W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaświadczenia z UPUL

USŁUGA
Zaświadczenie dot. objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia dot. objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 2. dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej zgodnie z cz. II pkt 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł – płatna na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

W przypadku działania przez pełnomocnika – wymagana opłata od udzielonego pełnomocnictwa – 17 zł, płatna na konto Urzędu Miejskiego w Wołominie 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie
mający siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
te
l. 22 346 11 53, 22 346 11 58,  22 346 11 35
e-mail:
wos@powiat-wolominski.pl  

 

Interesanci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach 8-17,  od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, piątek: 8-15

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów oraz zakazów, Starostwo Powiatowe w Wołominie przechodzi na pracę zdalną, dlatego Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 - Wejście B (od ulicy Prądzyńskiego).

SPOSÓB ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • osobiście - do wrzutni przy wejściu A do Starostwa – ul. Prądzyńskiego 3
 • za pośrednictwem operatora pocztowego
 • poprzez ePUAP – dokument potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym,

TERMIN ODPOWIEDZI

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w 7 dni.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

 • z paczkomatu InPost (czynny 24/7), ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP - w formie dokumentu z podpisem elektronicznym (jako pismo ogólne do Urzędu),
 • na adres doręczeń elektronicznych - w formie dokumentu z podpisem elektronicznym;
 • odbiór osobisty w Starostwie Powiatowym w Wołominie (wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu terminu)

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje.

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia - służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Zażalenie składa się na adres Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3.

DODATKOWE INFORMACJE

1. Prawo pierwokupu lasu lub gruntu przeznaczonego do zalesienia:

Zgodnie z art.  37a ustawy o lasach, w przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

3) o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3

- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

2. Uproszczony plan urządzenia lasu:

      Zgodnie z art.  21 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu sporządzany jest:

- dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych - na zlecenie starosty;

- dla pozostałych lasów - na zlecenie i koszt właścicieli.

3. Decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach:

      Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha, niestanowiących własności Skarbu Państwa, zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

 1. W przypadku braku sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu przez jego właściciela będącego osobą prawną (np. Gmina) i zatwierdzenia go przez Starostę Wołomińskiego, zachodzi podstawa do odmowy wydania zaświadczenia na podstawie art. 219 w związku z art. 218 ust. 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Zgodnie z art.  217 Kpa, Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: 1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa; 2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 3. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł, płatne na konto: Urzędu Miejskiego w Wołominie Bank Pekao S.A. Nr: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013 (nie dotyczy, jeżeli pełnomocnictwo jest udzielane wstępnym, zstępnym, małżonkowi lub rodzeństwu).

Materiały

Wniosek - wydanie zaświadczenia dot. objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów
17b​_Wniosek​_zasw​_z​_upul​_-​_032022.docx 0.03MB
Wniosek - wydanie zaświadczenia dot. objęcia gruntu uproszczonym planem urządzenia lasów
17b​_Wniosek​_zasw​_z​_upul​_-​_032022.pdf 0.15MB
{"register":{"columns":[]}}