W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Petycje

WARUNKI OGÓLNE ZAŁATWIANIA PETYCJI

PRZEPISY PRAWNE REGULUJĄCE POSTĘPOWANIE W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

  1. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

MIEJSCE PRZYJMOWANIA PETYCJI

 1. osobiście w kancelarii Urzędu – pokój nr 104
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego
 3. przez ePUAP – dokument potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym
 4. w formie dokumentu z podpisem elektronicznym na adres skrzynki e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
mający siedzibę przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
tel. 22 346-11-09;
e-mail:  
kancelaria@powiat-wolominski.p l

INFORMACJE OGÓLNE

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele indywidualnie lub zbiorowo mogą zgłaszać żądania lub propozycje odnoszące się do wszelkich spraw związanych z życiem publicznym.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna (nie każde pismo zawierające żądanie jest petycją).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63 przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg.
W tym przepisie stwierdza się, że każdy ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.

SPOSÓB WNIESIENIA PETYCJI

 • petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

PRAWIDŁOWO ZŁOŻONA PETYCJA POWINNA ZAWIERAĆ

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów,
  w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. oznaczenie adresata petycji
 4. wskazanie przedmiotu petycji
 5. jeżeli z treści petycji nie można należycie ustalić jej  przedmiotu, wzywa się wnoszącego
  do złożenia, w terminie 14 dni – do wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie petycji bez rozpoznania.

Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

PETYCJA MUSI BYĆ PODPISANA

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

TERMIN ODPOWIEDZI

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, tj. w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące
od jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od rozpatrującego petycję, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 6 miesięcy od złożenia petycji.

Termin przekazania petycji do właściwego podmiotu wynosi do 30 dni.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTU

 • z paczkomatu InPost (czynny 24/7), ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP - w formie dokumentu z podpisem elektronicznym
 • na adres e-mail - w formie dokumentu z podpisem elektronicznym
 • odbiór osobisty w Starostwie Powiatowym w Wołominie

ADRESACI PETYCJI

Starosta lub Zarząd Powiatu Wołomińskiego:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tel. 22 346 11 00
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

Rada Powiatu Wołomińskiego:
ul. Prądzyńskiego 1, 05-200 Wołomin
tel. 22 346 11 46
e-mail: br@powiat-wolominski.pl

 

Materiały

Wzór formularza petycji
Klauzula​_i​_wniosek​_do​_petycji.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}