażu i pomocy pracownikom starostwa w zakresie posługiwania się programami i sprzętem;
       8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, w tym w zakresie wspólnych projektów informatycznych;
       9. zapewnienie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym m. in.:
 1. zapewnienie używania systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych oraz zapewniających interoperacyjność systemów na zasadach określonych w Krajowych Ramach Interoperacyjności;
 2. obsługa elektronicznej skrzynki podawczej – zapewnienie sprawnego jej funkcjonowania, odbieranie i przesyłanie dokumentów elektronicznych;
 3. opracowanie i udostępnienie wzorów dokumentów elektronicznych;
 1. prowadzenie bazy własnych aktów prawnych w postaci elektronicznej;
 2. koordynowanie wdrażania systemu e-Doręczeń (system rejestrowanych doręczeń elektronicznych); 
 3. w zakresie ochrony danych:
 1. opracowanie, aktualizacja i prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną (polityka bezpieczeństwa i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych), zgodnie z przepisami ustawy i rozporządzenia – we współpracy z pracownikiem wykonującym inne zadnia administratora danych osobowych i inspektorem ochrony danych,
 2. przygotowywanie upoważnień do obsługi systemu informatycznego (przydzielanie uprawnień), w tym do przetwarzania danych osobowych,
 3. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
 4. zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 5. zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym,
 6. zabezpieczenie danych osobowych w szczególności przed: działaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, utratą danych osobowych spowodowanych awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,
 7. zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym przez wykonywanie kopii zapasowych zbiorów danych osobowych oraz programów służących do przetwarzania danych, a także przechowywanie kopii zapasowych zgodnie z obowiązującą procedurą,
 8. zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 33 ust. 1 RODO),
 9. dokumentowanie wszelkiego rodzaju naruszenia ochrony danych osobowych (prowadzenie rejestru naruszenia ochrony danych osobowych), w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze (art. 33 ust. 5 RODO), we współpracy z inspektorem danych osobowych,
 10. przygotowywanie zawiadomień do osób, których dane dotyczą, o naruszeniu danych osobowych (art. 34 RODO),
 11. wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia (art. 32 RODO),
 12. aktualizacja polityk bezpieczeństwa ADO w dziedzinie ochrony danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, we współpracy z inspektorem ochrony danych,
 13. przygotowywanie dla osób fizycznych, które mają dostęp do danych osobowych (pracownikom Starostwa, zleceniobiorcom, wykonawcom itp.), upoważnień do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie i z upoważnienia ADO oraz prowadzenie rejestru wydanych upoważnień;
 14. współpraca Inspektorem Ochrony Danych;
 1. obsługa techniczna i informatyczna posiedzeń Rady Powiatu (transmisja, nagłośnienie, media).
 2. przekazywanie aktów prawa miejscowego i innych aktów prawnych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w przypadku nieobecności pracownika, do którego obowiązków należy realizacja tych zadań;
 1. w zakresie ochrony informacji niejawnych: wykonywanie obowiązków administratora systemu teleinformatycznego, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
 2. prowadzenie postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych w zakresie realizowanych zadań – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniem Starosty;
 3. przygotowanie projektów umów i porozumień związanych z realizacją zadań;
 4. pełnienie zadań osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
 5. prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany;
 6. realizacja zadań wynikających z zarządzeń Starosty;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;
 8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub Sekretarza Powiatu.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie;
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 8. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 1. przesłać pocztą do dnia 5 czerwca 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko informatyk –  OR.2110.9.2023”.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
 3. cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 6. uprawnienia:

•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

  Zbigniew Teofil Jach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.05.2023 10:58 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.9.2023 2.0 22.05.2023 13:37 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.9.2023 1.0 22.05.2023 10:58 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}