W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.3.2022

Zambrów, 01.12.2022 r.
OR.2110.3.2022
 
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Finansowym.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. minimum 3 lata stażu pracy;
 7. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
4.  Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
 2. wykształcenie o kierunku finanse i rachunkowość lub ekonomia;
 3. znajomość obowiązujących aktów prawnych:
 
 1. ustawy o rachunkowości;
 2. ustawy o finansach publicznych;
 3. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. ustawy o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym;
 5. ustawy o samorządzie powiatowym;
 6. kodeks postępowania administracyjnego;
 7. Statut Powiatu Zambrowskiego;
 8. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Zambrowie
4. obsługa urządzeń kopiujących: kserokopiarki, skanera.
 
5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości syntetycznej i analitycznej oraz gospodarki finansowej Budżetu Powiatu – organu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Kompletowanie, dekretowanie i ewidencja otrzymanych dowodów księgowych w zakresie budżetu powiatu – organu oraz kwalifikowanie ich zgodnie z zachowaniem poniższych zasad:
 
 1. analizowanie i sprawdzanie wszystkich otrzymanych dowodów księgowych dokumentujących dokonane operacje gospodarcze, czy wynika z nich, że dotychczasowe czynności przeprowadzono prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy poddano je kontroli wstępnej z zachowaniem procedur kontroli określonych w dokumentach wewnętrznych,
 2. przestrzeganie systemu ewidencji, obiegu i kontroli dokumentów odzwierciedlających operacje gospodarcze oraz dokumentów zdawczo - odbiorczych pod kątem zgodności ich obiegu w jednostce z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych i instrukcją inwentaryzacyjną, a także ustalenie, czy podpisy złożone na tych dokumentach zostały dokonane przez osoby do tego uprawnione, a w szczególności sprawdzenia rzetelności i legalności tych podpisów,
 3. analizowanie realizacji operacji gospodarczych pod względem przestrzegania wewnętrznych reguł funkcjonowania jednostki oraz zgodności  ich udokumentowania ze stanem faktycznym,
3.  Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych w zakresie prowadzonych ksiąg rachunkowych.
4. Księgowanie sprawozdań budżetowych miesięcznych i kwartalnych podległych jednostek w księgach rachunkowych organu.
5.  Kompletowanie dowodów księgowych dotyczących operacji gospodarczych realizowanych przez Starostwo Powiatowe z zachowaniem zasad wskazanych w pkt 2.
6.  Ewidencja (nanoszenie) skompletowanych i zadekretowanych dowodów księgowych w księgach rachunkowych Starostwa Powiatowego prowadzonych w systemie komputerowym.
7.  Bieżąca analiza  sald kont rozrachunkowych i sum depozytowych.
8. Sprawdzanie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
9.  Rozliczanie ilości zużytego paliwa przez wydziały merytoryczne z obowiązującymi normami zużycia dla pojazdów użytkowanych przez Starostwo.
10. Przygotowywanie do archiwizacji dokumentów finansowo – księgowych.
11. Sprawdzanie dokumentów źródłowych związanych z rozliczaniem przyznanych dotacji.
12.  Zachowanie w tajemnicy, wiedzy pozyskanej na podstawie otrzymanych do realizacji dokumentów finansowo – księgowych.
13.  Informowanie Skarbnika Powiatu o wszelkich problemach związanych z realizacją powierzonych obowiązków oraz nieprawidłowościach zaistniałych na stanowisku pracy, a zwłaszcza mogących doprowadzić do naruszenia dyscypliny budżetowej.
14.  Zastępowanie innych pracowników wydziału podczas ich nieobecności w pracy.
15.  Wykonywanie innych poleceń przełożonego w zakresie merytorycznej działalności wydziału.
 
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. praca na stanowisku wymaga:
 
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
7.  Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
8.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
9.  Miejsce i termin złożenia dokumentów. Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
 
 1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 grudnia 2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3  lub
 2. przesłać pocztą do dnia 14 grudnia 2022r.. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Inspektor w Wydziale Finansowym – OR.2110.3.2022”.  Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.
10.  
 1. Dane osobowe- klauzula informacyjna.
 
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 1. Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
 3. cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 6. uprawnienia:
 •  prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7.  podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8.  inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

Starosta Zambrowski

 Zbigniew Teofil Jach

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.3.2022
Ogłoszenie​_Starosty​_Zambrowskiego​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_OR211032022.rtf 0.17MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.12.2022 14:02 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.3.2022 1.0 01.12.2022 14:02 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}