W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zambrów, 7 czerwca 2021 r.

OR.2110.1.2021
 
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 
I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów,
ul. Fabryczna 3.
II. Określenie stanowiska: Skarbnik Powiatu Zambrowskiego.
III. Wymagania niezbędne: Skarbnikiem Powiatu może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
6) spełnia jeden z poniższych warunków:
 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne wyższe studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną
  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
7) posiada nieposzlakowaną opinię,
8) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
IV. Wymagania dodatkowe:
1) dobra znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych,
2) umiejętność opracowywania projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletniej prognozy finansowej,
3) umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych
w jednostkach sektora finansów publicznych,
4) doświadczenie pracy w księgowości jednostki samorządowej,
5) wysoka odpowiedzialność, systematyczność i dokładność.
V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i zapewnia prawidłową organizację gospodarki finansowej powiatu. Do zadań skarbnika powiatu należy
w szczególności:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu,
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
4) sporządzanie i przekazywanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: sprawozdań w zakresie budżetu powiatu (RB-ST, RB27S, RB27ZZ, Rb28S,
Rb-50, Rb NDS), zbiorczych sprawozdań (Rb-34S), zbiorczych sprawozdań
w zakresie wydatków strukturalnych (RB-WSa), sprawozdań w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N, Rb-UN, Rb-ZN), łącznych sprawozdań finansowych (bilans jednostkowy, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu), bilansu z wykonania budżetu, bilansu skonsolidowanego,
5) wykonywanie obowiązków i ponoszenie odpowiedzialności w zakresie:
 1. prowadzenia rachunkowości jednostki,
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. dokonywania wstępnej kontroli:
 • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu,
7) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych,
8) kontrola prawidłowości wykorzystania budżetu oraz zgodność wydatków
co do rodzaju i wielkości pod kontem przestrzegania dyscypliny budżetowej,
9) nadzór na prawidłowością prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami,
10) nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne powiatu,
11) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu
i wieloletniej prognozy finansowej oraz materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady powiatu, posiedzenia zarządu powiatu oraz na potrzeby starosty związanych z merytoryczną działalnością wydziały oraz wynikających z ustaw kompetencyjnych,
12) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
13) przygotowywanie zasad prowadzenie i rozliczania inwentaryzacji,
14) informowanie przełożonych o wszelkich problemach związanych z realizacją powierzonych obowiązków oraz nieprawidłowościami zaistniałymi
na stanowisku pracy, a zwłaszcza mogących doprowadzić do naruszenia dyscypliny budżetowej,
15) prowadzenie spraw z zakresu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz
z tym związana obsługa finansowo-księgowa,
16) przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu i zarządu powiatu dotyczących budżetu powiatu i wieloletniej prognozy finansowej,
17) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
18) sprawowanie nadzoru na prawidłową gospodarką finansowo-księgową jednostek organizacyjnych powiatu,
19) nadzorowanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przed podmioty otrzymujące dotacje z budżetu powiatu,
20) nadzorowanie scentralizowanego rozliczania przez powiat podatku od towarów
i usług,
21) pełnienie funkcji naczelnika Wydziału Finansowego,
22) wykonywanie innych zadań powierzonych przez starostę.
VI. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych wskazanych w pkt. III. 6, potwierdzone przez kandydata za zgodność
z oryginałem,  
4) oświadczenia kandydata odnośnie spełniania wymagań niezbędnych wskazanych w pkt. III. 1, 2, 3, 4, 5 i 7,
5) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach do celów naboru na stanowisko skarbnika powiatu,  
6) inne dodatkowe informacje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
VII. Dodatkowe informacje:
Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Do niniejszego naboru nie stosuje się rozdziału 2  ustawy o pracownikach samorządowych ponieważ skarbnik powiatu jest pracownikiem samorządowym zatrudnianym na podstawie powołania (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy), a nie na podstawie umowy o pracę.
VIII. Warunki pracy:
1) wymiar zatrudnienia – pełny wymiar czasu pracy, w godz. od 7.30 do 15.30,
2) praca o charakterze administracyjno-biurowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4) praca koncepcyjna, pod presją czasu, odporność na stres.
5) wynagrodzenie – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych
i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z póz. zm.),
6) budynek stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego w Zambrowie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.
IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów
1) Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
a) osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie, pokój nr 128 – I piętro
 lub
b) pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3 (sekretariat), z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko Skarbnika Powiatu Zambrowskiego.”
 1. Termin złożenia: do dnia 17 czerwca 2021 r. do godz. 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
X. Inne Informacje
W wyniku naboru zostanie wyłoniony kandydat, którego starosta przedstawi radzie powiatu celem powołania na stanowisko skarbnika powiatu.
Starosta zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru kandydata w niniejszym naborze.
Uchwała rady powiatu dotycząca powołania skarbnika powiatu zambrowskiego zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
XI. Dane osobowe - klauzula informacyjna.
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1) Administrator danych i kontakt do niego: Powiat Zambrowski – Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów,
2) kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, adres e-mail: iodo@powiatzambrowski.com,
3) cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko skarbnika powiatu,
4) informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim,
5) okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru – dokonania wyboru kandydata i powołaniu na stanowisko skarbnika powiatu. Dokumenty kandydatów niewybranych do powołania zostaną im odesłane pocztą lub zwrócone osobiście. Dokumenty osoby zatrudnionej zostaną włączone do akt osobowych.
6) uprawnienia:
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
8) inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.06.2021 14:45 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Anna Sochacka
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 5.0 07.06.2021 14:59 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 4.0 07.06.2021 14:58 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 3.0 07.06.2021 14:53 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 2.0 07.06.2021 14:48 promocja@powiatzambrowski.com
Ogłoszenie Starosty Zambrowskiego o naborze kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze 1.0 07.06.2021 14:45 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP