W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.8.2023

Zambrów, 10 maja 2023 r.

OR.2110.8.2023

 

OGŁOSZENIE Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe;
 6. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
 2. dobra znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 3. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 4. znajomość Statutu Powiatu Zambrowskiego i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
 5. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, skanera.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. ewidencjonowanie wszystkich spraw dotyczących pojazdów w systemie komputerowym    „POJAZD”,          
 2. rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów oraz rejestracja czasowa i czasowe wycofanie pojazdów  z ruchu,
 3.  dokonywanie zmian w zakresie własności lub danych technicznych, wydawanie wtórników oznaczeń,
 4.  wpisywanie i wykreślanie adnotacji urzędowych (GAZ-LPG, HAK, VAT, TAXI, L), zajęć bankowych, komorniczych i skarbowych oraz dokonywanie wpisów oraz wykreśleń zastawów rejestrowych w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdu,
 5. wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych oraz kart pojazdu,
 6.  przyjmowanie od właściciela pojazdu zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów o tych zdarzeniach w karcie pojazdu i w komputerowej bazie danych,
 7. czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu oraz ich przywracanie do ruchu,
 8. zakładanie i prowadzenie indywidualnych akt (teczek) pojazdów,
 9. zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych (pozwoleń czasowych),
 10. wydawanie skierowań na dodatkowe badania techniczne pojazdów,
 11. nakładanie kar pieniężnych, o których mowa w art. 140ma i art. 140mb ustawy z dnia
  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 – zgodnie z art. 140n tej ustawy),
 12. udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów,
 13. udzielanie uprawnionym organom informacji o właścicielach i posiadanych pojazdach,
 14. sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 15. prowadzenie spraw związanych z zakupem tablic rejestracyjnych i druków rejestracyjnych oraz zamawianie tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych,
 16. prowadzenie ewidencji wyróżników tablic rejestracyjnych indywidualnych,
 17. przyjmowanie do depozytu dowodów rejestracyjnych,
 18. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów, zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, do momentu uprawomocnienia się ostatecznych decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów,
 19. wykonywanie innych zadań powierzonych przez naczelnika wydziału.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające posiadany staż;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 1. przesłać pocztą do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu – OR.2110.8.2023”.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
 3. cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 6. uprawnienia:

•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

 Zbigniew Teofil Jach

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.8.2023
Ogłoszenie​_Starosty​_Zambrowskiego​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_OR211082023.rtf 0.19MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2023 10:32 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.8.2023 1.0 10.05.2023 10:32 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}