W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.2.2023

Zambrów, 18 stycznia 2023 r.
OR.2110.2.2023
OGŁOSZENIE Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 
 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe;
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

1) wykształcenie o kierunku geodezja;

2) umiejętność obsługi programów EWOPIS (do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków)
i EWMAPA (do prowadzenia danych stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej);

3) doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;

4) dobra znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

5) dobra znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków;

6) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

7) znajomość Statutu Powiatu Zambrowskiego i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;

8) umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, skanera.

5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków – wprowadzanie zmian z terenu gminy Rutki, Kołaki Kościelne i części Gminy Zambrów;

2) obsługa techniczna użytkownika ewidencji gruntów i budynków w wyznaczone dni tygodnia;

3) przyjmowanie zamówień na kopie dokumentów na wypisy i wyrysy z bazy EGiB;

4) wystawianie Dokumentów Obliczenia Opłaty;

5) wydawanie licencji uprawniających do wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;

6) sporządzanie zamówionych wyrysów i wypisów;

7) udzielanie odpowiedzi dotyczących gospodarstw rolnych oraz historii zmian w operacie EGiB;

8) porządkowanie archiwów;

9) przygotowywanie materiałów do wyłączenia z archiwów;

10) wykonywanie zadań wynikających z zarządzeń Starosty;

11) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań;

12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę lub naczelnika wydziału.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;

2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;

3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;

4) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;

5) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);

6) praca na stanowisku wymaga:

 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.

7. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

5) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;

6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające posiadany staż;

8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   

8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

2) przesłać pocztą do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – OR.2110.2.2023”.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.

10. Dane osobowe – klauzula informacyjna.Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,

2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,

3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,

4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,

5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),

6) uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Starosta Zambrowski

 Zbigniew Teofil Jach

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.2.2023
Ogłoszenie​_Starosty​_Zambrowskiego​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_OR211022023.rtf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2023 14:18 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.2.2023 2.0 18.01.2023 14:54 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.2.2023 1.0 18.01.2023 14:18 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}