W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Kluby Sportowe - likwidacja

likwidacja

Likwidacja uczniowskich klubów sportowych/klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599),
 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243 poz. 1449).

Tryby rozwiązania klubu:

 • na podstawie uchwały walnego zebrania członków, przy zachowaniu określonych w statucie warunków – w przypadku, gdy na dzień zebrania (podjęcia uchwały o rozwiązaniu) liczba uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych wynosi nie mniej niż 7 osób,
 • na podstawie postanowienia sądu rejestrowego, wydanego na wniosek organu nadzorującego, w razie gdy:  
 1. liczba uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych zmniejszyła się poniżej 7 osób,
 2. klub nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok.

Wykaz dokumentów w przypadku rozwiązania się klubu na podstawie własnej uchwały:

 1. zawiadomienie skierowane przez likwidatora do Starosty Wołomińskiego o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora, z podaniem nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania likwidatora (wzór zawiadomienia – załącznik nr 1) wraz z informacją o dacie i formie publikacji ogłoszenia o wszczęciu likwidacji (wzór ogłoszenia – załącznik nr 6),
 2. lista wszystkich członków klubu zawierająca podpisy uczestników ostatniego walnego zebrania członków (wzór listy – załącznik nr 3),
 3. kopia protokołu ostatniego walnego zebrania członków wraz z kopiami podjętych uchwał (wzór protokołu – załącznik nr 4):
 1. o rozwiązaniu klubu i wszczęciu likwidacji,
 2. o wyznaczeniu likwidatora,
 3. o przeznaczeniu majątku klubu (wzory uchwał – załącznik nr 5),
 1. po zakończeniu likwidacji – wniosek likwidatora o wykreślenie klubu z Ewidencji, (wzór wniosku – załącznik nr 7), do którego należy dołączyć:
 1. sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informację dotyczącą opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, określenie wartości stwierdzonych składników majątku klubu, informację o przekazaniu majątku klubu oraz informację o zamknięciu rachunku bankowego (wzór sprawozdania – załącznik nr 8),
 2. kopie protokołów przekazania majątku klubu,
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł - za wydanie decyzji o wykreśleniu klubu z Ewidencji.

Wykaz dokumentów w przypadku rozwiązania klubu przez sąd rejestrowy:

 1. zawiadomienie skierowane przez członków zarządu do Starosty Wołomińskiego o aktualnej liczbie członków klubu lub nieposiadaniu przewidzianych w ustawie władz klubu i braku warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok,  wraz z wnioskiem o wszczęcie procedury rozwiązania klubu przez sąd rejestrowy (wzór zawiadomienia – załącznik nr 2),
 2. po rozwiązaniu stowarzyszenia przez sąd rejestrowy i zakończeniu zarządzonej przez sąd likwidacji – wniosek likwidatora o wykreślenie klubu z Ewidencji (wzór wniosku – załącznik nr 7), do którego należy załączyć:
 1. sprawozdanie likwidatora z przeprowadzonej likwidacji, zawierające informację dotyczącą opublikowania ogłoszenia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, określenie wartości stwierdzonych składników majątku klubu, informację o przekazaniu majątku klubu oraz informację o zamknięciu rachunku bankowego (wzór sprawozdania – załącznik nr 8),
 2. kopie protokołów przekazania majątku klubu,
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za decyzję w wysokości 10,00 zł – wyłącznie w przypadku klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej.

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł do wniosku o wykreślenie klubu z właściwej ewidencji można wnosić w formie:

 • wpłaty gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego w Wołominie,
 • wpłaty (przelewu) na rachunek bankowy Gminy Wołomin 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4 nr: 90 1240 6074 1111 0010 5705 0013

Uczniowskie kluby sportowe są zwolnione z opłat skarbowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Według obowiązujących przepisów (Kodeks postępowania administracyjnego) – 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 02-539 Warszawa, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 2. Odwołanie składa się w Kancelarii Starostwa: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, pokój 104 (parter) WEJŚCIE A w godzinach pracy Urzędu. 

Dodatkowe informacje:

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale.
 2. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia.
 3. Po odbiorze decyzji o wykreśleniu klubu z właściwej ewidencji należy złożyć stosowane zawiadomienie:
 • w Urzędzie Skarbowym: 05-200 Wołomin, ul. Przejazd 2;  nr telefonu:  (22) 787-75-82,
 • w Urzędzie Statystycznym (właściwym dla powiatu wołomińskiego): 02-134 Warszawa, ul. 1 Sierpnia 21;  nr telefonu:  (22) 464-20-00.

 

Materiały

Załącznik 1 - Zawiadomienie o wszczęciu likwidacji
81zawiadomienie.doc 0.05MB
Załącznik nr 2 - Wniosek o wszczęcie procedury rozwiązania klubu przez sąd
82wniosekowszczecieprocedury.doc 0.03MB
Załącznik nr 3 - Lista obecności
83lista.doc 0.04MB
Załącznik nr 4 - Protokół walnego zebrania członków
84protokol.doc 0.05MB
Załącznik nr 5 - Wzory uchwał walnego zebrania członków
85wzoryuchwal.doc 0.04MB
Załącznik nr 6 - Ogłoszenie o wszczęciu likwidacji
86ogloszenie.doc 0.03MB
Załącznik nr 7 - Wniosek o wykreślenie z ewidencji
WSO​_87​_wniosek​_o​_wykreslenie.doc 0.03MB
Załącznik nr 8 - Sprawozdanie likwidatora
88sprawozdanielikwidatora.doc 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
22.06.2021 15:31 Emilia Płachetko
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Administrator Biuletynu Informacji Publicznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kluby Sportowe - likwidacja 3.0 28.10.2022 13:58 Emilia Płachetko
Kluby Sportowe - likwidacja 2.0 22.07.2022 13:11 Dorota Romańczuk
Kluby Sportowe - likwidacja 1.0 22.06.2021 15:31 Emilia Płachetko

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}