W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.3.2023

Zambrów, 24 stycznia 2023 r.
OR.2110.3.2023
 
OGŁOSZENIE Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: obywatelstwo polskie;
1)  obywatelstwo polskie;
2)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)  nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie: wyższe;
6) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
4.  Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
1) wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, budowa i eksploatacja dróg, zamówienia publiczne;
2) doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
3) dobra znajomość ustawy Prawo budowlane;
4) dobra znajomość ustawy o drogach publicznych;
5) znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym;
6) znajomość ustawy o odpadach;
7) znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
8) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
9) znajomość ustawy o finansach publicznych;
10) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
11) znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
12) znajomość Statutu Powiatu Zambrowskiego i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
13) umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, skanera.
5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1) w zakresie wykonywania obowiązków zarządcy dróg powiatowych zgodnie z ustawą o drogach publicznych:
   1. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
   2. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
   3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa drogowego, o których mowa w art. 20f pkt 2 ustawy;
   4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
   5. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
   6. koordynacja robót w pasie drogowym;
   7. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
   8. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
   9. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
   10. merytoryczne prowadzenie zadań z zakresu zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
   11. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
   12. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
   13. prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
   14. prowadzenie spraw w zakresie przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
   15. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
   16. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zieleni przydrożnej, w tym sadzeniem i usuwaniem drzew oraz krzewów;
   17. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe powiatowych dróg publicznych i gospodarowania nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
   18. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości innych niż wymienione w pkt q na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego przez powiat do nich prawa;
   19. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej;
  1. w zakresie prowadzenia remontów powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych:​​​​​​a)  prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją remontów, w tym:
  • przygotowywanie umów z wykonawcami;
  • nadzór merytoryczny nad wykonaniem dokumentacji oraz robotami budowlanymi;
  • sporządzanie kosztorysów inwestorskich oraz sprawdzanie kosztorysów inwestorskich, wykonanych przez podmiot zewnętrzny, a także sprawdzanie kosztorysów ofertowych;
b)  przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zarządzeniem Starosty;
c) przygotowywanie wniosków o dofinansowanie remontów z funduszy krajowych i europejskich;
d) ​​​​​prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem środków pozyskanych z funduszy;
3)  prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
  1. opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
  2. prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, a w przypadkach naruszeń przepisów ustawy podejmowanie działań wstrzymujących działalność wytwórcy odpadami,
  3. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
  4. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
  5. podejmowanie działań wstrzymujących działalność wytwórcy odpadami w przypadkach naruszeń przez niego obowiązujących przepisów ustawy lub działań niezgodnych z planami gospodarki odpadami,
4)  prowadzenie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego, w tym:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie  
  i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni udokumentowanego złoża nieprzekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3,
 2. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
 3. wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
 4. zatwierdzanie   dokumentacji   geologicznych oraz   gromadzenie   informacji   uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
 5. przygotowywanie nakazów przeprowadzania pomiarów oraz sporządzania  albo uzupełniania dokumentacji mierniczo – geologicznej,
 6. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo – geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu.
5) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych, komórkami organizacyjnymi starostwa i innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
6) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie realizowanych zadań;
7) udział w czynnościach odbiorowych robót i usług, w tym w zakresie remontów oraz utrzymania infrastruktury drogowej;
8) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;
9) kierowanie pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotnik gospodarczy oraz innymi pracownikami fizycznymi;
10) nadzór nad składnikami magazynowymi i ich rozliczanie;
11) kierowanie powierzonym samochodem służbowym;
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub naczelnika wydziału.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. praca na stanowisku wymaga:
a) umiejętności interpretacji przepisów prawa;
b) umiejętności analitycznego myślenia;
c) cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych. 
8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
lub
2) przesłać pocztą do dnia 6 lutego 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – OR.2110.3.2023”.  Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.
10. Dane osobowe – klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1)  Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
6) uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7)  podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 
 
Starosta Zambrowski
 Zbigniew Teofil Jach

 

 

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.3.2023
Ogłoszenie​_Starosty​_Zambrowskiego​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_OR211032023.rtf 0.15MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
24.01.2023 13:08 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.3.2023 1.0 24.01.2023 13:08 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}