W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kluby Sportowe - wpis do ewidencji

klub sportowy

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / ewidencji klubów sportowych, któtrych statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j Dz. U. z 2020 r. poz. 2261),
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599),
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449).

Wykaz potrzebnych dokumentów:

 • skierowany do Starosty Wołomińskiego wniosek o wpis klubu do właściwej ewidencji (wzór wniosku na urzędowym formularzu – załącznik nr 1),
 • protokół zebrania założycielskiego wraz z uchwałami zebrania – jeżeli sporządzono w postaci oddzielnych dokumentów,
 • protokół posiedzenia komisji skrutacyjnej – jeżeli sporządzono,
 • listę członków założycieli – minimum 7 pełnoletnich osób fizycznych – zawierającą: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 • statut – 2 egzemplarze,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za decyzję w wysokości 10,00 zł – wyłącznie w przypadku klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty (dotyczy wyłącznie klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej):

Opłata skarbowa wnoszona przy składaniu wniosku:

 • 10,00 zł – za wydanie decyzji w sprawie wpisania klubu do właściwej ewidencji,
 • 10,00 zł – za wydanie decyzji w sprawie wpisania do właściwej ewidencji zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4 – 9 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ewidencji klubów sportowych tj. nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego, zmiany w składzie zarządu oraz organu kontroli wewnętrznej oraz zmiany w statucie,
 • 17,00 zł za wydanie 1 egz. wyciągu z właściwej ewidencji.

w formie:

 • wpłaty gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie,
 • wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Gminy Wołomin 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 nr: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013.
 1. Zwalnia się z opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).
 2. Nie pobiera się opłaty skarbowej za wyciąg z ewidencji wydawany w interesie publiczny - cz. II poz. 21 kol. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 3. Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłat skarbowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) – 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 02-539 Warszawa, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 104 (parter – okienko) WEJSCIE A w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale.
 2. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki: klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych podlegających wpisowi do ewidencji, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian.
 3. Po wyborze władz klubu (zarząd i organ kontroli wewnętrznej) należy skierować do Starosty Wołomińskiego wniosek o wpisanie władz klubu lub zmiany składu władz do właściwej ewidencji (wzór wniosku na urzędowym formularzu – załącznik nr 2) w terminie podanym w pkt 2.
 4. Zmiana statutu klubu wymaga skierowania do Starosty Wołomińskiego wniosku o wpisanie zmiany do właściwej ewidencji (wzór wniosku na urzędowym formularzu – załącznik nr 3) w terminie podanym w pkt 2.
 5. Po wyborze pierwszych władz klubu należy złożyć stosowane zawiadomienie o utworzeniu klubu:
 • w Urzędzie Skarbowym: 05-200 Wołomin, ul. Przejazd 2;  nr telefonu:  (22) 787-75-82,
 • w Urzędzie Statystycznym (właściwym dla powiatu wołomińskiego): 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21;  nr telefonu:  (22) 464-20-00. W US i GUS należy przedstawić dokument potwierdzający osobowość prawną klubu (np.: wyciąg z właściwej ewidencji).
 1. Aby uzyskać wyciąg z właściwej ewidencji klubów sportowych należy złożyć w Kancelarii Starostwa wniosek o wydanie wyciągu (wzór wniosku – załącznik nr 4).
 2. Do wpisu klubu do właściwej ewidencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) – art. 4 a ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie:

art. 163c KPA „§ 1. W postępowaniu uproszczonym strona może wnieść podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności mające znaczenie dla sprawy oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia postępowania.

§ 2. Urzędowy formularz zawiera pouczenie o treści § 4.

§ 3. W przypadku wniesienia podania z wykorzystaniem formularza elektronicznego stosuje się przepis art. 63 § 3a.

§ 4. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań.”

 1. Sprawę wpisu do właściwej ewidencji uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeni w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialni staroście, organ ten nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu – art. 4 ust. 4b ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

 

Materiały

Załącznik nr 1 - Wniosek o wpis klubu do ewidencji
WSO​_11​_wniosek​_o​_wpisanie​_klubu.doc 0.03MB
Załącznik nr 2 - Wniosek o wpis władz klubu do ewidencji
WSO​_12​_wniosek​_o​_wpisanie​_wladz.doc 0.03MB
Załącznik nr 3 - Wniosek o wpis zmiany statutu do ewidencji
WSO​_13​_wniosek​_o​_wpisanie​_zmiany​_statutu.doc 0.04MB
Załącznik nr 4 - Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji
WSO​_14​_wniosek​_o​_wydanie​_wyciagu.doc 0.03MB
Statut - wzór, który może być dostosowany (w granicach prawa) do potrzeb tworzonej organizacji
STATUT​_-​_wzor.doc 0.08MB
Lista członków założycieli klubu sportowego
2107ListaZalozycieliKlubySportowe.doc 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:31 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kluby Sportowe - wpis do ewidencji 6.0 28.10.2022 13:59 Emilia Płachetko
Kluby Sportowe - wpis do ewidencji 5.0 28.10.2022 13:56 Emilia Płachetko
Kluby Sportowe - wpis do ewidencji 4.0 22.07.2022 13:10 Dorota Romańczuk
Kluby Sportowe - wpis do ewidencji 3.0 22.07.2022 13:08 Dorota Romańczuk
Kluby Sportowe - wpis do ewidencji 2.0 22.07.2022 13:07 Dorota Romańczuk
Kluby Sportowe - wpis do ewidencji 1.0 22.06.2021 15:31 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}