W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

INFORMACJA STAROSTY ZAMBROWSKIEGO - Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Informacja

INFORMACJA STAROSTY ZAMBROWSKIEGO

Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g-198l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.)

 1. Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na podstawie art. 198g ugn jeżeli:
 • nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 grudnia 1997 r.;
 • użytkownik wieczysty wykonał zobowiązania określone w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
 • grunt nie jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego
  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych;
 • nieruchomości gruntowa jest zabudowana.

Nie zawiera się umowy sprzedaży nieruchomości, jeżeli toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o oddanie tej nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Wymienione w niniejszym punkcie zasady stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego powstałego w inny sposób niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

 1. W odniesieniu do nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa cenę nieruchomości ustala się:
  • w przypadku zapłaty ceny jednorazowo - jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
  • w przypadku rozłożenia ceny na raty - jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli w okresie od 31 sierpnia 2022 r.  do 31 sierpnia 2023 r.  użytkownik wieczysty przyjął ofertę nowej opłaty rocznej przyjmuje się wartość nieruchomości, która była podstawą jej ustalenia. W pozostałych przypadkach zachodzi konieczność sporządzenia wyceny, w której zostanie przedstawiona aktualna wartość nieruchomości.

 1. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa właściwy organ udziela na wniosek bonifikaty w wysokości 90% od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej osobie fizycznej:
 • w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność:

a) w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub

b) przed ukończeniem 16 roku życia lub

 • zamieszkującej w dniu wystąpienia z żądaniem sprzedaży z osobami, o których mowa w pkt 1 lit. a lub b, będącej opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym tych osób, lub
 • będącej członkiem rodziny wielodzietnej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744, z 2022 r. poz. 2140, 2243 i 2754 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1429) i uprawnionej do posiadania Karty Dużej Rodziny.
 1. W niniejszym postępowaniu uwzględnia się przepisy o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis określonych we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.
 2. W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może żądać od Wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, uaktualnienia dokumentów już złożonych, bądź występować do innych organów i urzędów w celu pozyskania dodatkowych dokumentów oraz informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
 3. W przypadku, gdy nieruchomość jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioski o sprzedaż prawa własności nieruchomości muszą być złożone przez wszystkich współużytkowników wieczystych nieruchomości.
 4. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego wygasa, z mocy prawa. W razie wygaśnięcia użytkowania wieczystego opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok, w którym prawo wygasło, podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania użytkowania wieczystego w tym roku (art.71 ust.6 ugn).
 5. Sprawa kończy się umową w formie aktu notarialnego bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
 6. Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej oraz wpisami sądowymi.
 7. Z żądaniem sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 198g ugn, użytkownik wieczysty może wystąpić w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.
 8. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Powiatu Zambrowskiego pod adresem  https://samorzad.gov.pl/web/powiat-zambrowski/formularze-do-pobrania3 w zakładce Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

STAROSTA ZAMBROWSKI

EDYTA MARCHELSKA-GROSZFELD

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
28.05.2024 13:08 promocja@powiatzambrowski.com
Pierwsza publikacja:
28.05.2024 13:08 promocja@powiatzambrowski.com
{"register":{"columns":[]}}