W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Ośrodki wsparcia

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Nowoberezowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce informuje, iż zapewnia gotowość do świadczenia usług w Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie: dla 20 mieszkańców Gminy Hajnówka w wieku powyżej 60. roku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dom Dziennego Pobytu w Nowoberezowie dysponuje 20 miejscami dla mieszkańców Gminy Hajnówka, w wieku powyżej 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Domu Dziennego Pobytu w Nowoberezowie obejmuje w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • posiłek w siedzibie Domu Dziennego Pobytu;
 • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;
 • dostęp do książek i środków przekazu;
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;

Placówka funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00. Uczestnicy będą ponosić odpłatność ustaloną uchwałą Rady Gminy Hajnówka nr XXVIII/232/22, w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce, w godzinach pracy tj. 730-1530 lub pod numerem telefonu 85 306 -78-30 lub 85 306-78-31.

Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Hajnówce. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w Domu Dziennego Pobytu  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

Wniosek należy złożyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
 3. Zaświadczenie lekarskie.
 4. Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.
 5. W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

Więcej informacji na stronie GOPS w Hajnówce

Dzieny Dom Pomocy w mieście Hajnówka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce ogłasza nabór osób do DZIENNEGO DOMU POMOCY ul. 11 Listopada 22 zamieszkujących na terenie miasta Hajnówka, które ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb.

DZIENNY DOM POMOCY to rodzaj ośrodka wsparcia, środowiskowa forma pomocy półstacjonarnej służąca utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

DZIENNY DOM POMOCY w Hajnówce :

 • zapewni usługi socjalne w tym gorący posiłek
 • zaspokoi potrzeby towarzyskie i kulturalne
 • zadba o kondycję fizyczną i psychiczną
 • zapewni terapię zajęciową wykorzystującą: kinezoterapię, arteterapię, muzykoterapię, biblioterapię, ludoterapię, filmoterapię
 • zapewni pomoc psychologiczną i prawną oraz dodatkowe ubezpieczenie
 • zapewni treningi zaradności życiowej i umiejętności społecznych

DZIENNY DOM POMOCY funkcjonować będzie w dni powszednie poniedziałek – piątek w godzinach 8ºº do 16ºº.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach realizowanych w DZIENNYM DOMU POMOCY w Hajnówce zapraszamy do składania formularza zgłoszeniowego w siedzibie MOPS ul. 11 Listopada 24 w dni powszednie w godzinach : 8ºº-16ºº- kontakt telefoniczny (85) 6822011. Formularz dostępny na stronie internetowej MOPS w Hajnówce.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Małgorzata Gdowska tel kontaktowy (85) 6822011 wew.4

Dofinansowanie w ramach Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 IX; Rozwój Lokalny, 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Gmina Miejska Hajnówka, Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie Miasta Hajnówka

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Hajnówce

Więcej na stronie Facebook

Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie (gmina Czyże)

Po zakończeniu  realizacji projektu pn. „Nie jesteś sam!”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonymi w lokalnej społeczności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżach informuje, iż nadal zapewnia gotowość do świadczenia usług w Dziennym Domu Pomocy w Szostakowie dla 12 mieszkańców Gminy Czyże w wieku powyżej 60. roku, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie dysponuje 12 miejscami dla mieszkańców Gminy Czyże, w wieku powyżej 60. roku życia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Pomocy w Szostakowie obejmuje w szczególności:

 • zaspokojenie potrzeb życiowych, m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu;
 • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 • posiłek w siedzibie Dziennego Domu Pomocy;
 • umożliwienie udziału w zajęciach, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, organizowanych przez opiekunki DDP;
 • dostęp do książek i środków przekazu;
 • pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej;
 • dowóz do siedziby DDP i odwóz do domu.

Placówka będzie funkcjonować  5 dni w tygodniu przez 8 godzin tj. od 8:00 do 16:00. Uczestnicy będą ponosić odpłatność ustaloną uchwałą Rady Gminy Czyże nr XXVIII/158/2021, w zależności od sytuacji materialnej podopiecznego.

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym.

Osoby zainteresowane zapraszamy po szczegółowe informacje  do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach, w godzinach pracy tj. 720-1520 lub pod numerem telefonu 85 655 44 19.

Zasady przyjęcia do placówki:

Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez kierownika GOPS w Czyżach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście. Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Pomocy  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: (dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną), oraz na podstawie zebranej dokumentacji.

Wniosek należy złożyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach.

Oprócz wniosku potrzebne będzie:

 1. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 2. Zaświadczenie o uzyskanym dochodzie (decyzja o przyznanej rencie, wysokości emerytury, oraz odcinek wypłaconego świadczenia za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)
 3. Zaświadczenie lekarskie.
 4. Jeżeli nie jest się osobą samodzielnie gospodarującą należy przynieść również zaświadczenia o dochodach członków rodziny.
 5. W czasie postępowania pracownik socjalny może poprosić o inne dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

Więcej informacji na stronie gminy

Dzienny Dom Pomocy w Narewce

Gmina Narewka w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizują projekt pn: „Rozwój usług senioralnych w Gminie Narewka", którego celem jest wzrost samodzielności życiowej oraz aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Narewka, potrzebujących pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

W ramach projektu trwa rekrutacja do:

 • DZIENNEGO DOMU POMOCY, zapewniającego m.in. usługi opiekuńcze świadczone przez wszystkie dni robocze, po 8 godzin dziennie;
 • KLUBU SENIORA oferującego podopiecznym 3-godzinne zajęcia integracyjno-aktywizujące 2 razy w tygodniu.

Więcej istotnych informacji wraz z niezbędnymi formularzami zgłoszeniowymi oraz wzorami oświadczeń i zaświadczeń pod linkiem oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narewce, przy ul. Białowieskiej 5 (w godzinach pracy placówki).

Projekt współfinansowany przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020), Oś Priorytetowa VII. Rozwój lokalny, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

{"register":{"columns":[]}}