W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://samorzad.gov.pl/web/pcpr-ostrowiec-swietokrzyski

Dane teleadresowe jednostki: 
tel. (41) 249 94 08
fax (41) 248 01 27
E-mail: sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Data publikacji strony internetowej: 29.05.2019

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.06.2020

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania 
  z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://samorzad.gov.pl/web/pcpr-ostrowiec-swietokrzyski spełnia wymagania w 99,34 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwester Misiura 
e-mail: sylwester.misiura@pcpr.ostrowiec.pl
Telefon: (41) 249 94 08

Procedura wnioskowo-skargowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Przy wejściu głównym znajduje się dźwig dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach. Dźwig uruchamiany jest z zewnątrz przez osobę niepełnosprawną. Drzwi główne posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, pozbawione są progów.

Na poziomie drzwi wejściowych dostępne są dwie windy umożliwiające dostanie się osób niepełnosprawnych ruchowo na każde piętro, na którym znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na każdym piętrze zajmowanym przez Centrum jest toaleta przystosowana dla potrzeby osób niepełnosprawnych ruchowo.

Drzwi do wszystkich pomieszczeń zajmowanych przez Centrum posiadają odpowiednią szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózkiem, konstrukcyjnie pozbawione są progów. Dotyczy to również korytarzy.

W budynku można poruszać się z psem asystującym.

W Centrum nie są umieszczone informacje w alfabecie brajla dla osób niewidomych.

W Centrum nie funkcjonuje system informacji głosowej dla osób niewidomych i niedowidzących.

W budynku nie ma konieczności montowania pochyli i najazdów pomocniczych z uwagi na dostępność wszystkich poziomów przez windy, oraz z uwagi na brak progów.

Dostępność parkingu przy Centrum 

Na parkingu głównym przy siedzibie Centrum znajduje się 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych wyraźnie oznaczonych tablicami oraz kolorem niebieskim (mogą z nich korzystać osoby posiadające ważną kartę uprawniającą do parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.02.2023 08:57 Sylwester Misiura
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sylwester Misiura
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 09.02.2023 08:57 Sylwester Misiura

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}