W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanej dalej: ustawą), każdy ma prawo wystąpić do Starostwa Powiatowego w Lipsku z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
  2. wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo,
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

 

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:

  1. osobiście: w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Lipsku w godzinach: 7.30-15.30, ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko, lub
  2. korespondencją pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Lipsku ul. Rynek 1, lub
  3. korespondencją elektroniczną na adres mailowy: starostwo@powiatlipsko.pl, lub
  4. poprzez ePUAP: (/hi6y047ten/skrytka).

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Jeżeli podmiot nie jest w stanie zapewnić dostępności zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Starostwa Powiatowego w Lipsku skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postepowaniu w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony stronu internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Materiały

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej
wniosek​_o​_zapewnienie​_dostępno​_ci​_cyfrowej.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna do wniosku o zapewnienie dostępniości cyfrowej
Klauzula​_informacyjna​_do​_wniosku​_o​_zapewnienie​_dostępnio​_ci​_cyfrowej.pdf 0.21MB
{"register":{"columns":[]}}