W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.
Powrót

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji, nabywają status ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub po zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 W celu otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji;
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
 • kserokopie dowodu osobistego (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem);
 • kserokopia orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji lub duplikatu legitymacji;
 • oświadczenie o miejscu stałego pobytu – w przypadku posiadania dowodu osobistego wydanego po 1 marca 2015 r.;
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość;
 • przedstawić do wglądu oryginał orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

W celu uzyskania duplikatu legitymacji (w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego od 1 września 2017 r.) należy dodatkowo złożyć:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej

Dane do przelewu:

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,
 • Bank Pekao S.A. nr 14 1240 5211 1111 00004920 0003,
 • kwota: 15,00 zł, z dopiskiem:   opłata za wydanie DUPLIKATU legitymacji ON;

W przypadku zagubienia lub zniszczenia legitymacji według wzoru obowiązującego do 31 sierpnia 2017 r. (kartonik) należy złożyć wniosek o wydanie nowej legitymacji, (nowa legitymacja nie będzie duplikatem).

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;
 • 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ A KORZYSTANIE Z ULG I UPRAWNIEŃ  - WAŻNE INFORMACJE

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dla osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

DO CZASU UZYSKANIA NOWEJ LEGITYMACJI:

 • osoba posiadająca ważną legitymację wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma pełne prawo posługiwać się tą legitymacją wszędzie tam, gdzie legitymacja jest dokumentem uprawniającym do ulgi i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych  legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

 • osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. To bowiem orzeczenie dokumentuje status osoby jako niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP i PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji

Materiały

Wniosek o wydanie legitymacji
wniosek.pdf 0.16MB
Klauzula informacyjna
klauzula​_informacyjna​_dot​_przetwarzania​_danych​_osobowych(1).docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}