W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Pomoc Finansowa dla Rodzin Zastępczych

Świadczenia i dodatki realizowane w systemie pieczy zastępczej są dość zróżnicowane. W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ze względu na charakter dokonuje się podziału na świadczenia obligatoryjne na wniosek zainteresowanego (obowiązkowe) i fakultatywne (nieobowiązkowe).

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. odpis zupełny aktu urodzenia lub skróconego aktu urodzenia dziecka
 2. potwierdzenie zameldowania dziecka
 3. zaświadczenie ze szkoły, do której uczeęszcza dziecko
 4. świadectwa ukonczenia szkoły, do której uczęszczało dziecko
 5. aktu zgodnu, w przypadku gdy rodzice dziecka nie żyją
 6. zaświadczenia/decyzji ZUS/KRUS lub innej instytucji potwierdzającej dochod dziecka (netto) przebywającego w rodzinie zastępczej
 7. potwierdzenie otrzymania alimentów przez dziecko (odcinki, wyciągi z konta bankowego lub inne)
 8. zaświadczenie z sądu, w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego dla dziecka
 9. numer konta bankowego rodzica zastępczego/rodziców zastępczych
 10. orzecenia o niepełnosprawności lub stopniu niepelnosprawności, w przypadku dziecka niepełnosprawnego
 11. inne w razie potrzeby

UWAGA:

świadczenia i dodatki przyznawane są na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka. Wnioski można wypełnić w siedzibie PCPR przy ul. Świętokrzyskiej 22, VI piętro, pokój 6.15 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

świadczenia i dodatki, o które może ubiegać się rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka:

OBLIGATORYJNE:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
 1. 899 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
 2. 1361 zł – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnym domu dziecka.
 • dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka:
 1. 274 zł – w przypadku gdy dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

FAKULTATYWNE:

 • dofinansowaniedo wypoczynku dziecka:
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka:
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki:
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (szczegóły u pracownika Działu Świadczeń) 

    UWAGA:

 1. świadczenia i dofinansowania przyznawane są zgodnie z zasadami gospodarności, celowości i racjonalności wydatków,
 2. przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń i dofinansowań każdorazowo ocenia się możliwości budżetowe PCPR,
 3. z przyznanego świadczenia lub dofinansowania rodzina zastępcza/ prowadzący rodzinny dom dziecka zobowiązani są rozliczyć się na podstawie dokumentów zawierających dane sprzedającego i nabywcy, takich jak: faktury, rachunki, imienne paragony, polisy, umowy z oświadczeniem o przyjęciu zapłaty, w terminie określonym w decyzji administracyjnej wydanej z upoważnienia Starosty Powiatu Ostrowieckiego, pod rygorem obowiązku zwrotu przyznanego świadczenia.
 4. świadczenia i dofinansowania każdorazowo podlegają indywidualnej ocenie zasadności przyznania dokonywanej przez pracowników PCPR.

Podstawa prawna: art. 80, 81, 82 w zw. z art. 37 ust. 2, art. 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

{"register":{"columns":[]}}