W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.1.2023

Zambrów, 18 stycznia 2023 r.

OR.2110.1.2023

OGŁOSZENIE Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe;
 • minimalny staż pracy w latach: 3;
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
4. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 • wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, budowa i eksploatacja dróg, zamówienia publiczne;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
 • dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • dobra znajomość ustawy Prawo budowlane;
 • dobra znajomość ustawy o drogach publicznych;
 • znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
 • znajomość Statutu Powiatu Zambrowskiego i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, skanera.
 
5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1)  wykonywanie zadań inwestora w zakresie dróg powiatowych, powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w tym w szczególności:
a) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji w zakresie:
 • zlecania wykonywania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej,
 • uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych;
b) prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
 • przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • nadzór merytoryczny nad wykonaniem inwestycji,
 • rozliczanie inwestycji, w tym umów z wykonawcami,
 • udział w czynnościach odbiorowych;
c) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniem Starosty;
d)  przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów z funduszy krajowych i europejskich;
e)  prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków pozyskanych z funduszy;
f)  współpraca z jednostkami samorządowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i komórkami organizacyjnymi starostwa oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
2)  prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez Zarząd Powiatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:
 • opracowanie i aktualizacja oraz publikacja planów zamówień publicznych,
 • prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego,
 • opracowania i publikacja specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń w oparciu o informacje przekazane przez komórkę merytoryczną,
 • prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie protokołów z postępowań,
 • przygotowanie i publikacji wymaganych informacji i ogłoszeń, w tym o wykonaniu umowy na podstawie informacji przekazywanych przez komórkę merytoryczną oraz ogłoszeń o zmianie umowy,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówię publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych;
 
3) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów i sprawozdań na sesję Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu oraz na potrzeby Starosty związanych z realizacją zadań;
4) udział w pracach komisji przetargowej oraz innych komisjach i zespołach powoływanych przez Starostę;
5) wykonywanie zastępstwa za innych pracowników wydziału w czasie ich nieobecności;
6) wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie określonym w upoważnieniu;
7) wykonywanie zadań wynikających z zarządzeń Starosty;
8) prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań.
6.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
1) praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;
2) praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
3) praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
4) stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
5) budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
6) praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
7. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
5) oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
9) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
10)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
 
8. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
 
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
1) składać w zamkniętych kopertach do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
lub
2) przesłać pocztą do dnia 30 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – OR.2110.1.2023”.
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.
10. Dane osobowe – klauzula informacyjna. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 
1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
6)  uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 
7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Starosta Zambrowski

 Zbigniew Teofil Jach

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.1.2023
Ogłoszenie​_Starosty​_Zambrowskiego​_o​_naborze​_kandydatów​_na​_wolne​_stanowisko​_urzędnicze​_OR211012023.rtf 0.18MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.01.2023 13:46 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.1.2023 2.0 18.01.2023 14:54 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.1.2023 1.0 18.01.2023 13:46 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}