W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Repatrianci

repatrianci

Osoby prowadzące sprawy repatriantów:

Starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta udziela repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, w drodze decyzji, pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, w wysokości do 7.764,80 zł za rok 2023 na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe. W przypadku repatrianta będącego osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną całkowicie wniosek składają jego rodzice lub opiekunowie prawni albo jedno z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych.
Pomoc, o której mowa powyżej, nie przysługuje repatriantowi umieszczonemu w ośrodku na podstawie decyzji w sprawie przyznania miejsca w ośrodku.

Wniosek o udzielenie pomocy należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich
Starostwo Powiatowe w Wołominie
05-200 Wołomin, ul. Wileńska 29A / pokój 1.11 / I piętro
telefon: 22 346-11-04,
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000),
 • ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1105),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów” (Dz. U. poz. 1352),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1204) 

Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego określający:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imiona rodziców;
 4. nazwisko rodowe matki;
 5. datę urodzenia;
 6. adres miejsca zamieszkania;
 7. datę nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji;
 8. liczbę członków najbliższej rodziny repatrianta prowadzących wspólnie z nim gospodarstwo domowe;
 9.  imię, nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do Rzeczypospolitej Polskiej oraz stopień pokrewieństwa w stosunku do wnioskodawcy, każdej z osób, o których mowa w pkt 8;
 10. informację na temat wysokości i zakresu pomocy, o której mowa w art. 17 ust. 2, przyznanej dotychczas wnioskodawcy lub członkowi jego najbliższej rodziny objętemu wnioskiem, decyzją starosty, wydana przed dniem złożenia wniosku;
 11. uzasadnienie wniosku.

2. Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy, a jeśli jest osobą małoletnią - kopię dowodu osobistego repatrianta, pod którego opieką pozostaje.

3. Dowód poniesienia kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy, w przypadku osoby małoletniej - dowód poniesienia kosztów przez repatrianta, pod którego opieką pozostaje.

4. Dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 ustawy.

5. Inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku.

6. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe.

Opłaty:

brak

Czas rozpatrywania sprawy:

• do 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami,
• kwoty stanowiące równowartość pomocy wypłaca się w terminie 45 dni od dnia wydania decyzji w tej sprawie.

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego (00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5) za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 104 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Materiały

Wniosek o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego - .pdf
Wniosek​_repatriant.pdf 0.13MB
Wniosek o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego - .doc
Wniosek​_repatrianta.docx 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:28 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Repatrianci 12.0 09.02.2023 15:01 Dorota Romańczuk
Repatrianci 11.0 05.12.2022 08:43 Emilia Płachetko
Repatrianci 10.0 05.12.2022 08:26 Emilia Płachetko
Repatrianci 9.0 05.12.2022 08:23 Emilia Płachetko
Repatrianci 8.0 28.10.2022 14:02 Emilia Płachetko
Repatrianci 7.0 28.10.2022 14:02 Emilia Płachetko
Repatrianci 6.0 22.07.2022 13:02 Dorota Romańczuk
Repatrianci 5.0 22.07.2022 13:00 Dorota Romańczuk
Repatrianci 4.0 22.07.2022 12:59 Dorota Romańczuk
Repatrianci 3.0 22.07.2022 12:59 Dorota Romańczuk
Repatrianci 2.0 21.02.2022 11:51 Emilia Płachetko
Repatrianci 1.0 22.06.2021 15:28 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}