W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kwalifikacja wojskowa

1

Kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej:

Dorota Romańczuk - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
Starostwo Pwiatowe w Wołominie,
05-200 Wołomin ul. Wileńska 29A / pokój 1.11 / I piętro
tel.: 22 346 11 04
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl


W dniu 6 lutego 2024 r. rozpoczyna się na terenie powiatu wołomińskiego kwalifikacja wojskowa.

Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w roku 2024 na terenie powiatu wołomińskiego odbywać się będzie w okresie od dnia 6 lutego 2024 r. do dnia 11 kwietnia 2024 r. O zdolności do czynnej służby wojskowej orzeka Powiatowa Komisja Lekarska w Wołominie (działa wyłącznie w terminie określanym corocznie rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej).

Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest budynek zlokalizowany w Wołominie przy ul. Legionów 78 (poddasze)
tel.: 884-196-918 (wyłącznie w czasie trwania kwalifikacji wojskowej w godz. 8.00 - 13.00)
adres e-mail: wso@powiat-wolominski.pl


Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w roku 2005 przewidzianych do wezwania celem stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Wołominie;
2. mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2022 i 2023:
1) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
2) zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską w Wołominie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej które nie stawały się jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy o bronie Ojczyzny;
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6. osoby o nieuregulowanych stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służy wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Terminy kwalifikacji wojskowej 2024 według gmin:

1. Jadów:  2 - 7 lutego 2024 r.
2. Wołomin:  7 - 19 lutego 2024 r.
3. Marki: 2 0 - 28 lutego 2024 r.
4. Klembów:  28 lutego - 1 marca 2024 r.

5. Ząbki:  4 - 12 marca 2024 r.
6. Dąbrówka:  12 - 13 marca 2024 r.
7. Radzymin:  14 - 21 marca 2024 r.
8. Strachówka:  21 marca 2024 r.
9. Kobyłka:  22 - 27 marca 2024 r.

10. Tłuszcz:  28 marca - 4 kwietnia 2024 r.
11. Zielonka:  5 - 10 kwietnia 2024 r.
12. Poświętne:  10 kwietnia 2024 r.
kobiety:  11 kwietnia 2024 r.

W trakcie kwalifikacji wojskowej przewiduje się przerwę w pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w dniu 29 marca 2024 r.

Osoby przeznaczone do kwalifikacji wojskowej winny zgłaszać się do REJESTRACJI od godz. 8.00, nie później niż do godz. 10.00.


Osoba stawiająca się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej, lub osoba ubiegająca się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej, przedstawia:

1. wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) – dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu. W pozostałych przypadkach właściwość miejscową ustala się według przepisów art. 21 § 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed szefem wojskowego centrum rekrutacji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny zgodnie z art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Materiały

Klauzula informacyjna dot. przetwarzana danych osobowych
Klauzula​_KWALIFIKACJA.docx 0.86MB
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2024 r.
Obwieszczenie​_Wojewody​_Mazowieckiego​_o​_przeprowadzeniu​_kwalifikacji​_wojskowej​_w​_2024​_r.pdf 0.12MB
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich
Zarządzenie​_WM.pdf 0.10MB
Wojewodzki plan kwalifikacji wojskowej w 2024 r. - załącznik do zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 grudnia 2023 r.
Załącznik​_do​_zarządzenia​_WM​_-​_WPKW.pdf 0.09MB
Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa mazowieckiego i dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach komisji lekarskich
Zmiana​_zarządzenia​_WM​_w​_sprawie​_kwalifiakcji​_wojskowej.pdf 0.09MB
Składy osobowe Powiatowych Komisji Lekarskich - załącznik do zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2024 r.
Załącznik​_do​_zarządzenia​_WM​_-​_skład​_PKL.pdf 0.14MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
14.03.2022 10:24 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Dorota Romańczuk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kwalifikacja wojskowa 18.0 29.01.2024 14:21 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 17.0 17.01.2024 15:04 Kamil Jędrzejczak
Kwalifikacja wojskowa 16.0 17.01.2024 14:32 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 15.0 17.01.2024 11:54 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 14.0 07.07.2023 10:30 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 13.0 19.04.2023 15:28 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 12.0 18.04.2023 08:35 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 11.0 05.04.2023 09:26 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 10.0 05.04.2023 09:23 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 9.0 27.03.2023 11:35 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 8.0 27.03.2023 11:33 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 7.0 05.12.2022 08:37 Emilia Płachetko
Kwalifikacja wojskowa 6.0 05.12.2022 08:31 Emilia Płachetko
Kwalifikacja wojskowa 5.0 05.12.2022 08:25 Emilia Płachetko
Kwalifikacja wojskowa 4.0 22.07.2022 13:30 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 3.0 22.07.2022 13:27 Dorota Romańczuk
Kwalifikacja wojskowa 2.0 20.04.2022 10:17 Emilia Płachetko
Kwalifikacja wojskowa 1.0 14.03.2022 10:24 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}