W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Ochrony Środowiska

woś_1
Kontakt:  
Naczelnik Wydziału Joanna Jabłonowska
  tel. 22 346 11 54
  j.jablonowska@powiat-wolominski.pl
Zastępca Naczenika Monika Janczara
   tel. 22 346 11 61
  m.janczara@powiat-wolominski.pl
Gospodarka odpadami, leśnictwo, ochrona powietrza, rejestracja łodzi tel. 22 346 11 24
Zaświadczenia z uproszczonego planu urządzenia lasu, karty wędkarskie tel. 22 346 11 53
Spółki wodne, opiniowanie dokumentów planistycznych, łowiectwo tel. 22 346 11 61
Geologia, rekultywacje, ochrona gruntów rolnych, ochrona przyrody, leśnictwo, edukacja ekologiczna, rejestracja łodzi tel. 22 346 11 35
  e-mail: wos@powiat-wolominski.pl

Zadania:

1) pozwoleń na korzystanie ze środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, pozwolenia zintegrowane)
2) gospodarki odpadami, w tym zezwalania na zbieranie i transport odpadów
3) zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji
4) decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza terenami zakładów
5) przyjmowania zgłoszeń instalacji i ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska
6) sporządzania przeglądów ekologicznych i tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania
7) nakładania obowiązków ograniczenia oddziaływania na środowisko, przywrócenia środowiska do stanu właściwego oraz prowadzenia pomiarów
8) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych
9) spraw dotyczących rybactwa, w tym:
    a) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego
    b) tworzenie Społecznej Straży Rybackiej
    c) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych
10) usuwania drzew lub krzewów z terenów nieruchomości będących własnością gmin, a także w przypadkach określonych w ustawie o transporcie kolejowym
11) spraw dotyczących zalesień gruntów porolnych, określonych na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich, w tym dokonywanie oceny udatności upraw na gruntach rolnych
12) gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych, w tym:
      a) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych i współpraca z nadleśniczymi w ramach zawartych porozumień
      b) sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu
      c) uznawania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, za ochronne lub pozbawiania ich tego charakteru
     d) spraw związanych z odnowieniem lub przebudową, w przypadku zagrożenia trwałości lasów
     e) wydawanie zaświadczeń dotyczących objęcia działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
13) spraw dotyczących łowiectwa, w tym:
     a) wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych
     b) wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny
     c) wyrażania zgody na okresowe przetrzymywanie zwierzyny wymagającej opieki i leczenia
     d) wydawania zezwoleń na posiadanie, hodowlę i utrzymywanie chartów lub ich mieszańców
14) ochrony gruntów rolnych, w tym:
     a) udzielania zezwoleń na wyłączenie z produkcji
     b) naliczania opłat z tytułu wyłączenia niezgodnie z obowiązującymi przepisami
15) rekultywacji gruntów, w tym:
     a) ustalania kierunku i terminu rekultywacji
     b) uznawania rekultywacji gruntów za zakończoną
     c) kontroli wykonania obowiązku rekultywacji gruntów i naliczanie opłat podwyższonych w przypadku jej niewykonania
     d) prowadzenia spraw dotyczących rekultywacji gruntów nieleśnych, zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku ruchów masowych ziemi oraz nakazywanie wykonania czynności przeciwdziałających ruchom masowym ziemi
16) prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udostępnianie informacji o środowisku
17) spraw związanych z wykorzystaniem środków budżetu przeznaczonych na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej
18) sporządzania programu ochrony środowiska oraz raportów z jego realizacji, a także opiniowania projektów gminnych programów ochrony środowiska
19) prowadzenia rejestrów, m.in.:
      a) rejestru posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie transportu
      b) rejestru sprzętu pływającego, służącego do amatorskiego połowu ryb
      c) rejestru wydanych kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
      d) rejestru żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady WE nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
      e) rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi
      f) terenów zagrożonych ruchami masowymi
20) edukacji ekologicznej, propagowania i wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju oraz działań proekologicznych we współpracy z gminami i innymi jednostkami
21) identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz opracowania i aktualizacji ich wykazu
22) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących:
       a) uzgadniania w zakresie zadań samorządowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin
       b) opiniowania rozwiązań przyjętych w projektach studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
       c) uzgadniania w zakresie zadań samorządowych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:15 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Ochrony Środowiska 9.0 26.02.2024 08:30 Kamil Jędrzejczak
Wydział Ochrony Środowiska 8.0 16.08.2023 09:34 Emilia Płachetko
Wydział Ochrony Środowiska 7.0 08.08.2023 12:26 Magda Piwek
Wydział Ochrony Środowiska 6.0 08.08.2023 12:23 Magda Piwek
Wydział Ochrony Środowiska 5.0 11.05.2023 12:50 Emilia Płachetko
Wydział Ochrony Środowiska 4.0 04.04.2023 12:20 Emilia Płachetko
Wydział Ochrony Środowiska 3.0 10.05.2021 10:15 Emilia Płachetko
Wydział Ochrony Środowiska 2.0 10.05.2021 10:06 Emilia Płachetko
Wydział Ochrony Środowiska 1.0 22.03.2021 12:15 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}