W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Lasy

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie stale wdraża nowe rozwiązania administracyjne tak, aby były one przyjazne i dostępne dla naszych mieszkańców, wychodząc naprzeciw tym założeniom od dnia 1 września wprowadzamy nową usługę – zaświadczenie o lasach będzie można otrzymać w kilka chwil po złożeniu wniosku przez Internet.

Aby uzyskać zaświadczenie należy:

1.  Wypełnić stosowny formularz na stronie:

przejdź do strony lub:

przejdź do strony >  Wybierając odpowiednio ikonkę: ,,koszyk” -->  wnioski i formularze ---> 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego działki o objęciu uproszczonym planem urządzania lasu.

W trakcie składania wniosku zostaną Państwo przekierowani do bankowości elektronicznej w celu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł* należnej tytułem wydania zaświadczenia. Zaświadczenie zostanie wygenerowane automatycznie i wysłane na Państwa adres mailowy podany przy wypełnianiu formularza.

 * Uwaga - wysokość opłaty: Transakcja: 17.00 zł, Prowizja PayU: 0.73 zł: Razem do zapłaty: 17.73 zł.

Warto wiedzieć, że obecnie obowiązująca ustawa o lasach wprowadziła nową możliwość - przewiduje, że sprzedający nieruchomość leśną pod odpowiedzialnością karną może złożyć tylko oświadczenie, czy jego grunt jest objęty uproszczonym planem urządzania lasu lub tzw. decyzją inwentaryzacyjną.

Zgodnie z Art. 37a ustawy o lasach

1. W przypadku sprzedaży przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu:

1) oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub

2) przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub

3) objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3. 

- Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.

1a. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.

2. Jeżeli nabycie gruntu, o którym mowa w ust. 1, następuje w wyniku:

1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub

2) jednostronnej czynności prawnej

- Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej.

 

Zachęcamy do korzystania z tej szybkiej i prostej formy uzyskania zaświadczenia.

Materiały

Karta​_informacyjna​_-zaświadczenie​_o​_lasach​_—​_kopia
Karta​_informacyjna​_-zaświadczenie​_o​_lasach​_—​_kopia.docx 0.05MB
Wniosek​_-​_Zaświadczenie-o-lasach
Wniosek​_-​_Zaświadczenie-o-lasach.odt 0.01MB
Karta informacyjna (wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna)
Karta​_informacyjna​_-wydanie​_świadectwa​_legalności​_pozyskanego​_drewna.pdf 0.39MB
Wniosek (wydanie świadectwa legalności pozyskanego drewna)
wniosek-świadectwo-legalności.doc 0.03MB
Karta informacyjna (pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL)
Karta​_informacyjna​_-decyzja​_na​_pozyskanie​_drewna​_niezgodnie​_z​_UPUL.pdf 0.58MB
{"register":{"columns":[]}}