W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.7.2023

Zambrów, 19.04.2023 r.
 
OR.2110.7.2023
 
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 
1.      Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
2.      Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.
3.      Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:        
1)      obywatelstwo polskie;
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)      nieposzlakowana opinia;
5)      wykształcenie: wyższe;
6)      staż pracy w latach - 3;
7)      umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office
4.      Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1)      wykształcenie o kierunku ochrona środowiska, leśnictwo,
2)      doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
3)      znajomość obowiązujących aktów prawnych:
a)      ustawa o lasach;
b)      ustawa o odpadach;
c)      prawo geologiczne i górnicze;
d)      ustawa o ochronie przyrody;
e)      ustawa prawo ochrony środowiska;
f)       prawo łowieckie;
g)      ustawa o rybactwie śródlądowym;
h)      ustaw Prawo zamówień publicznych;
i)        ustawa Prawo wodne;
j)        ustawy o samorządzie powiatowym;
k)      ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
l)        Kodeksu postępowania administracyjnego;
m)    Statutu Powiatu Zambrowskiego;
n)      Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
4)      obsługa urządzeń kopiujących: kserokopiarki, skanera.
           5.      Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
           1)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarki leśnej:
a)      przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożących trwałości tych lasów,
b)       prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
c)      przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
a)       przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, na wniosek właściciela lasu w przypadkach losowych,
b)       przygotowywanie zleceń wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
c)       pełnienie nadzoru nad wykonaniem zadań określonych w planach urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
d)      podejmowanie stosownych działań w celu przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów ornych na grunty leśne po wydaniu pierwszej udatności upraw,
e)      przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny,
f)       przygotowywanie zaświadczeń dla celów notarialnych w sprawie działek ujętych w UPUL,
g)      przygotowywanie decyzji administracyjnych z art. 19 ust. 1 i art. 24 ustawy o lasach.
           1)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami:
a)      opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
b)      prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, a w przypadkach naruszeń przepisów ustawy podejmowanie działań wstrzymujących działalność wytwórcy odpadami,
c)      prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności  w zakresie przetwarzania odpadów,
d)      prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności  w zakresie zbierania odpadów,
e)      podejmowanie działań wstrzymujących działalność wytwórcy odpadami w przypadkach naruszeń przez niego obowiązujących przepisów ustawy lub działań niezgodnych z planami gospodarki odpadami,
           2)      prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska:
a)      przygotowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska,
b)      sporządzanie raportów z wykonania programu ochrony środowiska,
c)      prowadzenie publicznie dostępnych baz danych w zakresie informacji o środowisku,
d)      przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,
e)      opiniowanie programów ochrony powietrza określonych w drodze rozporządzeń wojewody
dla określonych substancji w stosunku do stref, w których poziom tych substancji przekracza dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines tolerancji,
f)       opiniowanie działań krótkoterminowych określonych w drodze rozporządzeń wojewody w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie,
g)      prowadzenie działań dotyczących jakości gleby i ziemi, czystości powietrza i wód, hałasu (okresowe badania, sporządzanie map akustycznych),
h)      prowadzenie rejestru informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi, czystości powietrza i wód, hałasu,
i)        przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ochrony środowiska,
j)        przygotowywanie udzieleń, odmów wydania, wygaszeń, cofnięć oraz ograniczeń pozwoleń zintegrowanych dla instalacji,
 k)        wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska dla instalacji przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu,
 l)         sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
m)        prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków na podmiot negatywnie oddziaływujący na środowisko,
n)         występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
o)         ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska i przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska,
p) wydawanie zaświadczeń o braku przeciwskazań do eksploatacji instalacji,
q) umieszczanie na stronie BIP przyjętych zmienionych zgłoszeń o eksploatacji instalacji radiokomunikacyjnej, instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne,
r) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu instalacji spalania paliw powyżej 1 MW poprzedzonej zgłoszeniem.
           1)      prowadzenie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
a)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie
i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni udokumentowanego złoża nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3,
b)      przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
c)      wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
d)      zatwierdzanie dokumentacji geologicznych oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
e)      przygotowywanie nakazów przeprowadzania pomiarów oraz sporządzania albo uzupełniania dokumentacji mierniczo - geologicznej,
f)       prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo - geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu.
           2)      prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej:
a)      prowadzenie spraw w celu usunięcia w zakładach zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
b)       prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodnych, w tym zatwierdzanie statutu, sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich działalnością,
c)       udostępnienie na stronie BIP zawiadomień i obwieszczeń PGW Wody Polskie,
           3)      prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody:
a)      udzielanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenach będących własnością gmin.
b)      popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
c)      opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
d)      prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych,
e)      opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
f)        sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania jej zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
g)      prowadzenie rejestrów przetrzymywania roślin i zwierząt oraz upraw i hodowli podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, h)      prowadzenie spraw dotyczących nadawania osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
4)      wykonywanie zadań inwestora w zakresie dróg powiatowych, powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w tym w  szczególności:
a)      przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniem Starosty;
b)      przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów z funduszy krajowych i europejskich;
c)      prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków pozyskanych z funduszy;
d)      współpraca z jednostkami samorządowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i komórkami organizacyjnymi starostwa oraz innymi podmiotami,
           1)      w zakresie ustawy o systemie handlu usprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
a)      zatwierdzanie zmiana planu monitorowania wielkości emisji,
b)      zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych.
         1.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1)      praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;
2)      praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
3)      praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
4)      stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
5)      budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
6)      praca na stanowisku wymaga:
a)      umiejętności interpretacji przepisów prawa;
b)      umiejętności analitycznego myślenia;
c)       cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
      2.        Wymagane dokumenty:
1)  list motywacyjny;
2)  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5)  oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6)  oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7)  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;
8)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
9)  kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.  
 3.    W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
4.      Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
1)      składać w zamkniętych kopertach do dnia 4 maja 2023 r.  do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 lub
2)      przesłać pocztą do dnia 4 maja 2023r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – OR.2110.7.2023”.
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.
1.      Dane osobowe- klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
1)      Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
2)      kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
3)      cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
4)      informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
5)      okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
6)      uprawnienia:
•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)      podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8)      inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 
Starosta Zambrowski
Zbigniew Teofil Jach
 

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.7.2023
ogłoszenie​_o​_naborze​_IR​_2023.rtf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.04.2023 14:36 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.7.2023 3.0 21.04.2023 11:49 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.7.2023 2.0 21.04.2023 11:45 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.7.2023 1.0 19.04.2023 14:36 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}