W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Wydział Dróg Powiatowych

wdp_1
Kontakt:  
Naczelnik Wydziału Rafał Urbaniak
  tel. 22 777 47 79-83 wew. 30
  e-mail: r.urbaniak@powiat-wolominski.pl
Zastepca Naczelnika Jarosław Godlewski
  tel. 22 777 47 79-83 wew. 37
  e-mail: j.godlewski@powiat-wolominski.pl
  Agnieszka Kupiec
  tel. 22 777 47 79-83
  e-mail: a.kupiec@powiat-wolominski.pl
Kancelaria tel. 22 777 47 79-83 wew. 10, 26
Zajęcie pasa drogowego tel. 22 777 47 79-83 wew. 12
Decyzje lokalizacyjne tel. 22 777 47 79-83 wew. 13, 24
Bieżace utrzymanie dróg tel. 22 777 47 79-83 wew. 15, 16, 17, 18
Kontroler techniczny tel. 22 777 47 79-83 wew. 31
Zezwolenia na przejazd nienormatywny, identyfikatory, zezwolenia na korzystanie z przystanków autobusowych tel. 22 777 47 79-83 wew. 29
Inwestycje drogowe tel. 22 777 47 79-83 wew. 21, 33, 34
Bezpieczeństwo i organizacja ruchu tel. 22 777 47 79-83 wew. 35, 36
   
  e-mail: wdp@powiat-wolominski.pl

Zadania:

1) planowania przedsięwzięć i możliwości finansowania zadań inwestycyjnych
2) weryfikacji zgłaszanych potrzeb oraz planowania zakresu robót budowlanych w jednostkach organizacyjnych powiatu
3) opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczących:
    a) uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin, w zakresie wpływu na ruch drogowy lub całą drogę
    b) uzgadniania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego
5) pełnienia funkcji inwestora dla inwestycji drogowych i kubaturowych, w tym:
    a) przygotowania dokumentacji projektowej
    b) przygotowania wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót budowlanych
    c) nadzoru nad realizacją inwestycji
    d) przygotowania wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie obiektu
    e) rozliczania inwestycji

6) realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymywania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą
7) koordynacji robót w pasie drogowym
8) wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i obiektów nie związanych z potrzebami ruchu drogowego i na zajęcie pasa drogowego oraz pobierania opłat i kar pieniężnych
9) prowadzenia ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępniania ich na żądanie uprawnionym organom
10) sporządzania informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad
11) prowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i drogowych projektów inżynierskich ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego
12) wykonywania robót utrzymaniowych i zabezpieczających
13) wprowadzania ograniczeń lub zamykania dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczania objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia
14) dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego
15) utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów
16) organizacji czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
17) prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem opracowań projektowych z zakresu rozwiązań komunikacyjnych (geometria drogi i zakres jej dostępności) dla dróg powiatowych i gminnych
18) opiniowania projektów stref płatnego parkowania
19) prowadzenia spraw związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego i współpraca w tym zakresie z policją i zarządami dróg i kolei dla dróg powiatowych i gminnych
20) opiniowania analiz bezpieczeństwa i warunków ruchu i wnioskowania w sprawach zmian organizacji ruchu w aspekcie jego bezpieczeństwa dla dróg powiatowych i gminnych
21) opracowywania lub zlecania do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu
22) wydawania zezwoleń i prowadzenia spraw dotyczących wykorzystania dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny (zawody sportowe, imprezy itp.
23) uzgadnianie wykorzystania w sposób szczególny dróg powiatowych i gminnych
24) uzgadniania tras przemarszu pielgrzymek, uroczystości religijnych i innych
25) zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, rozpatrywania wniosków i skarg w tym zakresie dla dróg powiatowych i gminnych
26) przechowywania i prowadzenia ewidencji zatwierdzonych organizacji ruchu
27) opiniowania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg krajowych i wojewódzkich w przypadkach skrzyżowania się tych dróg z drogami powiatowymi i gminnymi;
28) udziału w komisjach w sprawie ustalania bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowych i ustalania ich kategorii dla dróg powiatowych i gminnych
29) przeprowadzania kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych
30) przeprowadzania kontroli prawidłowości wprowadzenia stałej organizacji ruchu i wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu dla dróg powiatowych i gminnych
31) współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policją oraz innymi jednostkami

32) informowania zarządców dróg o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu o charakterze stałym


W ramach Wydziału Inwestycji i Drogownictwa mogą działać kierowane przez kierowników zespoły

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.03.2021 12:15 Łukasz Pawłowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator BIP
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Wydział Dróg Powiatowych 6.0 11.05.2023 12:45 Emilia Płachetko
Wydział Dróg Powiatowych 5.0 10.12.2021 14:23 Emilia Płachetko
Wydział Dróg Powiatowych 4.0 22.07.2021 08:32 Emilia Płachetko
Wydział Dróg Powiatowych 3.0 21.07.2021 09:24 Emilia Płachetko
Wydział Dróg Powiatowych 2.0 10.05.2021 12:31 Emilia Płachetko
Wydział Dróg Powiatowych 1.0 22.03.2021 12:15 Łukasz Pawłowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}