W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Turnus rehabilitacyjny

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Podstawa prawna

1) 35a ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020, poz. 426 ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm).

Wysokość dofinansowania

  • 30% - przeciętnego wynagrodzeniaw gospodarce narodowej w poprzednim kwartale dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień, niepełnosprawności,
  • 27% - przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • 25% - przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
  • 20 % - przeciętnego wynagrodzenia- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej niezależnie od stopnia niepełnosprawności.
  • 40 %- przeciętnego wynagrodzeniadla osoby niepełnosprawnej w przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową i jego opiekuna pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym lub ponoszącego koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

W przypadku znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb wysokość dofinansowania można obniżyć nie więcej niż o 20%, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwota dofinansowania może być pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

Warunki przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

1) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;

2) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

3) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

4) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

5) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

6) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

7) złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10 e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;

8) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia.

Procedura rozpatrywania wniosku o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego

Po złożeniu wniosku przez osobę niepełnosprawną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1) informuje wnioskodawcę w terminie 10 dni o występujących we wniosku brakach, czy uchybieniach, które powinny być usunięte przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

2) rozpatruje pierwsze kompletne wnioski złożone w danym roku - w terminie 30 dni od daty ustalenia przez Radę Powiatu wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON na dany rok oraz po przekazaniu środków finansowych PFRON przeznaczonych dla samorządu Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań w danym roku;

3) rozpatruje kompletne wnioski, które wpłyną do PCPR po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań w 2021 roku, będą rozpatrywane sukcesywnie w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na turnusy rehabilitacyjne;

4) powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku.

Po przyznaniu dofinansowania wnioskodawcy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

1) po otrzymaniu od wnioskodawcy informacji o wyborze turnusu w terminie 7 dni sprawdza w rejestrach ośrodków i organizatorów, czy wybrany ośrodek i organizator posiadają wymagany wpis, jak również czy są one uprawnione do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami;

2) w przypadku niespełnienia w/w warunków, informuje osobę niepełnosprawną w ciągu 7 dni, w celu dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu – pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania;

3) przekazuje dofinansowanie organizatorowi turnusu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu.

Osoba niepełnosprawna:

1) usuwa uchybienia i braki we wniosku w terminie 30 dni od dnia otrzymania od PCPR informacji o uchybieniach;

2) w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania , nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyła.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami:

1) Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - os. dorosłe lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 – go roku życia lub dokument równoważny (oryginał do wglądu),

2) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wypełnia lekarz, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna),

3) W przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16 - 24 lat, należy dołączyć aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki,

4) Zaświadczenie o zatrudnieniu bądź o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu (o ile dotyczy),

5) Oświadczenie przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub pełnomocnika (o ile dotyczy),

6) W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),

7) Klauzula informacyjna RODO,

8) Zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia, które należy przedstawić na turnusie rehabilitacyjnym podczas pierwszego badania lekarskiego w przypadku przewidzianych zabiegów fizjoterapeutycznych.

Uwaga: zgodnie z przepisami, dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed przyznaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

grafika wyszukiwarki empatia

 

Materiały

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
wniosek-turnusy-zalaczniki-2023.pdf 0.48MB
Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)
informacja-o-wyborze-turnus-2023.pdf 0.07MB
Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej uczestniczącego w turnusie rehabilitacyjnym
oswiadczenie-opiekuna-2023.pdf 0.06MB
Zaświadczenia o aktualnym stanie zdrowia
zasw-o-stanie-zdrowia-2023.pdf 0.06MB
Wyszukiwarka ośrodków
Wyszukiwarka organizatorów
{"register":{"columns":[]}}