W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.10.2023

Zambrów, 11 października 2023 r.

OR.2110.10.2023

OGŁOSZENIE Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3.
 2. Określenie stanowiska: Inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju.
 3. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:    
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie: wyższe;
 6. minimalny staż pracy w latach: 3;
 7. umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office.
 1. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe o kierunku budownictwo, budowa i eksploatacja dróg, zamówienia publiczne, administracja;
 2. doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym;
 3. dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. dobra znajomość ustawy Prawo budowlane;
 5. dobra znajomość ustawy o drogach publicznych;
 6. znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym;
 7. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 8. znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 9. znajomość ustawy o opłacie skarbowej;
 10. znajomość Statutu Powiatu Zambrowskiego i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zambrowie;
 11. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: kserokopiarki, skanera.
 1. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. wykonywanie zadań inwestora w zakresie dróg powiatowych, powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, w tym w szczególności:
 1. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem inwestycji w zakresie:
 • zlecania wykonywania map do celów projektowych i dokumentacji projektowej,
 • uzyskania stosownych zezwoleń na wykonanie robót budowlanych;
 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji:
 • przygotowywanie umów z wykonawcami,
 • nadzór merytoryczny nad wykonaniem inwestycji,
 • rozliczanie inwestycji, w tym umów z wykonawcami,
 • udział w czynnościach odbiorowych;
 1. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz zarządzeniem Starosty;
 2. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów z funduszy krajowych i europejskich;
 3. prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem środków pozyskanych z funduszy;
 4. współpraca z jednostkami samorządowymi, kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu i komórkami organizacyjnymi starostwa oraz innymi podmiotami w zakresie realizowanych zadań;
 1. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych realizowanych przez Zarząd Powiatu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym:
 • opracowanie i aktualizacja oraz publikacja planów zamówień publicznych,
 • prowadzenie postępowań o udzielnie zamówienia publicznego,
 • opracowania i publikacja specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszeń w oparciu o informacje przekazane przez komórkę merytoryczną,
 • prowadzenie korespondencji w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • sporządzanie protokołów z postępowań,
 • przygotowanie i publikacji wymaganych informacji i ogłoszeń, w tym o wykonaniu umowy na podstawie informacji przekazywanych przez komórkę merytoryczną oraz ogłoszeń o zmianie umowy,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających z ustawy Prawo zamówię publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji zamówień publicznych;
 1. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów i sprawozdań na sesję Rady Powiatu, posiedzenia Zarządu Powiatu oraz na potrzeby Starosty związanych z realizacją zadań;
 2. udział w pracach komisji przetargowej oraz innych komisjach i zespołach powoływanych przez Starostę;
 3. wykonywanie zastępstwa za innych pracowników wydziału w czasie ich nieobecności;
 4. wydawanie z upoważnienia Starosty decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w zakresie określonym w upoważnieniu;
 5. wykonywanie zadań wynikających z zarządzeń Starosty;
 6. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa w siedzibie Starostwa Powiatowego Zambrowie oraz na terenie powiatu zambrowskiego;
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy w godz. od 7.00 do 15.00;
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy;
 4. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na pierwszym piętrze w budynku  administracyjno-biurowym, wyposażonym w meble i urządzenia biurowe;
 5. budynek administracyjno-biurowy jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda dla osób niepełnosprawnych);
 6. praca na stanowisku wymaga:
 1. umiejętności interpretacji przepisów prawa;
 2. umiejętności analitycznego myślenia;
 3. cech osobowych: zdyscyplinowanie, obowiązkowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami, odporność na stres, opanowanie, umiejętność samodzielnego dochodzenia do wiedzy.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy albo inne dokumenty potwierdzające wymagany staż;
 8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do celów rekrutacyjnych.   
 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty (z oznaczeniem ich nadawcy) należy:

 1. składać w zamkniętych kopertach do dnia 23 października 2023 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zambrowie (I piętro, pok. 128), 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3

lub

 1. przesłać pocztą do dnia 23 października 2023 r. do godz. 9.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa) na adres wymieniony w pkt 1,

z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektor w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju – OR.2110.10.2023”.

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Oferta nie zawierająca kompletu wymaganych dokumentów zostanie uznana za ofertę nie spełniającą wymagań formalnych.

 1. Dane osobowe – klauzula informacyjna.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
 2. kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
 3. cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko urzędnicze,
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których pracodawca ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska),
 6. uprawnienia:

•    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 1. podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Starosta Zambrowski

Zbigniew Teofil Jach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.10.2023 12:51 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze OR.2110.10.2023 1.0 11.10.2023 12:51 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}