W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Zambrów, 14.09.2022 r.
OR.2110.1.2022
 
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe  lub średnie – minimum 3 lata stażu pracy;
 6. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office
 7. prawo jazdy kat. B
 8. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, leśnictwo,
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
 3. znajomość obowiązujących aktów prawnych:
 1. ustawa o lasach;
 2. ustawa o odpadach;
 3. prawo geologiczne i górnicze;
 4. ustawa o ochronie przyrody;
 5. prawo łowieckie;
 6. ustawa o rybactwie śródlądowym;
 7. ustaw Prawo zamówień publicznych;
 8. ustawa Prawo wodne;
 9. ustawy o samorządzie powiatowym;
 10. Kodeksu postępowania administracyjnego;
 11. Statutu Powiatu Zambrowskiego;
 12. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
 13. ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 1. obsługa urządzeń kopiujących: kserokopiarki, skanera.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki leśnej:
 1. przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i       ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy       szkodliwe w stopniu grożących trwałości tych lasów;
 2. prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie       kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów niestanowiących własności Skarbu      Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez       możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi;
 3. przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie        kosztów zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa;
 4. podejmowanie stosownych działań w celu przekwalifikowania z urzędu zalesionych gruntów ornych  na grunty leśne po wydaniu pierwszej udatności upraw;
 5. przygotowywanie decyzji wyrażających zgodę na zmianę gruntu leśnego na użytek rolny;
 6. przygotowywanie zaświadczeń dla celów notarialnych w sprawie działek ujętych w UPUL;
 7. przygotowywanie decyzji administracyjnych z art. 19 ust. 1 i art. 24 ustawy o lasach;
 8. cechowanie drewna w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa.
2)  prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami:
 1. opiniowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
 2. prowadzenie spraw dotyczących wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, a w przypadkach naruszeń przepisów ustawy podejmowanie działań wstrzymujących działalność wytwórcy odpadami;
 3. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie      przetwarzania odpadów;
 4. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie       zbierania lub transportu odpadów;
 5. podejmowanie działań wstrzymujących działalność wytwórcy odpadami w przypadkach naruszeń      przez niego obowiązujących przepisów ustawy lub działań niezgodnych z planami gospodarki      odpadami;
3)  prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska:
 1. przygotowanie projektu powiatowego programu ochrony środowiska;
 2. sporządzanie raportów  z wykonania programu ochrony środowiska;
 3. prowadzenie publicznie dostępnych baz danych w zakresie informacji o środowisku;
 4. przygotowywanie i udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;
 5. opiniowanie programów ochrony powietrza określonych w drodze rozporządzeń wojewody dla       określonych substancji w stosunku do stref, w których poziom tych substancji przekracza       dopuszczalny poziom substancji powiększony o margines tolerancji;
 6. opiniowanie   działań   krótkoterminowych   określonych  w drodze rozporządzeń wojewody   w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej strefie;
 7. prowadzenie działań dotyczących jakości gleby i ziemi, czystości powietrza i wód, hałasu      (okresowe badania, sporządzanie map akustycznych);
 8. prowadzenie rejestru informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów       jakości gleby i ziemi, czystości powietrza i wód, hałasu;
 9.      przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ochrony środowiska;
 10.      przygotowywanie udzieleń, odmów wydania, wygaszeń, cofnięć oraz ograniczeń pozwoleń      zintegrowanych dla instalacji;
 11. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do środowiska dla instalacji     przekraczających dopuszczalne poziomy hałasu;
 12. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
 13. prowadzenie spraw dotyczących nakładania obowiązków na podmiot negatywnie oddziaływujący       na środowisko;
 14. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw       przepisom  o ochronie środowiska;
 15. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska i przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji      instalacji,  z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony      środowiska;
 1. prowadzenie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego:
 1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni udokumentowanego złoża nieprzekraczającej      2ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nieprzekraczającym 20.000 m3;
 2. przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają       uzyskania koncesji;
 3. wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu       kopalin pospolitych;
 4. zatwierdzanie   dokumentacji   geologicznych oraz   gromadzenie   informacji   uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych;
 5. przygotowywanie nakazów przeprowadzania pomiarów oraz sporządzania albo uzupełniania      dokumentacji mierniczo – geologicznej;
 6. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo –      geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu.
 1. prowadzenie spraw w zakresie gospodarki wodnej:
 1. nadzór nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez spółki wodne lub      właścicieli gruntów;
 2. prowadzenie działań dotyczących obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią;
 3. prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek wodnych, w tym zatwierdzanie statutu,       sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich działalnością.
 1. prowadzenie spraw w zakresie ochrony przyrody:
 1. udzielanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenach będących własnością gmin;
 2. popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie;
 3. opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego;
 4. prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych 
      oraz zespołów przyrodniczo – krajobrazowych;
 1. opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew;
 2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie        gospodarczego wykorzystania jej zasobów i poszczególnych składników przyrody przez jednostki       organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne;
 3. prowadzenie rejestrów przetrzymywania roślin i zwierząt oraz upraw i hodowli podlegających      ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych;
 4. prowadzenie spraw dotyczących nadawania osobom fizycznym uprawnień społecznych      opiekunów przyrody;
 1. prowadzenie spraw dotyczących rybactwa śródlądowego:
 1. wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego;
 2. wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
 3. rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
 4. rejestracja jednostek pływających o długości do 24 m.
 1. prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa: współpraca z jednostkami obsługującymi działalność  rolników indywidualnych, w tym z Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa, Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą.
 2. prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa:
 1. przygotowywanie zezwoleń na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania,      ranienia i zabijania zwierzyny;
 2. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek      Polskiego Związku Łowieckiego;
 3. przygotowywanie upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych na terenie polnych      obwodów łowieckich;
 4. przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
 5. rozliczanie kół łowieckich za dzierżawy terenów łowieckich;
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym pietrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:
 1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 27 września 2022r. do godz. 15.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3
lub
 1. przesłać pocztą do dnia 27 września 2022r. – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – OR.2110.1.2022”.
Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.
 1. Dane osobowe- klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 1. Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
 3. cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 6. uprawnienia:
•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
 
Starosta Zambrowski
Zbigniew Teofil Jach

Materiały

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
ogłoszenie​_o​_naborze​_IR.rtf 0.20MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.09.2022 13:49 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 2.0 16.09.2022 09:49 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze 1.0 14.09.2022 13:49 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}