W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Likwidacji barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkiego rodzaju utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych następuje w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, w obrębie (lub najbliższym otoczeniu) zajmowanego budynku przeznaczonego na cele mieszkalne. W ramach likwidacji barier architektonicznych PCPR może dofinansować między innymi: dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, likwidację progów, przystosowanie podłoża pod podłogę antypoślizgową, wykonanie podjazdu do budynku dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, itp.

UWAGA: Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. Dofinansowanie przyznawane jest raz na 3 lata. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zatwierdza corocznie w drodze uchwały katalog likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz kryteria udzielania dofinansowywania w ramach środków finansowych PFRON zatwierdzane przez Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wraz z załącznikami można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 od poniedziałku do piątku 
w godz. 700 – 1500 lub za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu, lub dowód osobisty do wglądu przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika wnioskodawcy;
  • aktualne orzeczenie wnioskodawcy o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku osób niepełnosprawnych wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – orzeczenia o stopniu niepełnosprawności tych osób – kserokopie i oryginały do wglądu);
  • zaświadczenia o dochodach za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wnioskodawcy i wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą – kserokopie i oryginały do wglądu;
  • zaświadczenie lekarskie szczegółowo opisujące zakres ograniczenia sprawności ruchowej, wypełnione czytelnie w języku polskim z informacją o ewentualnie używanym oprzyrządowaniu do poruszania się przez wnioskodawcę (druk zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych);
  • dokument potwierdzający podstawę zamieszkiwania w lokalu – kserokopia i oryginał do wglądu (w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lokalu lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, pisemna zgoda właściciela lokalu na przeprowadzenie prac);
  • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zameldowania na pobyt stały oraz o ilości osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe z wnioskodawcą (druk oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych).

Po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji Wnioskodawca przedkłada ponadto:

  1. Kosztorys ofertowy lub inwestorski dotyczący planowanego zakresu likwidacji barier architektonicznych lub technicznych.
  2. Dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę (w wymaganych przepisami prawa budowlanego przypadkach likwidacji barier architektonicznych lub technicznych).
  3. Informację obejmującą nazwę banku i numer rachunku wnioskodawcy lub wykonawcy. 

Materiały

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych, likwidacji barier funkcjonalnych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
wniosek-bariery-architektoniczne-2023.pdf 2.55MB
{"register":{"columns":[]}}