W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Aktywny Samorząd – Moduł II

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (adresowana do osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi). 

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 1 marca 2024 r.  w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

Wysokość dofinansowania:

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”   w 2024 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

do 1.100 zł - dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

– do 4.400 zł,

opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż koszt czesnego) kosztów kształcenia:

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

770 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy (wnioskodawca posiada orzeczenie w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego),

550 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

330 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

330 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

220 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,

330 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub  w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

330 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

880 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).

 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym systemie hybrydowym.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę,  z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Przekazanie przyznanych środków finansowych:

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny  i motywacyjny.

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

Warunki zmniejszenia dofinansowania:

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego):

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 10% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim   i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 60%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy:

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2024 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny), decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy, kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę, decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego - aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod nr telefonu: 41 249 94 22 bądź w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, 6 piętro – pokój 6.7

Materiały

Procedury dotyczące wyboru i realizacji wniosków o udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania w ramach programu "Aktywny Samorząd"
procedury-AS-2024.pdf 5.95MB
Załącznik nr 1 - Zaświadczenie szkoła/uczelnia
zal-1-zaswiadczenie.pdf 0.30MB
Załącznik nr 2 - oświadczenie
zal-2-osw-nieubieganie-2024.pdf 0.23MB
Załącznik nr 3 - oświadczenie kontrola
zal-3-zgoda-kontrola-ASMII.pdf 0.11MB
Załącznik nr 4 - zaświadczenie o zatrudnieniu
zal-4-zaswiadczenie-o-zatrudnieniu.pdf 0.10MB
Klauzula RODO
RODO-ASMII-2024.pdf 0.05MB
Ankieta ewaluacyjna programu Aktywny Samorząd Moduł II
ankieta-AS-MII.pdf 0.72MB
Prośba o przywrócenie terminu na złożenie wniosku w ramach programu "Aktywny Samorząd"
przywrocenie-terminu-od-2024.pdf 0.11MB
SYSTEM OBSŁUGI WSPRACIA - SOW
{"register":{"columns":[]}}