W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 415/1540/2024
Zarządu Powiatu Proszowickiego
z dnia 8 marca 2024 r.

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Proszowickiego ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w odpowiedzi na Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Proszowickiego z zakresu :

1) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
3) Ratownictwa i ochrony ludności.
4) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

2. Zgłoszenie kandydatów na członków Komisji konkursowej następuje  na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

4. Wskazany przez Organizację kandydat do Komisji konkursowej:

1) powinien wykazywać się dobrą znajomością sektora pozarządowego,
2) musi przyjąć warunki udziału w pracach Komisji Konkursowej na zasadach nieodpłatności,
3) musi podpisać oświadczenia stanowiące część składową formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust 2, podpisanego i wypełnionego przez Organizację zgłaszającą kandydata;
4) wskazane jest by kandydat posiadał znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań publicznych Powiatu Proszowickiego będących przedmiotem konkursu.

5. Komisja konkursowa, jaka zostanie powołana przez Zarząd Powiatu Proszowickiego, będzie działać w szczególności w oparciu o:

1) ustawę z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późń. zm.)
2) uchwałę Nr 408/1505/2024 Zarządu Powiatu Proszowickiego z dnia 9 lutego 2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Proszowickiego w 2024 roku.

6. Zadaniem Komisji konkursowej będzie:

1) ocena i opiniowanie złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;
2) przygotowanie wykazu ofert rekomendowanych do udzielenia dotacji.

7. Wypełniony formularz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, należy:

1) przesłać mailem na adres: kultura@proszowice.upow.gov.pl  (skan zgłoszenia),
2) lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2024r. do godziny 10:00 (liczy się data wpływu zgłoszenia).

8. Wskazanie przez Organizacje kandydatów do udziału w Komisji Konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem ich do składu Komisji.

9. Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń Zarząd Powiatu Proszowickiego - kierując się kwalifikacjami kandydatów i ich doświadczeniem – wybierze przedstawicieli Organizacji, którzy będą reprezentować Organizacje w pracach Komisji konkursowej.

10. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione art.3 ust.3 biorące udział w konkursie.

11. Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez Organizacje w przypadkach określonych w art. 15 ust 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Wybrani przez Zarząd Powiatu Proszowickiego członkowie Komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub pocztą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

13. Informacja o powołaniu Komisji konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Proszowicach.

Materiały

Uchwala​_Nr41515402024nabór​_kandydatów​_kom.​_pożytek
Uchwala​_Nr41515402024nabórkandydatówkompożytek.pdf 0.42MB
uchwała​_komisja​_opiniujaca​_2024
uchwała​_komisja​_opiniujaca​_2024.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}