W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Mieszkające na terenie Powiatu Ostrowieckiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba z niepełnosprawnością do wniosku dołącza także:

  1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (ORYGINAŁ DO WGLĄDU),
  2. Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
  3. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
  4. W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 18-24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,
  5. Klauzula informacyjna RODO,
  6. Wyrażenie zgody osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę na przekazanie środków finansowych przyznanych w ramach dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  7. Informacja potwierdzająca numer rachunku bankowego wypełnić w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem numeru rachunku bankowego wskazanego w części II wniosku w formie przekazania środków finansowych.

UWAGA: Zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

Materiały

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
wniosek-przedmioty-ortopedyczne-zalaczniki-2023.pdf 0.56MB
{"register":{"columns":[]}}