W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Ochrona danych osobowych

Urząd

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach zadań publicznych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, z siedzibą w Hajnówce ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10A i siedzibą w Hajnówce, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 oraz z siedzibą w Białowieży, ul. Parkowa 2 (Dom Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży). Z Administratorem danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się:

-listownie pod wskazanym wyżej adresem,

- mailowo na adres: pcpr@powiat.hajnowka.pl

- telefonicznie: 85 682 36 42 /85 682 59 83

 1. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panią Iwoną Malczyk za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres malczyk@togatus.plnumer kontaktowy: 506 358 200
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, realizacji zawartych umów, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w PCPR w Puławach  odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (RODO), w związku z realizacją ustawowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa lub zawartej umowy jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania usługi. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i zgodę na ich przetwarzanie można wycofać w każdym czasie.
 4. Dane osobowe Pana/Pani mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/ organizacyjnego.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do zrealizowania zadania lub zadań, w związku z którymi zostały zebrane. Po zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w calach archiwalnych.
 9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

      chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

 1. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z rozporządzeniem RODO.
{"register":{"columns":[]}}