W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Deklaracja dostępności

31.03.2023

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI – aktualizacja

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Hajnówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Data publikacji strony internetowej: 11.04.2023 r.. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.04.2023, Data publikacji pierwszej deklaracji dostępności: 28.02.2020 r., data jej aktualizacji: 31 marca 2023 r.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stornie internetowej zamieszczono informację o urzędzie w języku łatwym do czytania oraz film z audiodeskrypcją, lektorem i tłumaczem języka migowego, przedstawiający katalog spraw, które mona załatwić w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Treści niedostępne:

  • Linki otwierają się w tej samej karcie
  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy korzystają z takich plików ze względu na obszerność publikowanych dokumentów aktów normatywnych. Redaktorzy dokładają starań, by zamieszczane pliki nie były w formie skanów.
  • Załączniki w postaci druków i wniosków  nie są w pełni dostępne cyfrowo - Administrator strony dołoży starań, by zniwelować barierę.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Aktualizację oświadczenia sporządzono dnia: 29.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Starostwa Powiatowego w Hajnówce spełnia wymagania w 99.62 %. Ponadto korzystano z aplikacji WAVE Evaluation Tool.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Katarzyna Miszczuk, adres poczty elektronicznej redakcja@powiat.hajnowka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 682 51 63. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
17-200 Hajnówka
ul. Piłsudskiego 10

tel/fax (85) 682 36 42
tel.kierownik (85) 682 59 83

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność architektoniczna: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A, 17-200 Hajnówka

Do lokalu prowadzi 1 wejście. Wejście znajduje się na parterze budynku, dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest cały lokal Urzędu. W budynku są dwie łazienki dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, jedna z nich dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Budynek administruje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce.

Przed budynkiem, znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. Przed PCPR znajdują się trzy miejsca parkingowe przeznaczone są dla osób ze szczególnymi potrzebami, zostały wydzielone naprzeciw głównego wejścia do budynku urzędu. Oznakowanie miesc parkingowych: pionowe i poziome.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność komunikacyjno – informacyjna: W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille’a. Informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w PCPR są drukowane w standardowym rozmiarze czcionki, natomiast dane kontaktowe na drzwiach pokoi - w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z pętli indukcyjnej.

W urzędzie można skorzystać z języka migowego.

Dostępność architektoniczna: Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży, ul Parkowa 2, 17-230 Białowieża

Do lokalu prowadzą 2 wejścia. Wejście na I kondygnację znajduje się od strony południowej budynku, zaś od strony wschodniej jest wejście na II kondygnację. Oba wejścia nie są dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich. Budynek administruje Nadleśnictwo Białowieża, a Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży jest dzierżawcą.

W budynku mieści się Punkt Poczta Polska i Oddział Banku Spółdzielczego. Wejście do tych punktów jest oddzielne. Obok budynku jest parkingi dla samochodów osobowych oraz  brama wjazdowa na posesję placówki.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

Informacje wywieszane na tablicach ogłoszeń w Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży są drukowane w standardowym rozmiarze czcionki.

 

{"register":{"columns":[]}}