W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

II Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zambrowskiego o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie

zdjęcie urządzenia biurowego wystawionego na sprzedaż przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Zambrów, 5.03.2024 r. ul. Fabryczna 3
OR.2613.1.2024
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 701 Kodeksu Cywilnego Zarząd Powiatu Zambrowskiego ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż sprzętu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie.
I. Czas, miejsce i przedmiot przetargu:
1. Czas przetargu: od 6.03.2024 r. do daty podpisania umowy;
2. Miejsce przetargu: Starostwo Powiatowe w Zambrowie, ul. Fabryczna 3;
3. Przedmiot przetargu:
1) Skaner kolorowy, Contex Crystal XL 42 cale + podstawa
2) Drukarka wielkoformatowa, Canon IPF755 z podstawą
3) Total Station, Seria DTM 410, dalmierz
4) Kopiarka monochromatyczna, TASKKALFA 300i, /KYOCERA/
5) Kopiarka KYOCERA TASKKALFA 1801, /KYOCERA/
4. Sprzęt będący przedmiotem przetargu można obejrzeć osobiście w pokoju nr 23 przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie (siedziba Starostwa Powiatowego w Zambrowie), po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 86 8889307. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Andrzej Kowalczyk.
5. Zarząd Powiatu Zambrowskiego zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia i warunków przetargu, a także odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
6. Pisemne oferty należy złożyć zgodnie z w terminie: 22 marca 2024 r. godz. 10:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Zambrowie - sekretariat I piętro, pok. 128).
7. Cena wywoławcza wynosi:
1) Skaner kolorowy, Contex Crystal XL 42 cale + podstawa, (Ar. fabryczny GP6705A014W, zakupiony 28.10.2005r. sprzęt sprawny) a) Skanowanie dokumentów format A0
b) Skanowanie sztywnych oryginałów
c) Optyczna rozdzielczość 400 dpi
d) Skanowanie kolorowe
e) 3 kamery CCD
Cena wywoławcza wynosi: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2) Drukarka wielkoformatowa, Canon IPF755 z podstawą, (format zadruku 36 cale-ploter, zakupiony 15.11.2010 r., sprzęt sprawny, wymiana głowicy w 2020r., ostatni przegląd 13.12.2022 r.)
a) Media podawane z rolki lub arkusza sz. rolki 254 - 917mm arkusze cięte 203,2 - 917mm
b) Rozdzielczość 2400 x 1200 dpi
c) Stała głowica drukująca i automatycznie czyszczona
d) Dysk twardy 80GB
e) Przystosowany do pracy w sieci
Cena wywoławcza wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł).
3) Total Station, Seria DTM 410, dalmierz (Nr. fabryczny 116 185, data kupna 2.12.1998 r., sprzęt sprawny)
a) statyw metalowy
b) 2 x tyczki metalowe plus 2 x lustra
Cena wywoławcza wynosi: 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
4) Kopiarka monochromatyczna, TASKKALFA 300i, /KYOCERA/ (Nr. fabryczny: QZKZY 25574, produkcja: Październik 2012, zakupiony 16.02.2017 r.,uszkodzony górny podajnik papieru)
Cena wywoławcza wynosi: 200,00 zł (słownie: dwieście zł)
5) Kopiarka KYOCERA TASKKALFA 1801, /KYOCERA/ (Nr. Fabryczny: LBG 7209920, wyprodukowano: Luty 2017r. ; Data zakupu: 2018 r. , bęben do wymiany - częściowo uszkodzony). Cena wywoławcza wynosi: 100,00 zł (słownie: sto zł).
8. Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej.
II. Warunki przetargu pisemnego.
1. Treść oferty powinna być zgodna z załączonym wzorem (załącznik nr 1).
W przypadku osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez tę osobę lub jej pełnomocnika.
W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym przepisy przyznają zdolność prawną oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta.
Do oferty należy dołączyć dokumenty lub ich potwierdzone przez oferenta kopie, z których wynika umocowanie do działania w imieniu oferenta. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.
2. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem:
- nazwa i adres oferenta
- dopisek: „Oferta na zakup sprzętu. Nie otwierać przed 22 marca 2024 r. godz. 10:00”.
3. Oferta złożona po terminie wyznaczonym do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania na adres oferenta, który złożył ofertę.
4. Oferty złożone w toku przetargu przestają wiązać gdy zostanie wybrana inna oferta lub gdy przetarg zostanie zamknięty bez wyboru jakiejkolwiek oferty.
5. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa oferowana cena.
6. Oferent może złożyć ofertę na jeden lub kilka wybranych pozycji sprzętu do sprzedaży. Każda pozycja sprzętu będzie rozpatrywana oddzielnie.
7. Złożona oferta nie może być niższa od ceny wywoławczej. Oferta powinna być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium należy wpłacić na konto Powiatu Zambrowskiego nr: 22 8775 0009 0010 0100 7807 0002.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostaną zwrócone w terminie 7 dni od dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
9. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, wówczas oferenci, którzy złożyli te oferty, zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.
10. Przetarg uważa się za ważny w przypadku, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
11. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 15 kwietnia 2024r.
12. Koszty oraz wszelkie ryzyko związane z transportem/przejazdem z miejsca odbioru przedmiotu przetargu na rzecz oferenta ponosi sam oferent.
13. Podstawą wydania przedmiotu przetargu oferentowi, który złożył najkorzystniejszą ofertę będzie wpłata przez oferenta kwoty, za którą nabył przedmiot przetargu na konto Powiatu Zambrowskiego. Wypłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

 

STAROSTA ZAMBROWSKI

ZBIGNIEW TEOFIL JACH

Materiały

Ogłoszenie z dn. 05.03.2024 r. Zarządu Powiatu Zambrowskiego o przetargu
Ogłoszenie​_OR261312024​_z​_dn​_05032024​_r.pdf 0.27MB
formularz oferty
formularz​_oferty.docx 0.01MB
wzór umowy
wzór​_umowy.docx 0.02MB

Zdjęcia (13)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.03.2024 12:34 promocja@powiatzambrowski.com
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Tomasz Żychowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
II Ogłoszenie Zarządu Powiatu Zambrowskiego o przetargu pisemnym na sprzedaż sprzętu Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Zambrowie 1.0 05.03.2024 12:34 promocja@powiatzambrowski.com

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}